Multimediálny počítač snov

Šéf spo­loč­nos­ti ASUS Jon­ney Shih na tla­čov­ke tes­ne pred za­čiat­kom vý­sta­vy Com­pu­tex v Tai­pei pred­sta­vil množ­stvo no­vých pro­duk­tov. ASUS ak­tuál­ne os­la­vu­je 25 ro­kov ino­vá­cii, a pre­to je ten­to rok nao­zaj bo­ha­tý na no­vin­ky. Všet­ko za­ča­lo no­te­boo­kom Zen­book NX500, kto­rý pred­sta­vu­je pre­nos­ný lap­top s pok­ro­či­lý­mi tech­no­ló­gia­mi, ďa­lej to bol 32-pla­co­vý 4K/UHD mo­ni­tor ProArt PA328Q 4K a rých­ly 3-pás­mo­vý 802.11ac Wi-Fi rou­ter. Nas­le­do­val úpl­ne no­vý 8-pal­co­vý tab­let Fo­ne­Pad s 3G pri­po­je­ním a mož­nos­ťou te­le­fo­no­va­nia, a 7- a 8-pal­co­vé vy­ho­to­ve­nia tab­le­tov Me­MO Pad.

ASUSKomplet.jpg

Päť pro­duk­tov v jed­nom

Naj­zau­jí­ma­vej­šie bo­li dva na­pos­le­dy pred­sta­ve­né pro­duk­ty: Tran­sfor­mer Book V, čo je úpl­ne pr­vé za­ria­de­nie, kto­ré v se­be kom­bi­nu­je až 5 za­ria­de­ní - lap­top v troch rôz­nych vy­ho­to­ve­niach (Win­dows, An­droid), tab­let (Win­dows i An­droid) a smar­tfón s An­droi­dom. Ako lap­top fun­gu­je Tran­sfor­mer Book V ako za­ria­de­nie s do­ty­ko­vým dis­ple­jom a klá­ves­ni­cou a beží na ňom Win­dows 8.1 a An­droid 4.4 Kit­Kat. Dis­plej tab­le­to­vej čas­ti je 12,5-pal­ca, smar­tfón má uh­lo­prieč­ku 5 pal­cov a za­ria­de­nie pou­ží­va spo­je­nie zá­klad­nej čas­ti a smar­tfó­nu.

Na klá­ves­ni­ci je špe­ciál­ne tla­čid­lo, kto­rým sa pri­pí­na Win­dows a An­droid. Zá­kla­dom je pro­ce­sor In­tel Co­re, ka­pa­ci­ta SSD dis­ku je až 1 TB. Tran­sfor­mer Book V pra­cu­je po vy­su­nu­tí dis­ple­ja ako Win­dows a An­droid tab­let, keď je do za­ria­de­nia za­su­nu­tý smar­tfón, prep­nu­tie me­dzi Win­dows a An­droid je po­tom otáz­kou do­ty­ku prs­ta na dis­plej. K dis­po­zí­cii je aj pri­po­je­nie na sieť 4G/LTE. Tran­sfor­mer Book V pri­chá­dza s ba­té­riou 2500 mAh, čo pred­sta­vu­je 10 ho­di­no­vú vý­drž pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu.

TransformerBookV.jpg

TransformerBookV-2.jpg

TransformerBookV-3.jpg

Ultrap­re­nos­ný no­te­book so su­per dis­ple­jom

Tran­sfor­mer Book T300 Chi je ultrap­re­nos­ný no­te­book s od­ní­ma­teľ­ným dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 12,5-pal­cov. Ka­pa­ci­ta pa­mä­te sia­ha do 128 GB a je to za­tiaľ úpl­ne naj­ten­ší no­te­book s 12,5-pal­co­vým dis­ple­jom na sve­te. Vy­uži­jú ho hlav­ne mo­bil­ní pou­ží­va­te­lia, kto­rí žia­da­jú mož­nosť prá­ce ná­roč­nej na vý­kon + hry, vi­deá a hud­bu. ASUS Tran­sfor­mer Book T300 Chi je za­ria­de­nie ty­pu 2 v jed­nom, po­há­ňa ho níz­ko­na­pä­ťo­vý pro­ce­sor In­tel Co­re.

Je ten­ší ako väč­ši­na sú­čas­ných ultrap­re­nos­ných no­te­boo­kov, tab­let má po vy­su­nu­tí z klá­ves­ni­ce hrúb­ku len 7,3 mm. Ko­ru­nou krá­sy je vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja, kto­ré do­sa­hu­je 2560 × 1440 bo­dov a ide o IPS dis­plej. T300 Chi pod­po­ru­je aj sieť 4G. Vi­de­li sme tiež no­vý all-in-one po­čí­tač AiO PT2001 s 19,5-pal­co­vým do­ty­ko­vým dis­ple­jom.

TransformerBookT300Chi.jpg

TransformerBookT300Chi-2.jpg

No­vá sé­ria ASUS Fo­ne­pad a Me­MO Pad

Fo­ne­pad 8 pred­sta­vu­je 8-pal­co­vý tab­let so za­bu­do­va­nou 3G ko­nek­ti­vi­tou. Je to pl­ne funkč­ný te­le­fón s mož­nos­ťou hla­so­vej ko­mu­ni­ká­cie. Dis­plej za­be­rá až 72,2 % pred­nej plo­chy, rám­ček oko­lo ne­ho má 5 mm. Roz­lí­še­nie je HD (1280 × 800) a ide o IPS dis­plej. Vo vý­ba­ve je 64-bi­to­vý 4-jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3560 1,8 GHz, tab­let má tak dos­ta­tok vý­ko­nu na ná­roč­né ap­li­ká­cie a hry. Vpre­du je dvo­ji­ca rep­ro­duk­to­rov a pod­po­ra ASUS So­nic­Mas­ter za­ru­ču­je vy­so­kú kva­li­tu zvu­ku.

FonePad7a8.jpg

Me­MO Pad 7 je a 7-pal­co­vý 64-bi­to­vý tab­let, bez mož­nos­ti hla­so­vej ko­mu­ni­ká­cie. Vpre­du je dvo­ji­ca ste­reorep­ro­duk­tov s tech­no­ló­giou So­nic­Mas­ter, pos­ky­tu­je tak dob­rú kva­li­tu pri vy­so­kých aj níz­kych tó­noch. Me­MO Pad 7 kom­bi­nu­je svoj IPS dis­plej a pod­po­rou Mi­ra­cast, čo umož­ňu­je preh­rá­vať vi­deo na te­le­ví­zo­re ale­bo pro­jek­to­re. Po­mo­cou aptX CSR blue­tooth sa tab­let dá spá­ro­vať napr. s bez­drô­to­vý­mi slú­chad­la­mi. Vo vý­ba­ve je 5 me­ga­pixelo­vá za­dná a 2 mpix pred­ná ka­me­ra, obe s pod­po­rou Pixel­Mas­ter (pod­po­ru­je fo­te­nie tak­mer v úpl­nej tme). Špe­cia­li­tou sú re­ži­my Ti­me Rewind, Sel­fie a Always in Fo­cus, čo sprí­jem­ňu­je fo­te­nie. Me­MO Pad 7 po­há­ňa 64-bi­to­vý In­tel Atom Z3745 (maximál­ne 1,86GHz).

ASUSMemoPad.jpg

Me­MO Pad 8 je za­tiaľ naj­ľah­ší 8-pal­co­vý LTE tab­let s vy­so­kým vý­ko­nom. Po­há­ňa ho 64-bi­to­vý In­tel Atom Z3580 s tak­tom 2,3 GHz, a Me­MO Pad 8 je tak pre­dur­če­ný pre ap­li­ká­cie, kto­ré si pý­ta­jú svoj vý­kon. Pod­po­ru­je sie­te Wi-Fi 802.11ac a LTE. Je­ho dis­plej od­olá­va poš­kria­ba­niu, keď­že je chrá­ne­ný po­mo­cou Cor­ning Go­ril­la Glass 3. Na­priek veľ­kos­ti dis­ple­ja 8-pal­cov sa po­hodl­ne dr­ží v jed­nej ru­ke. Vá­ži len 299 gra­mov, je­ho hrúb­ka je 7,45 mm a cel­ko­vo je veľ­mi kom­pakt­ný.

ASUSMemoPad2.jpg

Fo­ne­pad a Me­MO Pad sú vy­ba­ve­né no­vým roz­hra­ním Ze­nUI, čo zjed­no­du­šu­je ich pou­ží­va­nie. Cel­ko­vo je tu asi 1000 sof­tvé­ro­vých vy­lep­še­ní a vi­zuál­nych efek­tov a zvu­kov.

Pre rých­lej­ší inter­net

ASUS RT-AC3200 je extra rých­ly 3-pás­mo­vý 802.11ac rou­ter, kto­rý pos­ky­tu­je pre­no­so­vú rých­losť 3200 Mbit/s. Špe­ciál­ne je ur­če­ný pre ná­roč­né pre­no­sy hlav­ne v ko­lek­tí­ve via­ce­rých pra­cov­ní­kov. Pri­tom sa dá nas­ta­viť in­di­vi­duál­ne rých­losť pre jed­not­li­vé pri­po­je­né sta­ni­ce. Je vy­ba­ve­ný gra­fic­kým roz­hra­ním na jed­no­du­chú kon­fi­gu­rá­ciu, mo­ni­to­ro­va­nie pre­vádz­ky a adap­tív­ne pris­pô­so­be­nie pre­vádz­ky po­žia­dav­kám (QoS). Pod­po­ru­je IPv6, vo vý­ba­ve sú aj tech­no­ló­gie na za­brá­ne­nie úto­ku zvon­ka.

Router.jpg

Router-2.jpg

4K/UHD mo­ni­tor

ASUS ProArt PA328Q je 32-pal­co­vý mo­ni­tor pre roz­lí­še­nie ultra-high-de­fi­ni­tion. Je ur­če­ný pro­fe­sio­ná­lom, kto­rí pot­re­bu­jú pra­co­vať s naj­jem­nej­ší­mi de­tai­la­mi ob­ra­zu. Po­mer strán je 16:9, hus­to­ta pixelov je 138 ppi), PA328Q tak ob­sa­hu­je viac ako 8 mi­lió­nov pixelov. Bez pou­ží­va­teľ­skej ka­lib­rá­cie pos­ky­tu­je pres­né far­by, ka­lib­ru­je sa to­tiž in­di­vi­duál­ne pria­mo vo vý­rob­nom zá­vo­de. Svie­ti­vosť je 350cd/m², mo­ni­tor pos­ky­tu­je 10-bi­to­vú rep­re­zen­tá­ciu fa­rieb. Na je­ho za­dnej stra­ne náj­de­te Dis­play­Port 1.2, mi­ni Dis­play­Port 1.2, HDMI 2.0 / MHL 3.0, HDMI 1.4 a 4 por­ty USB 3.0.

ProArtMonitorPA328Q.jpg

ProArtMonitorPA328Q-2.jpg

Pre sku­toč­ných pro­fe­sio­ná­lov

Zen­book NX500 pred­sta­vu­je no­te­book s veľ­mi za­ují­ma­vým vy­ho­to­ve­ním. Má at­rak­tív­ne ten­ké hli­ní­ko­vé te­lo, vo vý­ba­ve je pro­ce­sor In­tel Co­re i7 a gra­fic­ká ka­ta NVI­DIA Ge­For­ce GTX 850M s 2 GB GDDR5 vi­deo pa­mä­ti. Pod­po­ru­je 802.11ac Wi-Fi a SA­TA 3 RAID 0, čo všet­ko zna­me­ná, že ide o mi­mo­riad­ny vý­kon vhod­ný napr. na strih vi­dea. K to­mu pri­po­čí­taj­te je­ho 4K/UHD dis­plej s pod­po­rou Vi­sual­Mas­ter tech­no­lo­gy.

15,6-pa­lo­vý dis­plej do­sa­hu­je roz­lí­še­nie 3840 × 2160 bo­dov. Aj v tom­to prí­pa­de je dis­plej in­di­vi­duál­ne ka­lib­ro­va­ný vo vý­rob­nom zá­vo­de a je tak ur­če­ný napr. aj pre pro­fe­sio­nál­nu prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi. Na­vy­še je tu zvuk s pod­po­rou Bang & Oluf­sen, a te­da má­me čo ro­biť s nao­zaj za­ují­ma­vým no­te­boo­kom pre pro­fe­sio­ná­lov.

ZenBookNX500.jpg

ZenbookNX500Porovnanie.jpg

Video:


On­drej Mac­ko

Com­pu­tex, Tai­pei

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter