Poradňa: Nastavenie položky Memory Flexibility v BIOS-e

Rád by som sa opý­tal na jed­nu špe­ci­fic­kú po­lož­ku BIOS-u môj­ho po­čí­ta­ča, kto­rej prí­tom­nosť ma tro­chu mä­tie. Ide o po­lož­ku Flexibi­li­ty op­tion, kto­rá sa na­chá­dza v čas­ti Chip­set con­fi­gu­ra­tion, pri­čom je nas­ta­ve­ná v po­lo­he dis­ab­led - vy­pnu­tá. V ma­nuá­li k zá­klad­nej dos­ke som sa do­čí­tal, že v zá­klad­nom nas­ta­ve­ní od vý­rob­cu je po­lož­ka nas­ta­ve­ná ako vy­pnu­tá, a ak ju za­pnem, zvý­ši sa to­le­ran­cia pa­mä­ťo­vej kom­pa­ti­bi­li­ty. Ne­viem, čo to pres­ne zna­me­ná, a pre­to by som sa rád spý­tal, kto­ré z nas­ta­ve­ní je vý­hod­nej­šie. Je vý­hod­né tú­to po­lož­ku pre­ven­tív­ne za­pnúť?

Ide o po­lož­ku ob­ja­vu­jú­cu sa pre­dov­šet­kým na zá­klad­ných dos­kách As­rock. Ok­rem náz­vu Flexibi­li­ty op­tion sa pou­ží­va aj ozna­če­nie Me­mo­ry Flexibi­li­ty. Tak ako ma­nuál uvá­dza, účel toh­to nas­ta­ve­nia je zvý­šiť „kom­pa­ti­bil­nosť" jed­not­li­vých pa­mä­ťo­vých rie­še­ní. Ide pre­dov­šet­kým o si­tuácie, pri kto­rých sa pou­ží­va­jú kom­bi­ná­cie rôz­nych pa­mä­ťo­vých mo­du­lov. Po­kiaľ tú­to fun­kciu za­pne­te, zvy­čaj­ne sa zvý­ši po­čet dru­hov rôz­nych pa­mä­tí, kto­ré dos­ka do­ká­že ob­slu­ho­vať. Ke­by nap­rík­lad dve rôz­ne pa­mä­te na dos­ke fun­go­va­li sa­mos­tat­ne, ale po osa­de­ní oboch by sa štart PC ne­po­da­ril, ak­ti­vá­ciou tej­to fun­kcie by ste moh­li prob­lém od­strá­niť.

Jej ne­ga­tív­na strán­ka je zní­že­nie vý­ko­nu. Zvy­čaj­ne to­tiž dôj­de k nas­ta­ve­niu niž­ších frek­ven­cií pa­mä­tí. Z toh­to dô­vo­du je te­da tá­to vlas­tnosť štan­dar­dne vy­pnu­tá. Nie je žiad­ny dô­vod, pre­čo by ste ma­li tú­to po­lož­ku na fun­kčnom sys­té­me za­pí­nať. Zvá­žiť sa dá len v prí­pa­de, že by ste v bu­dúc­nos­ti do­kú­pi­li ďal­šie mo­du­ly pa­mä­te a v kom­bi­ná­cii s exis­tu­jú­ci­mi by od­miet­li fun­go­vať. Po­lož­ku, sa­moz­rej­me, za­pni­te až vte­dy. Ne­ja­ké „pre­ven­tív­ne" za­pnu­tie vám nič nep­ri­ne­sie, nao­pak, mô­že vám zní­žiť vý­kon exis­tu­jú­cich mo­du­lov ope­rač­ných pa­mä­tí.Zdroj: PCR 3/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter