Prenosné reproduktory a MP3 v jednom

Rôz­ne ko­lís­ky, pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry ale­bo hu­dob­né sta­ni­ce zväč­ša vy­chá­dza­li z kon­cep­tu sa­mos­tat­né­ho za­ria­de­nia. Pou­ží­va­teľ k nim mo­hol pri­po­jiť preh­rá­vač MP3 či už iPod ale­bo bo­lo pri­po­je­nie uni­ver­zál­ne. Hu­dob­ný preh­rá­vač s rep­ro­duk­tor­mi či rep­ro­duk­to­ry s hu­dob­ným preh­rá­va­čom pred­sta­vu­je za­ria­de­nie A.C. Ryan PlayOn! Boom­box. Svo­jím vzhľa­dom skôr pri­po­mí­na pre­nos­né rep­ro­duk­to­ry, no je­ho hlav­nou vý­ho­dou je in­teg­ro­va­ný dis­plej. Ten je sú­čas­ťou vsta­va­né­ho mul­ti­me­diál­ne­ho preh­rá­va­ča. Fir­mvér pou­ži­tý v tom­to preh­rá­va­či zvlád­ne ok­rem preh­rá­va­nia hud­by aj zob­ra­zo­va­nie ob­ráz­kov, preh­rá­va­nie špe­ciál­ne skon­ver­to­va­né­ho vi­dea a ne­chý­ba mu ani mik­ro­fón. Ten­to hu­dob­ný sys­tém s in­teg­ro­va­ným aku­mu­lá­to­rom s ka­pa­ci­tou 1600 mAh vy­dr­ží pod­ľa vý­rob­cu preh­rá­vať hud­bu 12 ho­dín pri maximál­nej hla­si­tos­ti a 72 pri zní­že­nej hla­si­tos­ti v spod­nej po­lo­vi­ci vý­ko­no­vé­ho spek­tra.

Pod­ľa na­šich tes­tov sú tie­to ča­sy men­šie, čo za­prí­či­ňu­je ob­čas­né nas­ta­ve­nie pa­ra­met­rov ek­va­li­zé­ra, ale­bo iných nas­ta­ve­ní a tým sú­vi­sia­ce pod­svie­te­nie dis­ple­ja. Vý­ho­dou je mož­nosť za­ria­de­nie na­bí­jať pria­mo cez USB ko­nek­tor ale­bo cez sie­ťo­vú na­bí­jač­ku, kto­rá je sú­čas­ťou ba­le­nia. Ok­rem to­ho sme oce­ni­li lin­ko­vý vstup. Pou­ží­va­te­lia no­te­boo­kov si tak mô­žu pre­po­jiť zvu­ko­vý vý­stup na tie­to exter­né rep­ro­duk­to­ry a zvý­šiť tak vý­kon pri preh­rá­va­ní hud­by. Sa­moz­rej­me, lin­ko­vý vstup sa dá vy­užiť aj pre­po­je­ní na pre­nos­né her­né kon­zo­ly ale­bo iný zdroj zvu­ku. In­teg­ro­va­ná 2 GB pa­mäť sa dá roz­ší­riť o ďal­šie 2 GB cez kar­ty MMC ale­bo SD. Ov­lá­da­cie pr­vky na hor­nej stra­ne umož­nia po­hodl­né nas­ta­ve­nie a ov­lá­da­nie všet­kých fun­kcií.

Pod­po­ro­va­né sú for­má­ty MP3 a WMA a tiež zob­ra­zo­va­nie textov pies­ní cez for­mát Ly­rics.

Vý­kon kaž­dé­ho rep­ro­duk­to­ra sú 3W a konštruk­cia pod­po­ru­je zvý­raz­ne­nie níz­kych tó­nov cez Dy­na­mic Bass BoostBac­kBass Sys­tem. A.C. Ryan PlayOn! Boom­box sa dá vy­užiť aj pri­po­je­ním oby­čaj­ných slú­chadiel v za­dnej čas­ti a vte­dy mô­že vy­užiť pou­ží­va­teľ aj FM rá­dio s pod­po­rou nah­rá­va­nia.

Poch­va­ľo­va­li sme si aj rep­ro­duk­ciu hud­by. Aj na­priek to­mu, že fir­mvér prez­rá­dza niž­šiu trie­du vsta­va­né­ho preh­rá­va­ča, zvu­ko­vý čip pos­kyt­ne dos­ta­toč­ne kva­lit­ný zvuk aj pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. Vo vý­ba­ve je aj sof­tvér na kon­ver­ziu vi­dea ale­bo vy­tvá­ra­nie sprie­vod­né­ho textu k pies­ňam.

Ce­na: 1662 Sk / 55,17 EUR

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter