Poradňa: Po nainštalovaní aktualizácií na Windows 7 zmizne miniaplikácia hodín

Na pra­cov­nej plo­che ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows 7 už dl­hší čas pou­ží­vam mi­nia­pli­ká­cie v po­do­be ho­dín a po­ča­sia. Pred­ne­dáv­nom som však in­šta­lo­val na Win­dows nie­koľ­ko no­vých ak­tua­li­zá­cií a ho­di­ny z ni­čo­ho nič zmiz­li. Mi­nia­pli­ká­cia po­ča­sia sa zá­ro­veň zme­ni­la a ne­zob­ra­zu­je sa ko­rek­tne. Ob­no­viť pred­chá­dza­jú­ci stav sa mi ne­po­da­ri­lo. Asi po týž­dni frus­trá­cie som za­vo­lal na lin­ku Mic­ro­sof­tu a upo­zor­nil som ich na ten­to prob­lém. Ani po dvoch me­sia­coch však ne­nas­ta­la žiad­na zme­na. Rád by som sa spý­tal, či ide o prob­lém, kto­rý po­ci­ťu­jú aj iní pou­ží­va­te­lia.

Ten­to prob­lém sú­vi­sí s ak­tua­li­zá­ciou Win­dows v po­do­be in­šta­lá­cie no­vej ver­zie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer (11). Po­ci­ťu­jú ho oby­čaj­ne tí pou­ží­va­te­lia, kto­rí pou­ží­va­jú iné ako zá­klad­né nas­ta­ve­nie DPI. Ak ste nap­rík­lad z dô­vo­du slab­šie­ho zra­ku nas­ta­vi­li DPI pís­ma sys­té­mu Win­dows na stred­né (125 %) či väč­šie (150 %), dôj­de k pre­ja­ve­niu prog­ra­mo­vej chy­by (to­to nas­ta­ve­nie je dos­tup­né v Ov­lá­da­com pa­ne­li v sek­cii Vzhľad a pris­pô­so­be­nie na po­lož­ke Ob­ra­zov­ka). Jad­ro pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer sa pou­ží­va na ren­de­ro­va­nie tých­to mi­nia­pli­ká­cií a pod­ľa reak­cií pou­ží­va­te­ľov sa zdá, že pou­ží­va­nie s vy­šším DPI ne­bo­lo dos­ta­toč­ne dob­re tes­to­va­né.

Má­te dve mož­nos­ti rie­še­nia toh­to prob­lé­mu. Pr­vá z nich je nas­ta­ve­nie DPI na zá­klad­nú hod­no­tu 100 %. To sí­ce mi­nia­pli­ká­cie zno­va spre­vádz­ku­je, ale ak vy­ža­du­je­te väč­šie pís­mo, pou­ží­va­nie po­čí­ta­ča vám to sťa­ží. Dru­há mož­nosť je od­in­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­ciu s prog­ra­mom Inter­net Explo­rer 11 a vrá­tiť sa k pre­doš­lej ver­zii Inter­net Explo­rer 10, kde sa prob­lém na vy­šších DPI ne­vys­ky­tu­je. To­to rie­še­nie je obzvlášť vhod­né vte­dy, ak pou­ží­va­te na inter­net iný pre­hlia­dač ako Inter­net Explo­rer (napr. Fi­re­fox, Chro­me či Ope­ru). Prí­tom­nosť star­šej ver­zie Inter­net Explo­re­ra by bo­la vte­dy ire­le­van­tná. Tre­tia mož­nosť je ča­kať na bu­dú­cu ak­tua­li­zá­ciu, kto­rá by prob­lém moh­la vy­rie­šiť (nap­rík­lad Inter­net Explo­rer 12). To však mô­že byť zdĺha­vé a od­po­rú­ča­me vám vy­brať jed­nu z pr­vých dvoch mož­nos­tí.


Nas­ta­ve­nie vlas­tnej veľ­kos­ti textu mô­že v niek­to­rých ap­li­ká­ciách spô­so­bo­vať prob­lé­myZdroj: PCR 3/2014


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter