Poradňa: Inštalátor systému Windows 8 sa nenačíta z kľúča USB

Mám prob­lém s in­šta­lá­ciou Win­dows z kľú­ča USB. Ide o kľúč USB Da­taT­ra­ve­ler 100G2 32 GB, kto­rý pou­ží­vam na no­te­boo­ku HP Pro­Book 4525s. Na no­te­boo­ku je nain­šta­lo­va­ný ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 8, kto­rý chcem prein­šta­lo­vať. Prob­lém je, že in­šta­lač­ný sprie­vod­ca sa z kľú­ča USB nes­pus­tí. Po­mo­cou prog­ra­mu Uni­ver­sal USB In­staller som vy­skú­šal vy­tvo­riť in­šta­lač­né USB Win­dows 7 aj 8, ale vý­sle­dok je vždy rov­na­ký - sys­tém sa spus­tí z pev­né­ho dis­ku. Po­ra­die boo­to­va­nia som, sa­moz­rej­me, v BIOS-e zme­nil. Skú­šal som aj pred štar­tom sys­té­mu ruč­ne zvo­liť jed­not­ku, z kto­rej sa má boo­to­vať, ale nič ne­po­má­ha. Sys­tém som pri­tom v mi­nu­los­ti rein­šta­lo­val z rov­na­ké­ho kľú­ča už nie­koľ­kok­rát a aj na­priek to­mu, že ro­bím všet­ko rov­na­ko, in­šta­lá­tor z kľú­ča sa jed­no­du­cho nes­pus­tí. V čom mô­že byť prob­lém?


Za pred­pok­la­du, že ste sys­tém v mi­nu­los­ti už tak­to ús­peš­né in­šta­lo­va­li, pri­čom ste pou­ží­va­li rov­na­ký no­te­book, kľúč USB aj boo­to­va­cí prog­ram, uis­ti­te sa, či je kľúč v po­riad­ku a či sys­tém z ne­ho na­bie­ha na inom po­čí­ta­či. Po­kiaľ in­de prob­lém ne­nas­tá­va, bu­de chy­ba prav­de­po­dob­ne na stra­ne BIOS-u. To, že sa sys­tém vždy spus­tí z dis­ku, nie je nič nez­vy­čaj­né. Ak to­tiž nas­ta­ví­te za­ria­de­nie USB ako pr­vé a spúš­ťa­nie z ne­ho sa ne­po­da­rí, BIOS auto­ma­tic­ky pres­ko­čí na ďal­šiu po­lož­ku v po­ra­dí, kto­rou je pev­ný disk, a sys­tém sa na­čí­ta z ne­ho. Ok­rem to­ho, že nas­ta­ví­te spúš­ťa­nie zo za­ria­de­nia USB ako prio­rit­né, skon­tro­luj­te, či je v BIOS-e po­vo­le­ná po­lož­ka USB le­ga­cy sup­port.

Ke­by to­tiž bo­la vy­pnu­tá, ne­mož­nosť boo­to­va­nia zo za­ria­de­ní USB sa dá oča­ká­vať. Po­kiaľ sú obe tie­to pod­mien­ky spl­ne­né, dá sa zva­žo­vať už o ak­tua­li­zá­cii BIOS-u na nov­šiu ver­ziu. Na strán­ke vý­rob­cu je pre da­ný no­te­book k dis­po­zí­cii naj­ak­tuál­nej­šia ver­zia F.21 (jún 2012). V BIOS-e váš­ho no­te­boo­ku si over­te, kto­rú ver­ziu ak­tuál­ne má­te (Fi­le/ Sys­tem In­for­ma­tion), a ak je star­šia, pris­túp­te k ak­tua­li­zá­cii. Pa­mä­taj­te, že ak­tua­li­zá­cia BIO­Su je úkon, kto­rý by mal vy­ko­ná­vať skú­se­ný pou­ží­va­teľ. Ten­to krok však sku­toč­ne us­ku­toč­ni­te až vte­dy, keď sa uis­tí­te, že na iných po­čí­ta­čoch sys­tém z da­né­ho kľú­ča USB na­bie­ha bez prob­lé­mov.Zdroj: PCR 3/2014


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter