Poradňa: Skype nespustí webovú kameru, pretože ju blokuje neznámy program

Na svo­jom po­čí­ta­či mám nain­šta­lo­va­nú webo­vú ka­me­ru Lo­gi­tech c920. Aj keď fun­gu­je bez prob­lé­mov na rôz­nych po­čí­ta­čoch, ne­da­rí sa mi ju spre­vádz­ko­vať na mo­jom pri­már­nom za­ria­de­ní. V prog­ra­me Sky­pe fun­gu­je jej mik­ro­fón, ale ob­raz už nie. Ak klik­nem v Sky­pe na me­nu Nás­tro­je/ Nas­ta­ve­nia/ Nas­ta­ve­nie vi­dea, vi­dím, že ka­me­ra je vy­bra­tá správ­ne. Na­mies­to ob­ra­zu sa však zob­ra­zu­je len čier­ny štvo­rec s vý­krič­ní­kom, pri kto­rom sa pí­še, že ka­me­ru pou­ží­va ne­ja­ký iný prog­ram. Žiad­nu inú ap­li­ká­ciu na zob­ra­ze­nie ob­ra­zu z ka­me­ry však ne­pou­ží­vam, a pre­to ne­viem, čo by ju moh­lo blo­ko­vať. Za­ují­ma­vé je, že aj keď ot­vo­rím prog­ram od Lo­gi­te­chu, ani ten ob­raz z ka­me­ry ne­zob­ra­zí. Roz­poz­ná sí­ce, že ka­me­ra je za­po­je­ná, ale ob­raz je čier­ny po ce­lý čas. Stia­hol som si ma­lú uti­li­tu Web­cam Viewer, kto­rá po stla­če­ní tla­čid­la Con­nect do­ká­že nad ka­me­rou prev­ziať kon­tro­lu a ob­raz sa zob­ra­zí. Keď však prog­ram vy­pnem, Sky­pe ani sof­tvér od Lo­gi­te­chu ob­raz z ka­me­ry stá­le ne­zob­ra­zia, ako­by ju po vy­pnu­tí Web­cam Viewera za­ča­lo blo­ko­vať hneď zas nie­čo iné. Je ne­ja­kým spô­so­bom mož­né ka­me­ru od­blo­ko­vať natr­va­lo, aby som ju mo­hol pou­ží­vať v prog­ra­me Sky­pe?


Po­mo­cou prog­ra­mu Web­cam Viewer sa vám po­da­ri­lo od­ha­liť, že ka­me­ra sa­ma ose­be fun­gu­je správ­ne a bez prob­lé­mov. No ak po vy­pnu­tí toh­to prog­ra­mu ob­raz ne­vi­dí­te v ap­li­ká­cii od Lo­gi­te­chu a ani v prog­ra­me Sky­pe (zob­ra­zu­je sa in­for­má­cia o tom, že webo­vú ka­me­ru pou­ží­va nie­čo iné), sku­toč­ne ju bu­de blo­ko­vať ne­ja­ký iný sof­tvér. Mož­nos­tí pri­tom mô­že byť nie­koľ­ko, poč­núc od ne­ve­dom­ky nain­šta­lo­va­né­ho dopl­nku inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča až po in­fek­ciu škod­li­vým sof­tvé­rom.

To, čo pot­re­bu­je­te vy­ko­nať, je iden­ti­fi­ká­cia vin­ní­ka a je­ho zlik­vi­do­va­nie. Ot­vor­te me­nu Štart a klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom my­ši na po­lož­ku Po­čí­tač. Zo zob­ra­ze­né­ho me­nu vy­ber­te mož­nosť Spra­vo­vať a poč­kaj­te na zob­ra­ze­nie nás­tro­ja na Sprá­vu po­čí­ta­ča. V ňom ot­vor­te sek­ciu Správ­ca za­ria­de­ní a v zoz­na­me har­dvé­ru roz­baľ­te po­lož­ku s náz­vom Za­ria­de­nia na spra­co­va­nie ob­ráz­kov.

Tá bu­de uk­rý­vať ná­zov va­šej webo­vej ka­me­ry. Dvoj­kli­kom na ňu ot­vor­te ok­no s jej vlas­tnos­ťa­mi. Na pos­led­nej zá­lož­ke s náz­vom Pod­rob­nos­ti roz­baľ­te ro­let­ku a z jed­not­li­vých mož­nos­tí vy­ber­te po­lož­ku Ná­zov ob­jek­tu fy­zic­ké­ho za­ria­de­nia. Po jej vy­bra­tí sa vám zob­ra­zí v dol­nej čas­ti ok­na hod­no­ta, kto­rá bu­de v tva­re \De­vi­ce\00000000. Niek­to­ré z núl bu­dú nah­ra­de­né iný­mi čís­la­mi ale­bo pís­me­na­mi. Na tú­to hod­no­tu klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom my­ši a vy­ber­te mož­nosť Ko­pí­ro­vať. Tým­to kro­kom ste zís­ka­li iden­ti­fi­ká­tor va­šej webo­vej ka­me­ry, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že­te prísť na to, kto­rý zo spus­te­ných pro­ce­sov ju ob­slu­hu­je.

Na iden­ti­fi­ká­ciu toh­to dru­hu pou­ži­te bez­plat­ný, ale vý­kon­ný nás­troj Pro­cess Explo­rer, kto­rý si mô­že­te stiah­nuť zo strá­nok Mic­ro­sof­tu ur­če­ných pre nás­tro­je Sy­sin­ter­nals (http://download.sy­sin­ter­nals.com/fi­les/Pro­ces­sExplo­rer.zip). Sú­bor roz­baľ­te a spus­ti­te, čím zob­ra­zí­te pod­rob­ný vý­pis spus­te­ných pro­ce­sov s veľ­ký­mi mož­nos­ťa­mi ich sprá­vy. Ak ste v tom­to sme­re za­čia­toč­ník, s prog­ra­mom na­rá­baj­te opatr­ne. Je to­tiž ur­če­ný skú­se­ným pou­ží­va­te­ľom. Klik­ni­te na me­nu Find a klá­ve­so­vou skrat­kou CTRL + V si do ok­na sko­pí­ruj­te hod­no­tu iden­ti­fi­ká­to­ra ka­me­ry.

Po stla­če­ní tla­čid­la hľa­da­nia (Search) sa zob­ra­zí ná­zov pro­ce­su vrá­ta­ne je­ho PID (iden­ti­fi­ká­tor pro­ce­su), kto­rý ka­me­ru pou­ží­va. Po­kiaľ vám je­ho ná­zov nič ne­ho­vo­rí, náj­di­te ho v hlav­nom ok­ne prog­ra­mu Pro­cess Explo­rer a dvoj­kli­kom ho ot­vor­te. V ot­vo­re­nom ok­ne s de­tail­ným vý­pi­som klik­ni­te na zá­lož­ku Ima­ge a pre­čí­taj­te si, kde sa da­ný sú­bor na­chá­dza, kto je je­ho vý­rob­ca a po­dob­ne.

Prog­ram ale­bo dopl­nok, kto­rý vám ka­me­ru tak­to ne­že­la­ne blo­ku­je, nás­led­ne od­in­šta­luj­te kla­sic­kou ces­tou. Ke­by šlo o sú­bor s po­doz­ri­vým me­nom (nap­rík­lad s ná­hod­ne vy­ge­ne­ro­va­ným náz­vom) a nez­ná­mym vý­rob­com, mo­hol by to byť škod­li­vý sof­tvér. Po­doz­re­nie by sa zvý­ši­lo naj­mä vte­dy, ke­by sa na­chá­dzal v prie­čin­ku Win­dows ale­bo v prie­čin­koch Temp.

V tom prí­pa­de pro­ces okam­ži­te ukon­či­te stla­če­ním tla­čid­la Kill, čím ka­me­ru uvoľ­ní­te a bu­de­te ju môcť pou­žiť v rám­ci prog­ra­mu Sky­pe. Mies­to umies­tne­nia toh­to po­doz­ri­vé­ho pro­ce­su nás­led­ne ot­vor­te a poš­li­te sú­bor na ana­lý­zu cez webo­vú služ­bu www.vi­rus­to­tal.com ale­bo http://vi­rus­scan.jot­ti.org. V prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd až mi­nút ho pre­kon­tro­lu­je viac ako de­sať rôz­nych anti­ví­ru­so­vých prog­ra­mov a zob­ra­zí sa vám vý­sle­dok. Ke­by sa škod­li­vosť sú­bo­ru v tes­te potvr­di­la, vy­maž­te ho.


Vý­kon­ný nás­troj Pro­cess Explo­rer mô­že­te pou­žiť aj na zis­te­nie to­ho, kto­rý pro­ces pra­cu­je mo­men­tál­ne s ov­lá­da­čom kon­krét­ne­ho za­ria­de­niaZdroj: PCR 3/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter