Poradňa: Notebook začal náhodne zamŕzať po aktualizácii na Windows 8.1

Pred dvo­ma me­siac­mi som si kú­pil no­vý no­te­book od HP s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 8. Po­čas je­ho pou­ží­va­nia ne­nas­tá­va­li žiad­ne prob­lé­my a k zme­ne doš­lo až ne­dáv­no, keď som sa roz­ho­dol sys­tém ak­tua­li­zo­vať na ver­ziu 8.1 pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Win­dows ob­chod. Ak­tua­li­zá­cia pre­beh­la bez prob­lé­mov, ale od toh­to mo­men­tu mi za­čal no­te­book za­mŕzať pri prá­ci. Pre­ja­vu­je sa to tak, že myš­kou sa sí­ce mô­žem po­hy­bo­vať po plo­che, ale aké­koľ­vek klik­nu­tie ne­vy­vo­lá žiad­nu reak­ciu. Je­di­né, čo fun­gu­je, je prep­nu­tie do pros­tre­dia mo­der­ných ap­li­ká­cií a späť, ale sys­tém ne­rea­gu­je inak vô­bec na nič. Po ne­ja­kej chví­li náh­le za­čne všet­ko fun­go­vať a je po prob­lé­me. To­to čud­né za­mr­znu­tie sa ob­ja­vu­je vždy zne­naz­da­nia a pri rôz­nych čin­nos­tiach. Ne­zá­le­ží na tom, či som pri­po­je­ný k inter­ne­tu ale­bo nie. Na strán­ke HP som si stia­hol no­vé ov­lá­da­če pre vi­deo a zvuk, ur­če­né pre Win­dows 8.1, ale prob­lém stá­le pretr­vá­va. Z dis­ku­sií na fó­re HP som vy­čí­tal, že ne­po­má­ha ani in­šta­lá­cia všet­kých ov­lá­da­čov. Keď­že sa však na Win­dows 8 chy­ba nep­re­ja­vo­va­la, no­te­book bu­de z hľa­dis­ka har­dvé­ru asi v po­riad­ku. Ne­viem te­da, ako ďa­lej prob­lém rie­šiť.

Aj na­priek to­mu, že ste k in­šta­lo­va­niu ov­lá­da­čov skep­tic­ký, s vy­so­kou prav­de­po­dob­nos­ťou bu­dú prob­lém spô­so­bo­vať prá­ve ony. V pr­vom ra­de skon­tro­luj­te, či v zá­zna­me uda­los­tí sys­té­mu Win­dows neod­ha­lí­te ne­ja­kú opa­ku­jú­cu sa chy­bu. Na pra­cov­nej plo­che klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom my­ši do ľa­vé­ho dol­né­ho ro­hu ob­ra­zov­ky a z vy­su­nu­té­ho me­nu vy­ber­te mož­nosť Zob­ra­zo­vač uda­los­tí. Na ľa­vej stra­ne ok­na roz­baľ­te po­lož­ku Win­dows Log a klik­ni­te na Sys­tem, kde si prez­ri­te jed­not­li­vé zá­zna­my za pos­led­ných nie­koľ­ko ho­dín, pri kto­rých sa to­to čud­né za­mr­znu­tie pre­ja­vi­lo.

Ak vám žiad­ny zá­znam ne­naz­na­čí, čo by prob­lém moh­lo spô­so­bo­vať (ne­vi­dí­te vý­skyt žiad­nej chy­by), pok­ra­čuj­te čis­tým štar­tom, aby ste sa uis­ti­li, že prob­lém nes­pô­so­bu­je ni­ja­ká ap­li­ká­cia. Klik­ni­te na iko­nu Štart a na­píš­te mscon­fig. In­teg­ro­va­né vy­hľa­dá­va­nie Win­dows 8 vám zob­ra­zí nás­troj sys­té­mo­vej kon­fi­gu­rá­cie, ten po­tom ot­vor­te. Na zá­lož­ke Ge­ne­ral vy­ber­te mož­nosť Se­lec­ti­ve star­tup a za­škr­tni­te mož­nosť Load sys­tem servic­es. Po­lož­ku Load star­tup items po­ne­chaj­te ne­zaškr­tnu­tú. Klik­ni­te na OK a reš­tar­tuj­te po­čí­tač. Sys­tém sa spus­tí bez prog­ra­mov tre­tích strán za­vá­dza­ných pri štar­te.

S po­čí­ta­čom bež­ne pra­cuj­te a ča­kaj­te, či sa prob­lém zno­va pre­ja­ví. Ke­by prob­lém zmi­zol, ot­vor­te mscon­fig zno­va a na zá­lož­ke Ge­ne­ral zvoľ­te mož­nosť Nor­mal star­tup. Po­čí­tač reš­tar­tuj­te a po ná­be­hu sys­té­mu stlač­te Ctrl + Shift + Esc. Spus­tí sa správ­ca úloh, kde si na zá­lož­ke Spus­te­nie prez­ri­te všet­ky auto­ma­tic­ky spúš­ťa­né prog­ra­my po štar­te. Pos­tup­ným za­ka­zo­va­ním naj­prav­de­po­dob­nej­ších vin­ní­kov a reš­tar­tmi náj­di­te ten, kto­rý da­ný prob­lém spô­so­bu­je.

Ke­by sa prob­lém pre­ja­vil aj pri čis­tom ná­be­hu, vráť­te v mscon­fig nas­ta­ve­nie na Nor­mal star­tup a za­čni­te hľa­dať vin­ní­ka me­dzi ov­lá­dač­mi. V Ov­lá­da­com pa­ne­li v sek­cii Od­in­šta­lo­vať prog­ram od­ober­te všet­ky do­da­toč­ne in­šta­lo­va­né ov­lá­da­če ok­rem gra­fic­ké­ho (te­da nap­rík­lad zvu­ko­vé a sie­ťo­vé ov­lá­da­če, ov­lá­da­če pre Blue­tooth, Wi-Fi, webo­vú ka­me­ru a po­dob­né za­ria­de­nia). Po­čí­tač po reš­tar­te nás­led­ne pou­ží­vaj­te na zá­klad­né čin­nos­ti a ča­kaj­te na pre­ja­ve­nie prob­lé­mu. Ak sa nep­re­ja­ví, spô­so­bu­je ho sku­toč­ne je­den z ov­lá­da­čov. Ich pos­tup­ným in­šta­lo­va­ním od­ha­lí­te vin­ní­ka.Zdroj: PCR 3/2014


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter