Poradňa: Pomalé čítanie Blu-ray napaľovačky

Ne­dáv­no som kú­pil do po­čí­ta­ča (zá­klad­ná dos­ka AS­Rock N68PV-GS) no­vú Blu-ray na­pa­ľo­vač­ku Asus BW-16D1HT (SA­TA). BD dis­ky vy­pa­ľu­jem 4-ná­sob­nou rých­los­ťou a ide to bez prob­lé­mov. Prob­lém však nas­tá­va, keď chcem mé­diá pre­čí­tať, res­pek­tí­ve pre­ko­pí­ro­vať na pev­ný disk. Me­cha­ni­ka mé­dium nor­mál­ne roz­to­čí, ale asi po mi­nú­te zvuk us­ta­ne a neb­li­ká ani mod­rá LED na jej pa­ne­li. Ko­pí­ro­va­nie pri tom sto­jí. Po prib­liž­ne pia­tich mi­nú­tach sa me­cha­ni­ka zas roz­to­čí (LED bli­ká), ko­pí­ru­je asi mi­nú­tu a zas za­sta­ne.


V správ­co­vi za­ria­de­ní som skon­tro­lo­val jej pre­po­je­nie a zis­til som, že pra­cu­je v mó­de UD­MA (5). Ak ho vy­pnem, spo­je­nie prej­de do mó­du PIO. Pri ňom me­cha­ni­ka fun­gu­je a ko­pí­ro­va­nie nep­res­ta­ne, ide však extrém­ne po­ma­ly. V po­čí­ta­či mám pri­po­je­nú aj DVD na­pa­ľo­vač­ku LG GH24NS90, kto­rá ta­kis­to fun­gu­je na UD­MA (5) a DVD pre­ko­pí­ru­je bez prob­lé­mov. Skú­šal som pre­ko­pí­ro­vať v Blu-ray me­cha­ni­ke aj DVD, kto­ré som pred­tým bez­prob­lé­mo­vo pre­ko­pí­ro­val na DVD me­cha­ni­ke, a rov­na­ké zá­se­ky sa ob­ja­vu­jú aj na ňom. Skú­šal som DVD me­cha­ni­ku od­po­jiť, aby som zis­til, či sa nav­zá­jom ne­ja­ko ne­bi­jú, skú­šal som prein­šta­lo­vať Win­dows 7 na Win­dows 8, do­kon­ca som skú­sil ko­pí­ro­vať mé­dium aj na Li­ve ver­zii sys­té­mu (Win­dows Ac­ti­ve@ Boot Disk 7.5.2), ale Blu-ray me­cha­ni­ka sa vša­de sprá­va rov­na­ko. Na do­mov­skej strán­ke Asu­su som skú­šal na me­cha­ni­ku náj­sť no­vý ov­lá­dač, ale žiad­ny ne­bol k dis­po­zí­cii. Na­ko­niec som to te­da vzdal a me­cha­ni­ku vzal do ob­cho­du, kde som ju kú­pil, aby som ju rek­la­mo­val. Tam mi ju však otes­to­va­li (mys­lím si, že vo Win­dows XP) a tvr­di­li mi, že je všet­ko v po­riad­ku. Vô­bec te­da ne­tu­ším, čo mám ďa­lej ro­biť a ako by som sa da­né­ho prob­lé­mu mo­hol zba­viť.

To, že me­cha­ni­ka sa pri tes­te, kto­ré ho ste na­vy­še ne­bo­li sved­kom, chy­bou nep­re­ja­vi­la, eš­te nez­na­me­ná, že chyb­ná nie je. V pr­vom ra­de je však sku­toč­ne dob­ré naj­prv zis­tiť, či nie je chy­ba na stra­ne váš­ho po­čí­ta­ča. Sof­tvé­ro­vú chy­bu ste vy­lú­či­li prein­šta­lo­va­ním sys­té­mu a do­kon­ca aj spus­te­ním Li­ve sys­té­mu. V tom­to oh­ľa­de bo­la va­ša prá­ca úpl­ne kom­plet­ná. Na strán­ke vý­rob­cu nie je k dis­po­zí­cii ani no­vý fir­mvér me­cha­ni­ky, tak­že v tom­to sme­re sa ďa­lej ne­poh­ne­te. Zos­tá­va eš­te otes­to­vať prob­lém s fy­zic­kým pre­po­je­ním a zber­ni­cou SA­TA. Vy­skú­šaj­te to jed­no­du­cho tak, že Blu-ray me­cha­ni­ku za­poj­te pres­ne do to­ho is­té­ho ko­nek­to­ra ako DVD me­cha­ni­ku a aj s tým is­tým káb­lom, ako má ona (z dos­ky ho vlas­tne ani ne­vy­ťa­huj­te a rov­no ho pre­poj­te z DVD me­cha­ni­ky do Blu-ray me­cha­ni­ky). Po­kiaľ sa me­cha­ni­ka bu­de sprá­vať úpl­ne rov­na­ko, pôj­de o prob­lém s ňou. Ak ju ne­má­te mož­nosť vy­skú­šať v inom po­čí­ta­či, vez­mi­te ju na rek­la­má­ciu zno­va a ten­to­raz si ju ne­chaj­te ove­riť pred va­ši­mi oča­mi. Do­ma si pred­tým mô­že­te od­me­rať, koľ­ko tr­vá sko­pí­ro­va­nie DVD na DVD me­cha­ni­ke a koľ­ko tr­vá sko­pí­ro­va­nie to­ho is­té­ho mé­dia na Blu-ray me­cha­ni­ke. Mé­dium si pri­tom vez­mi­te so se­bou a ne­chaj­te si čas od­me­rať v servis­e.Zdroj: PCR 2/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter