Obnova výrobného nastavenia v notebooku ACER / Ako na to prakticky

Tiež má­te no­te­book znač­ky ACER s pre­din­šta­lo­va­ný­mi Mic­ro­soft Win­dows Vista? Tiež ste expe­ri­men­to­va­li a po úvod­ných nas­ta­ve­niach ste si neu­ro­bi­li zá­lo­hu? Tiež ste pre­din­šta­lo­va­né Win­dows nah­ra­di­li iný­mi a po ča­se ste sa chce­li vrá­tiť k pô­vod­ným ale­bo dať no­te­book do vý­rob­ných nas­ta­ve­ní? A tiež ste zra­zu zis­ti­li, že to nej­de? Tak po­tom vi­taj­te v klu­be a ten­to člá­nok je ur­če­ný prá­ve vám.

Naj­skôr pek­ne po po­ra­dí. ACER pres­tal do­dá­vať in­šta­lač­né mé­diá a na­mies­to to­ho všet­ko ulo­ži­la na pev­ný disk do skry­tej par­tí­cie. Na tom nie je nič zvláš­tne, av­šak nes­kú­se­ný pou­ží­va­teľ ne­mu­sí byť schop­ný si tie­to in­šta­lač­né mé­diá vy­tvo­riť.

V prí­pa­de ús­peš­né­ho pr­vot­né­ho nas­ta­ve­nia sys­té­mu, kto­ré tr­vá asi pol ho­di­ny od­po­rú­ča­me bez­od­klad­né vy­tvo­re­nie Re­co­ve­ry DVD. Pre­dí­de­te tým mno­hým prob­lé­mom. Ak ste si ale po­ve­da­li, že je zby­toč­né vy­tvá­rať Re­co­ve­ry DVD, keď­že sa všet­ky in­šta­lač­né sú­bo­ry na­chá­dza­jú v skry­tej par­tí­cii a po­mo­cou ALT+F10 je mož­né uviesť no­te­book do vý­rob­ných nas­ta­ve­ní, tak sa mý­li­te. Tá­to fun­kcia fun­gu­je len dov­te­dy, po­kiaľ na no­te­book ne­nain­šta­lu­je­te iný ope­rač­ný sys­tém. Od tej­to chví­le nie je mož­né kom­bi­ná­ciu ALT+F10 pou­žiť, a te­da nie je mož­né ob­no­viť vý­rob­né nas­ta­ve­nia. Ak sa roz­hod­ne­te pre pô­vod­né nas­ta­ve­nia a stla­čí­te ALT+F10, na­boo­tu­je sa na­pos­le­dy nain­šta­lo­va­ný ope­rač­ný sys­tém.

V na­šom prí­pa­de sme pou­ži­li Mic­ro­soft Win­dows XP Pro­fe­sio­nal SP1 s doin­šta­lo­va­ným SP2. Dô­vo­dom toh­to roz­hod­nu­tia bo­la ne­kom­pa­ti­bi­li­ta Win­dows Vista s niek­to­rý­mi star­šá­mi ap­li­ká­cia­mi. Po in­šta­lá­cii sme zis­ti­li ab­sen­ciu via­ce­rých ov­lá­da­čov, kto­ré bo­lo nut­né doin­šta­lo­vať. Po neús­peš­nej in­šta­lá­cii ov­lá­da­čov na gra­fic­kú kar­tu sme sa roz­hod­li k náv­ra­tu do vý­rob­ných nas­ta­ve­ní. Po reš­tar­te a stla­če­ní ALT+F10 sa ob­no­va nes­pus­ti­la. Skry­tá par­tí­cia sa pred­sa stra­ti­la, po­čas in­šta­lá­cie Win­dows XP ju in­šta­lá­tor to­tiž ne­roz­poz­nal. Ten­to pred­pok­lad sa ča­som aj potvr­dil.

Upo­zor­ne­nie: Ak už aj nie­čo s par­tí­cia­mi ro­bí­te, nik­dy tú­to skry­tú par­tí­ciu ne­ruš­te. Jej ná­zov je PQSER­VI­CE. V prí­pa­de je zru­še­nia neos­tá­va nič iné, len kon­tak­to­vať servis ACER a ob­jed­nať si Re­co­ve­ry DVD za ce­nu oko­lo 1500 Sk.

Dô­vod, pre­čo nie je mož­né pou­žiť ALT+F10 je ten, že pri in­šta­lá­cii iné­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu sa pre­pí­še špe­ciál­na ACER MBR (Mas­ter Boot Re­cord) dis­ku.

Upo­zor­ne­nie: Nas­le­dov­né kro­ky reali­zuj­te na vlas­tnú zod­po­ved­nosť, aj keď sme ich v praxi ove­ri­li.

Pos­tup, kto­rý sme pou­žil na ob­no­ve­nie vý­rob­ných nas­ta­ve­ní je nas­le­dov­ný (vy­ža­du­je ad­mi­nis­trá­tor­ské kon­to vo Win­dows XP):

1. Z no­te­boo­ku od­stráň­te všet­ky exter­né jed­not­ky
2. V BIO­Se, v čas­ti MAIN, nas­tav­te hod­no­tu D2DRE­CO­VE­RY na DIS­AB­LED. Zme­nu ulož­te a reš­tar­tuj­te no­te­book.
3. Nain­šta­luj­te Win­dows XP Pro­fes­sio­nal SP2. Po­čas in­šta­lá­cie časť dis­ku ur­če­nú pre dá­ta roz­deľ­te na dve rov­na­ké par­tí­cie. Par­tí­cia PQSER­VI­CE zos­tá­va ne­dot­knu­tá.
Upo­zor­ne­nie: Skon­tro­luj­te, či sa po­čas in­šta­lá­cie pri pre­roz­de­ľo­va­ní par­tí­cií par­tí­cia 2 ja­ví ako disk C a par­tí­cia 3 ako disk D. Par­tí­cia PQSER­VI­CE sa mu­sí ja­viť ako disk F.
V prí­pa­de, že to­to ozna­če­nie ne­se­dí, skon­či­te in­šta­lá­ciu a spus­ti­te ju zno­va.
Stiah­ni­te si prog­ram PowerQuest Par­ti­tion Tab­le Edi­tor z ad­re­sy
ftp://ftp.sym­an­tec.com/pub­lic/en­glish_us_ca­na­da/tools/pq/uti­li­ties/pte­dit.zip
4. a spus­ti­te ho
5. Po­mo­cou ty­pu ale­bo veľ­kos­ti iden­ti­fi­kuj­te par­tí­ciu PQSER­VI­CE a zmeň­te jej typ z hod­no­ty 27 na 07 (In­stallab­le Fi­le Sys­tem NTFS)
6. Stlač­te tla­čid­lo Sa­ve Chan­ges
7. No­te­book reš­tar­tuj­te a prih­lás­te sa s ad­mi­nis­trá­tor­ský­mi prá­va­mi
8. Par­tí­cia PQSER­VI­CE bu­de v tom­to okam­ži­ku vi­di­teľ­ná a bu­de mož­né v nej lis­to­vať
9. Spus­ti­te Prí­ka­zo­vý ria­dok a pre­suň­te sa v ňom na par­tí­ciu PQSER­VI­CE (disk F)
10. Pre­suň­te sa do ad­re­sá­ra RY­TOOLS. Ten­to ad­re­sár ob­sa­hu­je via­cej sú­bo­rov
11. V prí­ka­zo­vom riad­ku na­píš­te mbrwrwin.exe in­stall rtmbr2.bin. Tým­to nah­ra­dí­te ak­tuál­nu MBR špe­ciál­nou ACER MBR.
12. Mu­sí­te byť in­for­mo­va­ní o ús­peš­nom ukon­če­ní úlo­hy
13. Par­tí­cii PQSER­VI­CE ne­mu­sí­te nas­ta­vo­vať jej pô­vod­ný typ (27)
14. Reš­tar­tuj­te no­te­book
15. V BIO­Se nas­tav­te D2DRE­CO­VE­RY na ENAB­LED. Zme­nu ulož­te a reš­tar­tuj­te no­te­book
16. V ča­se zob­ra­ze­nia lo­ga ACER stlač­te ALT+F10. Spus­tí sa ob­no­va sys­té­mu z par­tí­cie PQSER­VI­CE, kto­rá je už za­se skry­tá.
17. Pos­tu­puj­te pod­ľa po­ky­nov in­šta­lá­to­ra až sa dop­ra­cu­je­te k cel­ko­vej ob­no­ve sys­té­mu
18. Po­mo­cou ap­li­ká­cie eRe­co­ve­ry si vy­tvor­te zá­lo­hu sys­té­mu na DVD


Ok­no prog­ra­mu Par­ti­tion Tab­le Edi­tor


Zá­ver
Ten­to člá­nok po­pi­su­je spô­sob ob­no­vy vý­rob­ných nas­ta­ve­ní niek­to­rých ty­pov no­te­boo­kov ACER s pre­din­šta­lo­va­ný­mi Mic­ro­soft Win­dows Vista. Po­pí­sa­ný spô­sob bol tes­to­va­ný na no­te­boo­ku ACER As­pi­re 5520G. Po­dob­ný spô­sob ob­no­vy je mož­né uro­biť aj na no­te­boo­ku s ne­fun­kčným ope­rač­ným sys­té­mom. K to­mu slú­ži napr. Ul­ti­ma­te Boot CD for Win­dows napr. z DVD RE­VUE 9/2007, kto­ré­ho sú­čas­ťou je aj prog­ram Par­ti­tion Tab­le Edi­tor. Naj­jed­no­duch­ší spô­sob je však vy­tvo­re­nie zá­lo­hy sys­té­mu hneď po pr­vot­nej kon­fi­gu­rá­cii. Vre­lo vám ten­to krok od­po­rú­ča­me.

An­drej Tr­nka (an­drej.tr­nka@ucm.sk)
Ka­ted­ra in­for­ma­ti­ky, FPV UCM v Tr­na­ve

Zdroj: Redakcia PCROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pries­to­ro­vý zvuk pre hrá­čov
Pokračovateľom série slúchadiel Tactic3D je model Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless. Je určený náročným poslucháčom a na prenos zvuku využíva bezdrôtovú technológiu bez komprimácie zvuku. Slúchadlá sú stavané na vysoké výkonové zaťaženie a zvládnu reprodukciu zvuku s THX TruStudio PRO. čítať »
 
No­te­book EXPO po­kra­ču­je! PC RE­VUE pri­ná­ša dru­hý roč­ník.
Po druhýkrát na Slovensku. Plná horúcich noviniek, nových technológií, prednášok, workshopov a zábavy. Aj tak by sa dala opísať výstava Notebook EXPO, ktorá sa bude konať 26. marca v hoteli Crown Plaza v Bratislave. čítať »
 
Zábava na cesty aj do obývačky
Herné konzoly sú dlhé roky konkurentom herných automatov a domácich počítačov. Svoju popularitu si získali svojou nadčasovosťou a kvalitnou podporou. Kým majitelia počítačov menia herné zostavy každý rok, výmena hernej konzoly je otázkou niekoľkých rokov. čítať »
 
Sci-fi je už prítomnosť, príďte sa presvedčiť!
Už o pár dní sa budete môcť stať priamymi účastníkmi špeciálneho podujatia, ktoré otvára aj na Slovensku nové dimenzie vo vnímaní špičkových technológií. čítať »
 
Október 2010: HIGH END Show na Slovensku
Najväčšia a jediná výstava špičkovej spotrebnej elektroniky na Slovensku sa koná 16. a 17.októbra 2010 v rozsiahlych priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava. čítať »
 
Prvá legová liga bude hostiť V4
Tento rok sa po prvýkrát uskutoční na Slovensku Medzinárodné kvalifikačné kolo krajín V4 vo First Lego League (FLL). Najúspešnejší súťažiaci z troch regionálnych kôl si budú môcť zmerať sily s tímami z Českej republiky, Maďarska a Poľska. čítať »
 
Apple iPod touch ako herná konzola
Prehrávače iPod poskytujú okrem hudby podstatne viac funkcií a tým nemáme na mysli len prehrávanie videa alebo možnosť surfovania na webe, ak ide o model Apple iPod touch. čítať »
 
Najtenší Mac – dizajnová lahôdka s hrúbkou iba 4 mm
Apple ožíva aj v našich končinách, čo nás nesmierne teší – prístroje populárne najmä za „Veľkou mlákou“ si pomaličky razia cestu aj na Slovensko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter