Intel a budúcnosť procesorov

Na po­du­ja­tí In­tel So­lu­tions Sum­mit v Pra­he pred­vied­la sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti po­lo­vo­di­čov no­vé rie­še­nia pre na­sa­de­nie do do­mác­nos­tí aj po­dni­ko­vej sfé­ry. Naz­re­li sme aj do zá­ku­li­sia toh­to po­du­ja­tia a opý­ta­li sme sa pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nos­ti, aké sú hlav­né at­ri­bú­ty pre ná­kup vý­poč­to­vej tec­hni­ky v ob­do­bí fi­nan­čnej krí­zy. In­tel roz­de­ľu­je pro­ce­so­ry do troch seg­men­tov. Pr­vý seg­ment pred­sta­vu­je pro­ce­so­ry pre mo­bil­né po­čí­ta­če, vrec­ko­vé za­ria­de­nia a spot­reb­nú elek­tro­ni­ku, a sú po­sta­ve­né na plat­for­me In­tel Atom. Ide o ener­ge­tic­ky šetr­ný pro­ce­sor, kto­rý vý­kon­nos­tne po­sta­ču­je pre ne­ná­roč­né úlo­hy na po­čí­ta­či. To je aj dô­vo­dom pre­čo ide o hlav­nú plat­for­mu pre na­sa­de­nie v net­boo­koch.

Dru­há lí­nia pro­ce­so­rov mo­men­tál­ne pred­sta­vu­jú ro­di­ny mo­de­lov In­tel Co­re 2 a In­tel Co­re i7. Pred­sta­vu­jú rie­še­nie pre do­mác­nos­ti, mul­ti­me­diál­ne na­sa­de­nie a hlav­ný seg­ment so stol­ný­mi po­čí­tač­mi. Tie­to pro­ce­so­ry sú ok­rem vý­ko­nu za­me­ra­né aj na šet­re­nie elek­tric­kou ener­giou. De­tail­nej­šie in­for­má­cie o no­vých pro­ce­so­roch tej­to ra­dy sme vám pri­nies­li v na­šom ma­ga­zí­ne.

Po­sled­nou, tre­ťou lí­niou pro­ce­so­rov, sú server­ov­é rie­še­nia. Spa­dá sem aj no­vo uve­de­ná ra­da pro­ce­so­rov In­tel Xeon 5500. Ča­som bu­dú dos­tup­né v nie­koľ­kých va­rian­toch od Low-cost rie­še­ní pre na­sa­de­nie nap­rík­lad ako sa­mos­tat­né­ho rie­še­nia v men­šom po­dni­ku až po naj­vyš­šie mo­de­ly, kto­ré po­núk­nu vy­so­ký vý­kon vhod­ný pre naj­ná­roč­nej­šie na­sa­de­nie. Ich naj­väč­šou vý­ho­dou je ok­rem vy­ššie­ho vý­ko­nu aj op­ti­ma­li­zá­cia pre zni­žo­va­nie cel­ko­vých nák­la­dov na ich pre­vád­zku v po­dni­ku. Po­sta­ve­né sú na ar­chi­tek­tú­re Ne­ha­lem a umož­ňu­jú auto­ma­tic­ké pris­pô­so­be­nie pro­ce­so­ra po­žia­dav­kám na ak­tuál­ny vý­kon.

Tak­to bo­lo pre­zen­to­va­né in­ves­tič­né po­rtfó­lio spo­loč­nos­ti In­tel, tá ok­rem vý­ro­by a pro­ce­so­rov po­dpo­ru­je aj ve­ľa ďal­ších ak­ti­vít, ako nap­rík­lad škol­stvo či zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť.


Pre In­tel Atom sa oča­ká­va ďal­ší rast mo­bil­né­ho vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu. Tie­to pro­ce­so­ry sa za­čnú pre­sad­zo­vať aj v me­nej vý­kon­ných pra­cov­ných sta­ni­ciach. Umož­ňu­jú pria­mu in­teg­rá­ciu na zá­klad­nú dos­ku, vy­uží­va­jú pa­sív­ne chla­de­nie a po­nú­ka­jú dos­ta­toč­ný vý­kon pre kan­ce­lár­ske na­sa­de­nie. S tým­to as­pek­tom úz­ko sú­vi­sí aj zme­na di­zaj­nu zá­klad­ných do­siek, kto­ré ne­vy­ža­du­jú enor­mné roz­me­ry a ce­lý po­čí­tač je tak mož­né in­teg­ro­vať nap­rík­lad aj do LCD mo­ni­to­ra. Na po­du­ja­tí ISS bol pre­zen­to­va­ný mo­del zá­klad­nej dos­ky Joh­nstown s in­teg­ro­va­ným pro­ce­so­rom In­tel Atom. Po­čí­tač po­sta­ve­ný na tej­to dos­ke mô­že byť vy­ho­to­ve­ný v ma­lých roz­me­roch a za­ují­ma­vom di­zaj­ne. Tá­to zá­klad­ná dos­ka for­má­tu mi­ni-ITX sa po­ná­ša na rie­še­nia pre prie­my­sel­né úče­ly, roz­ší­re­nie je mož­né s vy­uži­tím jed­né­ho PCI slo­tu.

Zá­klad­ná dos­ka s kó­do­vým me­nom Joh­nstown je ur­če­ná pre plat­for­mu In­tel Atom a dis­po­nu­je veľ­mi kom­pak­tný­mi roz­mer­mi.


Z hľa­dis­ka štan­dar­dných pro­ce­so­rov po­sta­ve­ných na plat­for­me Co­re i7 je si­tuácia mier­ne od­liš­ná, ten­to trh si dl­ho­do­bo dr­ží sta­bil­né po­sta­ve­nie a hlav­ná sna­ha spo­loč­nos­ti bu­de sme­ro­va­ná na up­gra­de. No­vé server­ov­é pro­ce­so­ry sú ur­če­né naj­mä tam, kde sa kon­so­li­du­je a op­ti­ma­li­zu­je infra­štruk­tú­ra a vy­uží­va vir­tua­li­zá­cia.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter