Crash test, aký Slovensko ešte nezažilo!

 V ma­ga­zí­ne PC RE­VUE tes­tu­je­me li­mi­ty no­te­boo­ku, kto­ré za ce­lú ži­vot­nosť no­te­boo­ku asi nik­dy ani ne­vys­kú­ša­te. Pred pár rok­mi sme tak ako pr­ví na Slo­ven­sku pod­ro­bi­li no­te­book sku­toč­né­mu crash tes­tu, a ten­to test sa do­te­raz spo­mí­na v rôz­nych dis­ku­siách. Keď nám v ja­nuá­ri do re­dak­cie do­ra­zil no­te­book Tos­hi­ba Tec­ra A10 s preh­lá­se­ním vý­rob­cu, že ide o od­ol­ný no­te­book so špe­ciál­nym ulo­že­ním pev­né­ho dis­ku, hneď nám skrs­la v hla­ve di­abol­ská my­šlien­ka. Ak si je vý­rob­ca fakt is­tý svo­jim tvr­de­ním o od­ol­nos­ti no­te­boo­ku a je­ho za­me­ra­ní na biz­nis seg­ment, pre­čo to aj reál­ne ne­do­ká­zať? Tvr­do, ale fé­ro­vo. Tvr­do v tom­to prí­pa­de zna­me­na­lo dos­lo­va bru­tál­ne me­cha­nic­ké zá­ťa­že, na dru­hej stra­ne sme všet­ko de­tail­ne fo­tog­ra­fo­va­li a nah­rá­va­li na vi­deo. Ako sme nes­kôr zis­ti­li, nep­lá­no­va­ne sme si vy­skú­ša­li v praxi, ako veľ­mi tre­ba dá­vať po­zor na ne­šetr­né za­ob­chá­dzanie s ba­té­riu v no­te­boo­ku. Hlav­ne, ak je na­bi­tá na pl­nú ka­pa­ci­tu. Ba­té­ria je to­tiž dob­rý slu­ha, ale zlý pán. Veď uvi­dí­te nes­kôr sa­mi.

 Pred reali­zo­va­ním tes­tu sme sa v re­dak­cii po­ra­di­li, ako zis­tiť li­mi­ty me­cha­nic­ké­ho a to­vá­ren­ské­ho spra­co­va­nia od­ol­né­ho no­te­boo­ku a hlav­ne dát na dis­ku. Sa­mi sme nes­kôr ne­ve­ri­li, kam sme až ochot­ní zá­jsť. Veď bu­de­te toh­to sved­kom. Sta­no­vi­li sme me­to­do­ló­giu úvod­ných tes­tov a nes­kôr pri­dá­va­li ťaž­šie a ťaž­šie skúš­ky. Do­dá­va­teľ no­te­boo­ku ve­del je­di­né – no­te­book mu vrá­ti­me v ne­pou­ži­teľ­nom sta­ve a súh­la­sil s tým. Nik­to zo spo­loč­nos­ti Tos­hi­ba sa tes­tu kvô­li ob­jek­ti­vi­te ne­zú­čas­tnil.

Čo­ho všet­ké­ho sme te­da schop­ní? Šty­ri úrov­ne tes­tu – od naj­ľah­šej až po tú bru­tál­nu. Pr­vé tri (Le­vel A, B a C) od­zr­kad­ľu­jú úra­zy, kto­ré sa stá­va­jú no­te­boo­kom v kan­ce­lá­rii, pri pre­ná­ša­ní, jed­no­du­cho vte­dy, ak s no­te­boo­kom reál­ne pra­cu­je­te. Od tých jed­no­duch­ších úra­zov, až po veľ­mi váž­ne. No a pos­led­nú úro­veň, snáď le­vel X, pro­sím po­va­žuj­te ako dô­kaz, sme z mo­de­lu Tec­ra A10 nao­zaj vy­tries­ka­li du­šu :-)

Na test má­me iba je­den po­kus, ďal­ší kus na pok­ra­čo­va­nie tes­tu by sme asi ne­dos­ta­li. S no­te­boo­kom sme skú­ša­li zá­ťa­žo­vé tes­ty – jed­nak to bo­li pá­dy no­te­boo­ku s roz­lič­ných vý­šok a na rôz­ne pod­lož­ky a po­tom sme vy­skú­ša­li aj ako chu­tí to­mu­to no­te­boo­ku vo­da. Tým sme však ani zďa­le­ka nes­kon­či­li.

Na tej­to strán­ke hľa­daj­te pok­ra­čo­va­nie prí­be­hu s crash tes­tom no­te­boo­ku, aký Slo­ven­sko eš­te ne­za­ži­lo! Už čos­ko­ro :-)

Galéria k článku:

Zdroj: PC REVUEOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter