Poradňa: Kompletné vymazanie operačného systému a dát z notebooku

Pred pár dňa­mi som si pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du kú­pil no­te­book Le­no­vo Idea­Pad Z510. No­te­book sa pre­dá­val bez ope­rač­né­ho sys­té­mu, čo mi nep­re­ká­ža­lo, pre­to­že som chcel vy­skú­šať Li­nux Ubun­tu. Po dvoch dňoch hra­nia som však ne­bol naj­spo­koj­nej­ší a na­po­kon som sys­tém prein­šta­lo­val na mne dob­re zná­my Mic­ro­soft Win­dows 7. Po­čas šty­roch dní pou­ží­va­nia som však zis­til, že no­te­book mi príl­iš ne­vy­ho­vu­je a niek­to­ré je­ho sprá­va­nie ma dosť roz­ču­ľu­je. Roz­ho­dol som sa ho pre­to v zá­kon­nej le­ho­te vrá­tiť bez uda­nia dô­vo­du. Prob­lém však je, že ne­viem, ako dať no­te­book do pô­vod­né­ho sta­vu. Disk sí­ce for­má­to­vať viem, ale vždy som for­má­to­val len ten, čo bol do­da­toč­ne pri­po­je­ný, nik­dy nie sys­té­mo­vý. Na no­te­boo­ku je len je­den disk s ka­pa­ci­tou 1 TB, a te­da ne­viem, ako sys­tém Win­dows bez­peč­ne vy­ma­zať aj so všet­ký­mi prog­ra­ma­mi a hra­mi, kto­ré som nain­šta­lo­val. Pre­mýš­ľal som, že by to moh­lo ísť nap­rík­lad spus­te­ním ne­ja­ké­ho špe­cia­li­zo­va­né­ho prog­ra­mu z kľú­ča USB, ale s ni­čím ta­kým ne­mám skú­se­nos­ti. Aká by bo­la naj­lep­šia a pri­tom rých­la ces­ta?


Na­for­má­to­va­nie dis­ku so sys­té­mom je veľ­mi jed­no­du­ché a vy­sta­čí­te si s mé­diom, kto­ré ste pou­ži­li na in­šta­lo­va­nie Win­dows. Po tom, ako si sko­pí­ruj­te všet­ky dá­ta, o kto­ré nech­ce­te prísť, nap­rík­lad na kľúč USB, vlož­te mé­dium so sys­té­mom Win­dows 7 do me­cha­ni­ky a po­čí­tač vy­pni­te. Pri nas­le­du­jú­com ná­be­hu tre­ba zvo­liť spúš­ťa­nie z me­cha­ni­ky, a nie z pev­né­ho dis­ku. Zme­nu vy­ko­ná­te v BIOS-e ale­bo s pou­ži­tím boot ma­na­žé­ra, do kto­rých sa tro­chu neš­tan­dar­dne dos­ta­ne­te po­mo­cou stla­če­nia špe­ciál­ne­ho tla­čid­la No­vo, kto­ré má no­te­book na pra­vej stra­ne hneď ved­ľa ko­nek­to­ra na­pá­ja­nia. Po stla­če­ní tla­čid­la sa no­te­book za­pne a spus­tí sa boot me­nu, kde vy­ber­te op­tic­kú me­cha­ni­ku. Nás­led­ne uvi­dí­te spus­te­nie in­šta­lá­to­ra sys­té­mu Win­dows. Pos­tu­puj­te tak, ako keď ste sys­tém in­šta­lo­va­li.

V ok­ne Which ty­pe of in­sta­la­tion do you want? te­da zvoľ­te mož­nosť in­šta­lá­cie no­vej kó­pie (Cus­tom), po kto­rej sa vás in­šta­lá­tor opý­ta na to, kam chce­te sys­tém in­šta­lo­vať. V po­nu­ke pri­tom uvi­dí­te disk no­te­boo­ku. Disk te­da my­šou vy­znač­te a klik­ni­te na tla­čid­lo Dri­ve op­tions (ad­van­ced). Zob­ra­zí sa viac mož­nos­tí (de­le­te, for­mat, new, ref­resh), kde klik­ni­te na tla­čid­lo de­le­te. Me­nov­ka dis­ku sa nás­led­ne zme­ní na Unallo­ca­ted Spa­ce. Po­kiaľ má disk viac par­tí­cií (nap­rík­lad Win­dows 7 vy­tvá­ra jed­nu ma­lú 100 MB a nás­led­ne až po­tom veľ­kú, kto­rú vi­dí pou­ží­va­teľ), klik­ni­te na obe a up­lat­ni­te rov­na­ký pos­tup (čím sa spo­ja do jed­né­ho). Ke­by ste na dis­ku vi­de­li ne­ja­kú par­tí­ciu s náz­vom OEM (čas­to má na no­te­boo­koch bez ope­rač­né­ho sys­té­mu ka­pa­ci­tu 1 GB a je na nej MS DOS), tú ne­chaj­te bez zme­ny.

Po tom­to úko­ne sú sys­tém Win­dows aj prog­ra­my vy­ma­za­né, pre­to­že ste od­strá­ni­li je­ho par­tí­cie. Te­raz už sta­čí len in­šta­lač­né mé­dium vy­brať z me­cha­ni­ky a no­te­book vy­pnúť podr­ža­ním vy­pí­na­cie­ho tla­čid­la. In­šta­lač­ný prog­ram, s kto­rým ste prá­ve pra­co­va­li, je len v ope­rač­nej pa­mä­ti, a pre­to s vy­pnu­tím dôj­de k je­ho zma­za­niu. No­te­book nás­led­ne mô­že­te vrá­tiť (prí­pad­ne ho vy­skú­šaj­te spus­tiť, aby ste sa pres­ved­či­li, že sys­tém je preč).Zdroj: PCR 3/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter