Poradňa: Výstup HDMI na grafickej karte nefunguje

V mo­jom po­čí­ta­či je osa­de­ná zá­klad­ná dos­ka MSI B75A-G41 a gra­fic­ká kar­ta nVi­dia Ge­For­ce 650. Zá­klad­nú dos­ku mám pre­po­je­nú s mo­ni­to­rom HDIT22D cez DVI, ale rád by som ju pri­po­jil káb­lom HDMI. Keď však ká­bel HDMI po od­po­je­ní DVI za­po­jím, nič sa nes­ta­ne. Ob­ra­zov­ka zos­ta­ne čier­na a sig­nál sa nep­re­ná­ša. V čom by mo­hol byť prob­lém?

Naj­dô­le­ži­tej­šie je naj­prv roz­poz­nať, či ide o har­dvé­ro­vý ale­bo sof­tvé­ro­vý prob­lém. Prav­de­po­dob­ne káb­le vy­mie­ňa­te pri za­pnu­tom PC, tak­že by moh­lo ísť aj o prob­lém s gra­fic­kým ov­lá­da­čom, kto­rý vý­stup jed­no­du­cho nep­rep­ne. Rých­le ur­če­nie pr­vej ale­bo dru­hej mož­nos­ti naš­ťas­tie nie je v tom­to prí­pa­de zlo­ži­té. Sa­moz­rej­me, pred­pok­la­dá­me, že káb­le pri­pá­ja­te do vý­stu­pov gra­fic­kej kar­ty, a nie do zá­klad­nej dos­ky, ako ste zrej­me omy­lom na­pí­sa­li. Va­ša zá­klad­ná dos­ka to­tiž má vlast­ný vý­stup HDMI, kto­rý pat­rí in­teg­ro­va­né­mu gra­fic­ké­mu či­pu v pro­ce­so­re. Sa­mos­tat­ná kar­ta má väč­ší vý­kon a ko­nek­tor vý­stu­pu tre­ba za­pá­jať do nej, inak ju má­te v sys­té­me zby­toč­ne.

Po­čí­tač kla­sic­ky vy­pni­te a ká­bel DVI od­poj­te. Nás­led­ne za­poj­te ká­bel HDMI do gra­fic­kej kar­ty a mo­ni­to­ra a po­čí­tač za­pni­te. Pri štar­te mô­že­te stlá­čať klá­ves De­le­te, kto­rým sa dos­ta­ne­te do BIOS-u. Gra­fic­ká kar­ta sa mu­sí spus­tiť a ob­raz na mo­ni­to­re sa mu­sí zob­ra­ziť. Ak sa to nes­ta­ne, ide o har­dvé­ro­vú chy­bu. V tom­to mo­men­te to­tiž nie je eš­te spus­te­ný ope­rač­ný sys­tém, a te­da ov­lá­dač gra­fic­kej kar­ty nič neov­plyv­ňu­je. Ak ob­raz ne­vi­dí­te, po­čí­tač vy­pni­te tla­čid­lom na skrin­ke. V tom­to prí­pa­de má­te dve mož­nos­ti. Buď je ne­funkč­ný vý­stup HDMI na gra­fic­kej kar­te, ale­bo je ne­funkč­ný vstup HDMI na mo­ni­to­re. To, kto­rá mož­nosť je správ­na, zis­tí­te len nah­ra­de­ním jed­né­ho zo za­ria­de­ní. Nap­rík­lad te­le­ví­zo­ry ma­jú vstu­py HDMI už veľ­mi dl­ho, a pre­to mô­že­te na skúš­ku pou­žiť ten. Ak ta­ké­to TV má­te, ká­bel z po­čí­ta­ča k ne­mu prip­ni­te a PC za­pni­te. Opäť mô­že­te vojsť pre väč­šiu rých­losť len do BIOS-u. Na ov­lá­da­či TV prep­ni­te vstup na HDMI a poz­ri­te sa, či ob­ra­zov­ku BIOS-u vi­dí­te. Ak nie, chyb­ný je vý­stup na gra­fic­kej kar­te. Ak ob­raz vi­dí­te, chy­ba bo­la na stra­ne mo­ni­to­ra. Po­kiaľ je chyb­né za­ria­de­nie eš­te v zá­ru­ke, mô­že­te ho rek­la­mo­vať. Zváž­te to však. Mys­li­te na to, že pre­po­je­nie cez HDMI vám op­ro­ti DVI žiad­ny roz­diel v ob­ra­ze nep­ri­ne­sie. Obid­ve spo­je­nia sú to­tiž di­gi­tál­ne a maximál­ne roz­lí­še­nie pod­po­ro­va­né pl­no­hod­not­ným DVI je 2 560 × 1600 (60 Hz), čo je viac ako full HD. Ak te­da ne­pou­ží­va­te 100 Hz mo­ni­tor či nep­re­ná­ša­te do mo­ni­to­ra zvuk, pri­po­je­nie cez HDMI vám žiad­ny roz­diel nep­ri­ne­sie.

Nao­pak, ke­by ob­raz BIOS-u pri pre­po­je­ní PC/mo­ni­tor na­be­hol, všet­ko bu­de v po­riad­ku. Po­čí­tač reš­tar­tuj­te a spus­ti­te ope­rač­ný sys­tém. Prav­de­po­dob­ne je ne­fun­kčné len sof­tvé­ro­vé prep­nu­tie vý­stu­pov za jaz­dy. Keď­že káb­le už vy­mie­ňať ne­bu­de­te, ne­mu­sí vás to trá­piť. Ke­by ste z ne­ja­ké­ho dô­vo­du pot­re­bo­va­li káb­le vy­mie­ňať čas­tej­šie a roz­ču­ľo­va­la by vás nut­nosť vy­pí­na­nia po­čí­ta­ča, prob­lém prav­de­po­dob­ne od­strá­ni nov­šia (v niek­to­rých špe­ci­fic­kých prí­pa­doch star­šia) ver­zia gra­fic­ké­ho ov­lá­da­ča.Zdroj: PCR 2/2014

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter