PREDPLATNÉ

 


 ▪ 80× pou­káž­ky na ško­le­nia v cel­ko­vej hod­no­te
   10 000 EUR od fir­my KVT
▪ Taš­ky Sam­so­ni­te
▪ JI­VO Sel­fie stick
▪ So­ny exter­ná na­bí­jač­ka USB pre smar­tfó­ny
▪ APC Es­sen­tial Sur­geArrest
▪ Exter­ná ba­té­ria Ge­nius ECO-u261
▪ Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty 2016
▪ Her­né slú­chad­lá Ge­nius Ga­ming HS-G450
▪ Obal a sto­jan Lo­gi­tech Tur­na­round iPad Air
▪ Ge­nius LuxePad A120 CZ + SK – čier­na
   drô­to­vá klá­ves­ni­ca pre An­droid
▪ Sle­do­va­cie za­ria­de­nie iS­tar GPS / GSM
▪ Exter­ný disk Fan­tec Fan­box 1TB, 3,5"
▪ Puz­dro Lo­gi­tech na tab­let iPad Air2
▪ Ultrat­hin Key­board clip-on co­ver
▪ Ret­ro pho­ne han­dset
a ďal­šie...

Ak chce­te byť za­ra­de­ní do žre­bo­va­nia o hod­not­né ce­ny,
tre­ba za­pla­tiť pred­plat­né PC RE­VUE naj­nes­kôr do 10. 3. 2016.

 

Dar­če­ko­vý cer­ti­fi­kát

V prí­pa­de, že má­te zá­ujem pred­plat­né PC RE­VUE da­ro­vať, má­me pre Vás prip­ra­ve­ný dar­če­ko­vý cer­ti­fi­kát vy­sta­ve­ný na me­no ob­da­ro­va­né­ho. Sta­čí, ak nás oň po­žia­da­te na pred­plat­ne@pcre­vue.sk.

  PRINT WEB Tab­let PDF Roč­né pred­plat­né  
PC RE­VUE kom­plet 26 € ob­jed­nať
PC RE­VUE di­gi­tal
20 € ob­jed­nať
PC RE­VUE PDF


15 € ob­jed­nať
PC RE­VUE web


12 € ob­jed­nať
QUARK


20 € ob­jed­nať

Všeo­bec­né ob­chod­né pod­mien­ky.

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter