Poradňa: Systém Windows XP nenájde pri inštalácii pevný disk SATA

Otáz­ka: Som vlas­tní­kom už star­šie­ho po­čí­ta­ča z ro­ku 2008, kto­rý po­zos­tá­va zo zá­klad­nej dos­ky Gi­ga­by­te M52L-S3P a pro­ce­so­ra AMD At­hlon 64 X2 6000+ (AM2). Pred­ne­dáv­nom mi na ňom vy­po­ve­dal služ­bu pev­ný disk Sam­sung, a pre­to som si kú­pil no­vý. Ide o disk SA­TA Sea­ga­te Barra­cu­da s ka­pa­ci­tou 1 TB a pri­po­je­ním SA­TA (mo­del ST1000DM003/SA­TA600/7200RPM/64MB). Za­čal som te­da naň in­šta­lo­vať sys­tém Mic­ro­soft Win­dows XP, kto­rý som na tom­to po­čí­ta­či pou­ží­val, ale na mo­je prek­va­pe­nie mi ho BIOS ne­náj­de. Ne­viem, v čom mô­že byť prob­lém, pre­to­že eš­te nik­dy som pri in­šta­lá­cii ta­ký­to prob­lém ne­mal, disk som vždy vi­del a mo­hol naň sys­tém nain­šta­lo­vať. Tre­ba eš­te nie­čo vy­ko­nať?


Z váš­ho za­da­nia prob­lé­mu nie je cel­kom jas­né, či ide len o prob­lém de­tek­cie ale­bo o ne­fun­kčnosť dis­ku. V star­ších BIOS-och to­tiž ne­raz dis­ky SA­TA nie sú vi­di­teľ­né me­dzi za­ria­de­nia­mi tak ako dis­ky IDE/PA­TA. Kaž­do­pád­ne exis­tu­je mož­nosť, že disk je jed­no­du­cho ne­funkč­ný. To, že je úpl­ne no­vý, je cel­kom ire­le­van­tné. No ak ho len ne­vi­dí­te pri in­šta­lá­cii, res­pek­tí­ve po­nu­ka s dis­ka­mi v di­aló­gu in­šta­lá­to­ra Win­dows XP je práz­dna, prav­de­po­dob­ne to bu­de spô­so­be­né len nep­rí­tom­nos­ťou ov­lá­da­ča pre zber­ni­cu SA­TA. Win­dows XP je už sku­toč­ne veľ­mi bra­da­tý sys­tém a mno­hé ov­lá­da­če ra­di­čov na CD ne­má. To zna­me­ná, že ich je ne­vyh­nut­né pri in­šta­lá­cii ma­nuál­ne za­viesť. Ov­lá­dač mož­no stiah­nuť na strán­ke vý­rob­cu zá­klad­nej dos­ky. Keď­že spo­loč­nosť Gi­ga­by­te slo­ven­skú ver­ziu strán­ky ne­má, mô­že­te nav­ští­viť tú čes­kú. Dos­ku si pod­ľa mo­de­lo­vé­ho ozna­če­nia vy­hľa­daj­te ale­bo ruč­ne za­daj­te ad­re­su www.gi­ga­by­te.cz/pro­ducts/pa­ge/mb/ga-m52l-s3p_10/download/. Vy­ber­te po­lož­ku Ke sta­že­ní a z roz­ba­ľo­va­cie­ho me­nu zvoľ­te ov­lá­da­če pre Win­dows XP 32-bit. Stiah­ni­te si sú­bor NVI­DIA MCP61/MCP68 SA­TA RAID Dri­ver. Ten tre­ba roz­ba­liť a na­ko­pí­ro­vať na 3,5-pal­co­vú dis­ke­tu. Aj keď je to už dnes mu­zeál­ny har­dvér, Win­dows XP, žiaľ, v rám­ci in­šta­lá­cie z iné­ho za­ria­de­nia ov­lá­dač ne­vie na­čí­tať (ne­mož­no te­da pou­žiť kľúč USB ani exter­ný disk). Po­kiaľ v po­čí­ta­či dis­ke­to­vú me­cha­ni­ku má­te, sú­bor nah­raj­te na dis­ke­tu a po­ne­chaj­te ju v me­cha­ni­ke. Spus­ti­te in­šta­lá­ciu sys­té­mu Win­dows XP. V prie­be­hu úvod­nej mod­rej ob­ra­zov­ky, pri kto­rej v dol­nej čas­ti vi­dí­te za­vá­dzanie sú­bo­rov do ope­rač­nej pa­mä­te, ča­kaj­te na ob­ja­ve­nie riad­ku – Press F6 if you need to in­stall a third par­ty SCSI or RAID dri­ver. Vte­dy stlač­te (po­koj­ne aj viac­krát) klá­ves F6. Po skon­če­ní na­čí­ta­va­nia sú­bo­rov vám in­šta­lá­tor zob­ra­zí di­alóg s mož­nos­ťou in­šta­lá­cie (Plea­se in­sert the disk in­to dri­ve A:). Stlač­te klá­ves En­ter a potvr­ďte vy­bra­tie ov­lá­da­ča z dis­ke­ty. Nás­led­ne bu­de in­šta­lá­cia pok­ra­čo­vať a disk už v zoz­na­me uvi­dí­te a bu­de­te naň môcť sys­tém nain­šta­lo­vať.

Ke­by ste dis­ke­to­vú me­cha­ni­ku ne­ma­li, je­di­ná mož­nosť, ako ov­lá­dač za­viesť inou ces­tou, je je­ho in­teg­ro­va­nie na in­šta­lač­né CD. Špe­cia­li­zo­va­ný­mi prog­ra­ma­mi, ako je naj­mä NLi­te, mož­no „vy­bu­do­vať“ in­šta­lač­né mé­dium zno­va a in­teg­ro­vať doň dopl­nko­vé ov­lá­da­če. Zna­me­ná to te­da na­pá­le­nie no­vé­ho in­šta­lač­né­ho CD. Prob­lém sa dá jed­no­du­cho vy­rie­šiť aj pou­ži­tím nov­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Sys­té­my Win­dows 7 ale­bo 8 by už ta­ký­to prob­lém ne­po­ci­ťo­va­li a váš po­čí­tač by s ni­mi fun­go­val rov­na­ko dob­re.Zdroj: PCR 1/2014


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter