Poradňa: Pridanie druhého disku do notebooku

Asi pred pol ro­kom som si za­kú­pil no­te­book Dell In­spi­ron 7720-5457 s pro­ce­so­rom In­tel Co­re i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pev­ným dis­kom (5400 ot./min). Na dis­ku mám za­tiaľ 140 GB dát. No­te­book by som chcel zrý­chliť, a pre­to plá­nu­jem ná­kup dis­ku SSD. Vsta­va­ný disk je sí­ce ka­pa­cit­ne veľ­ký, ale z hľa­dis­ka vý­ko­nu neo­hu­ru­je a po­mer­ne dl­ho mu­sím ča­kať na ná­beh sys­té­mu. Pre­mýš­ľal som nad 128 GB SSD (v ča­se ná­ku­pu sa no­te­book eš­te v kon­fi­gu­rá­cii s dis­kom SSD nep­re­dá­val) a mám do­jem, že by mal no­te­book mať aj voľ­né mies­to v ša­si. Rád by som te­da vnút­ri pev­ný disk po­ne­chal (na fil­my, hud­bu, fot­ky) a na SSD nain­šta­lo­val sys­tém a prog­ra­my. Naj­rad­šej by som, sa­moz­rej­me, bol, ke­by sa dal sys­tém (Win­dows 8) pre­su­núť klo­no­va­ním a ne­mu­sel sa od­zno­va in­šta­lo­vať aj s prog­ra­ma­mi. No ne­viem, aký prog­ram by bo­lo vhod­né na to pou­žiť.


Váš 17-pal­co­vý Dell In­spi­ron je sku­toč­ne je­den z má­la no­te­boo­kov, do kto­rých sa dá osa­diť viac dis­kov zá­ro­veň. Tre­ba sa však naj­prv pres­ved­čiť, ako to vnút­ri vy­ze­rá. No­te­book vy­pni­te a vy­ber­te z ne­ho ba­té­riu. Nás­led­ne od­skrut­kuj­te nie­koľ­ko skru­tiek na za­dnom ve­ku a od­klop­te pok­lop v tva­re pís­me­na L, čím sa vám od­ha­lia všet­ky dis­ko­vé po­zí­cie. V zá­kla­de má no­te­book dve dis­ko­vé po­zí­cie pre for­mát 2,5" a jed­nu pre mSA­TA. Pev­ný disk bu­de osa­de­ný v pra­vom dol­nom ro­hu a mô­že­te si všim­núť, že je umies­tne­ný v ko­vo­vej ko­lís­ke. Dru­há po­zí­cia je v stre­do­vej čas­ti a až pri poh­ľa­de dnu zis­tí­te, či je sú­čas­ťou no­te­boo­ku dru­há ko­lís­ka na disk. Mô­že sa stať, že ko­lís­ka bu­de chý­bať.

Aj keď te­da bu­de na vás zí­vať práz­dne dis­ko­vé mies­to, disk ne­bu­de­te mať ako uchy­tiť. V prí­pa­de, že sa ko­lís­ka na­chá­dza na svo­jom mies­te, mô­že­te do nej osa­diť SSD. Ke­by ko­lís­ka chý­ba­la, má­te dve mož­nos­ti. Pr­vá z nich je ta­ká, že si ko­lís­ku kú­pi­te v špe­cia­li­zo­va­ných e-sho­poch (za ce­nu oko­lo 20 eur) ale­bo ba­zá­roch (5 eur). Po­kiaľ nech­ce­te ko­lís­ku ku­po­vať, dru­há mož­nosť je vy­užiť roz­hra­nie mSA­TA na ma­lé SSD. Tie­to ma­lé ver­zie dis­kov vás pri va­šich po­žia­dav­kách ob­me­dzo­vať ne­bu­dú a 120 GB mSA­TA mi­ni SSD kú­pi­te za ce­nu 90 eur a viac. No­te­book Dell In­spi­ron 7720 má z hľa­dis­ka dis­kov skrát­ka veľ­mi dob­ré mož­nos­ti a v naj­extrém­nej­šom prí­pa­de sa doň da­jú osa­diť až šty­ri kús­ky (dva 2,5" do ko­lí­sok, je­den mi­ni SSD do mSA­TA a je­den do špe­cia­li­zo­va­né­ho adap­té­ra na­mies­to op­tic­kej me­cha­ni­ky).

Pri klo­no­va­ní sys­té­mu Win­dows 8 mô­že­te zvo­liť nap­rík­lad ko­merč­ný prog­ram Ac­ro­nis True Ima­ge 2014 ale­bo bez­plat­ný Pa­ra­gon Bac­kup & Re­co­ve­ry Free. Pa­mä­taj­te, že kó­pia bu­de kom­plet­ná, tak­že pred klo­no­va­ním tre­ba z dis­ku od­ob­rať čo naj­viac dát, kto­ré na SSD nep­lá­nu­je­te mať (spo­me­nu­li ste nap­rík­lad fil­my či hud­bu). Klo­no­va­nie Win­dows 7 a 8 je op­ro­ti pre­doš­lým ver­ziám Win­dows ne­zried­ka­vo zlo­ži­tá zá­le­ži­tosť a ľu­dia, kto­rí s klo­no­va­ním ne­ma­jú žiad­ne skú­se­nos­ti, sa mô­žu ľah­ko dos­tať do prob­lé­mov. Zváž­te pre­to aj čis­tú in­šta­lá­ciu, kto­rá pre vás ča­so­vo a tech­nic­ky mô­že byť vhod­nej­šia (ak ju po­rov­ná­te nap­rík­lad s nie­koľ­kok­rát opa­ko­va­ným neús­peš­ným klo­no­va­ním dis­ku s ko­pí­ro­va­ním 100 GB dát).Zdroj: PCR 3/2014


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter