Poradňa: Po prebudení notebooku zo spánku nefunguje klávesnica

Som vlas­tní­kom už star­šie­ho no­te­boo­ku HP Pa­vi­lion dv5 1160ec, na kto­rom je nain­šta­lo­va­ný ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows Vista. Ak no­te­book us­pím a nás­led­ne ho nes­kôr pre­bu­dím, klá­ves­ni­ca ne­rea­gu­je. Pri­po­je­ná myš pri­tom nor­mál­ne fun­gu­je a s po­čí­ta­čom mô­žem pra­co­vať. Nech však stla­čím aký­koľ­vek klá­ves, nič sa nes­ta­ne. Ne­viem, čo mô­že ten­to prob­lém spô­so­bo­vať, pre­to­že pri kla­sic­kom vy­pnu­tí a za­pnu­tí no­te­boo­ku je všet­ko v po­riad­ku a klá­ves­ni­ca nor­mál­ne fun­gu­je.


Pôj­de prav­de­po­dob­ne o prob­lém so sprá­vou na­pá­ja­nia. Ot­vor­te Ov­lá­da­cí pa­nel a klik­ni­te na sek­ciu Har­dvér a zvuk. V nej vy­ber­te po­lož­ku Mož­nos­ti na­pá­ja­nia a v plá­ne, kto­rý sa ak­tuál­ne pou­ží­va (bu­de vy­zna­če­ný bod­kou), klik­ni­te na mož­nosť Zme­niť nas­ta­ve­nia plá­nu. Pok­ra­čuj­te klik­nu­tím na ov­lá­da­cí pr­vok Zme­niť roz­ší­re­né nas­ta­ve­nia na­pá­ja­nia, nás­led­kom čo­ho sa ot­vo­rí sa­mos­tat­né ok­no.

V ňom ot­vor­te za­ba­le­nú po­lož­ku s náz­vom Nas­ta­ve­nie USB a jej pod­po­lož­ku Nas­ta­ve­nie se­lek­tív­ne­ho vy­pnu­tia USB, kto­ré zmeň­te na Za­ká­za­né. V rov­na­kom ok­ne roz­baľ­te po­lož­ku PCI Express a jej pod­po­lož­ku Sprá­va na­pá­ja­nia pre stav pre­po­je­nia, kto­rú nas­tav­te na mož­nosť Vy­pnu­té. Ok­no za­vri­te klik­nu­tím na tla­čid­lo OK a reš­tar­tuj­te po­čí­tač. Po nás­led­nom prep­nu­tí no­te­boo­ku do spán­ku a je­ho zo­bu­de­ní by už klá­ves­ni­ca ma­la fun­go­vať.Zdroj: PCR 3/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter