Poradňa: Pripojenie disku USB k dvom PC súčasne

Chcel by som vy­rie­šiť zdan­li­vo ba­nál­ny tech­nic­ký prob­lém, o kto­rom som si mys­lel, že bu­de veľ­mi jed­no­du­chý. Žiaľ, na­ra­zil som na roz­po­rupl­né vy­jad­re­nia nie­len od skú­se­nej­ších zná­mych, ale aj od pro­fe­sio­nál­nych pre­daj­cov PC kom­po­nen­tov. V obý­vač­ke mám HTPC pri­po­je­né na LED TV, kto­ré tak vlas­tne slú­ži aj ako mo­ni­tor. K da­né­mu PC mám pri­po­je­ný pros­tred­níc­tvom USB disk s ka­pa­ci­tou 2 TB, kto­rý slú­ži na mul­ti­me­diál­ny ob­sah v po­do­be fil­mov, hud­by a fo­tiek. Žiaľ, disk má len je­den vý­stup, tak­že ak chcem po­ze­rať film, kto­rý je na ňom ulo­že­ný, mu­sím za­pnúť PC, čo je po­mer­ne ne­šetr­né, ale­bo vy­tiah­nuť ká­bel z PC a pri­po­jiť ho do TV. No ak chcem nes­kôr s dis­kom pra­co­vať v rám­ci po­čí­ta­ča (nap­rík­lad doň pre­sú­vať sú­bo­ry), mu­sím ho pre­po­jiť zas na­zad k ne­mu, čo je ča­som už znač­ne ot­rav­né. Vši­mol som si, že na tr­hu sú rôz­ne roz­bo­čo­va­če USB, kto­ré by mi moh­li teo­re­tic­ky po­môcť, ale nie som si cel­kom is­tý, či by s TV fun­go­va­li. K jed­noz­nač­nej od­po­ve­di som sa skrát­ka nik­de ne­do­pát­ral. Moh­li by ste mi po­môcť?

Ten­to prob­lém vie v mno­hých ľu­ďoch vy­vo­lať pek­né zmät­ky, kto­ré zvy­čaj­ne pra­me­nia z nes­práv­ne­ho po­cho­pe­nia roz­hra­nia USB. Ar­chi­tek­tú­ra USB je pos­ta­ve­ná na prin­cí­pe hos­ťa a hos­ti­te­ľa. Ide o kla­sic­kú sché­mu mas­ter/sla­ve, te­da „pán a slu­ha". Pri ko­mu­ni­ká­cii je vždy jas­ne sta­no­ve­né, kto­ré za­ria­de­nie je hos­ti­teľ (pán) a kto­ré len oby­čaj­ný slu­ha pl­nia­ci prí­ka­zy. Tak­mer vše­tok har­dvér na tr­hu je konštruo­va­ný tak, aby sa sprá­val len ako je­den z nich. Hos­ti­teľ, te­da mas­ter je zvy­čaj­ne po­čí­tač, za­tiaľ čo je­ho prid­ru­že­né za­ria­de­nia sú prak­tic­ky vždy konštruo­va­né ako sla­ve. Ide te­da o tla­čiar­ne, ske­ne­ry, exter­né dis­ky, my­ši, klá­ves­ni­ce, kľú­če USB a množ­stvo ďal­ších za­ria­de­ní.

Pri pre­po­je­ní USB po­čí­ta­ča a exter­né­ho dis­ku po­čí­tač okam­ži­te pre­be­rie ro­lu pá­na a spus­tí vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Ria­di pri­tom ce­lú pre­vádz­ku na zber­ni­ci a kon­tro­lu­je pre­nos všet­kých dát. Vďa­ka to­mu pe­ri­fé­rie USB mô­žu ob­sa­ho­vať len mi­ni­mál­nu ria­dia­cu lo­gi­ku, le­bo o všet­ku prá­cu sa pos­ta­rá za­ria­de­nie mas­ter v po­do­be po­čí­ta­ča. Ro­ly mas­ter a sla­ve mu­sia byť us­ta­no­ve­né pri kaž­dej ko­mu­ni­ká­cii USB a tech­nic­ky nie je mož­né, aby sa zria­di­lo pria­me spo­je­nie me­dzi dvo­ma za­ria­de­nia­mi sla­ve ale­bo me­dzi dvo­ma mas­ter. To, sa­moz­rej­me, ve­ľa ľu­dí ne­tu­ší, a pre­to sa po­mer­ne čas­to sna­žia dva po­čí­ta­če már­ne „za­sie­ťo­vať" káb­lom USB. Exis­tu­jú však aj vý­nim­ky, ako nap­rík­lad mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia, kto­ré sa pri­pá­ja­jú k PC ako sla­ve, pri­čom umož­ňu­jú aj vlas­tné pri­po­je­nie pa­mä­ťo­vých ka­riet a kľú­čov USB, pre kto­ré fun­gu­jú ako mas­ter, čo zvy­čaj­ne umož­ňu­je od­de­le­ná lo­gi­ka ra­di­ča.

USB hub tú­to sché­mu ni­ja­ko ne­me­ní a fun­gu­je len ako jed­no­du­chý roz­mno­žo­vač spo­je­ní. Ak nap­rík­lad má­te na no­te­boo­ku len dva por­ty USB a pot­re­bu­je­te pri­po­jiť tri či šty­ri za­ria­de­nia USB, mô­že­te si kú­piť USB hub a mož­nos­ti pri­po­je­nia tak roz­ší­riť. Hub te­da ne­má iný účel než roz­mno­žiť po­čet por­tov. Kým bez hu­bu ste moh­li mať ak­tuál­ne pri­po­je­né nap­rík­lad iba myš a kľúč USB, po roz­ší­re­ní por­tov hu­bom už mô­že­te pri­po­jiť aj tla­čia­reň či exter­ný disk. Ne­vý­ho­da je v tom, že za­ria­de­nia sa de­lia o spo­loč­né dá­to­vé hrdlo, kto­ré je pri USB 2 prib­liž­ne 30 MB/s.

Pri sto­lo­vých po­čí­ta­čoch je hub zvy­čaj­ne ne­pot­reb­ný, pre­to­že dos­ka dis­po­nu­je šies­ti­mi a via­ce­rý­mi vý­stup­mi USB, kto­ré sa ľah­ko mô­žu roz­ší­riť o ďal­šie por­ty, nap­rík­lad na pred­nom pa­ne­li skrin­ky. Vy­uží­va­jú ho hlav­ne ľu­dia, kto­rým sa nech­ce k skrin­ke zo­hý­bať a hub si po­lo­žia na stôl J. Vo všet­kých prí­pa­doch je sché­ma rov­na­ká. Po­čí­tač fun­gu­je ako mas­ter a okam­ži­te us­ta­no­ví všet­ky spo­je­nia cez kaž­dé dos­tup­né za­ria­de­nie sla­ve. Ke­by ste do ok­ru­hu pri­po­ji­li ďal­šie za­ria­de­nie mas­ter, nap­rík­lad iný PC či te­le­ví­zor, nič sa nes­ta­ne ale­bo spo­je­nie pres­ta­ne fun­go­vať. Spo­je­nia sú to­tiž už us­ta­no­ve­né v po­do­be Mas­ter-Sla­ve a v rám­ci ar­chi­tek­tú­ry USB ne­mož­no vy­tvo­riť spo­je­nie Mas­ter1-Sla­ve-Mas­ter2.

Ak­tív­ne USB swit­che, kto­ré dis­po­nu­jú vlas­tným pre­pí­na­čom, špe­ciál­ne ur­če­ným na to, aby ta­ké­to spo­je­nie do­ká­za­li vy­tvo­riť, sí­ce exis­tu­jú, ale ide o po­mer­ne ra­rit­ný har­dvér. Na tr­hu je nap­rík­lad MAN­HAT­TAN Hi-Speed USB 2.0 Auto­ma­tic Sha­ring Switch (Part num­ber: 162005), kto­rý dis­po­nu­je vlas­tnou pre­pí­na­cou lo­gi­kou ria­dia­cou ce­lý pro­ces. Na Slo­ven­sku ho však prav­de­po­dob­ne nik­to nep­re­dá­va, a pre­to by ste ho mu­se­li ob­jed­ná­vať zo za­hra­ni­čia. Ce­na pri­tom nie je prá­ve ľu­do­vá, po­hy­bu­je sa oko­lo 30 USD. Ak chce­te exter­ný disk zdie­ľať me­dzi via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi, pou­ží­va­jú sa sie­ťo­vé va­rian­ty. Ide te­da o dis­ky, kto­ré dis­po­nu­jú ko­nek­to­rom RJ-45 a mô­že­te ich pri­po­jiť do lo­kál­nej sie­te. Ob­dob­ná vec sa dá rie­šiť aj v rám­ci dis­kov USB ma­lým tri­kom, kto­rým je je­ho sprís­tup­ne­nie v rám­ci do­má­cej sku­pi­ny.

Ak nap­rík­lad má­te pri­po­je­ný disk k PC, mô­že­te ho zdie­ľať ako kaž­dý iný prie­či­nok Win­dows a os­tat­né PC v lo­kál­nej sie­ti ho uvi­dia ako zdie­ľa­ný. PC, ku kto­ré­mu je disk pri­po­je­ný, mu­sí byť, sa­moz­rej­me, za­pnu­tý. Va­ša si­tuácia je v jad­re od­liš­ná, pre­to­že nej­de o dva po­čí­ta­če, ale o je­den PC a TV, no ak te­le­ví­zor dis­po­nu­je sie­ťo­vým pri­po­je­ním, mož­no by sa da­lo nie­čo ta­ké vy­tvo­riť. Exter­ný disk by v tom prí­pa­de mu­sel byť pri­po­je­ný stá­le k TV, čo ko­niec kon­cov nie je prob­lém, pre­to­že HTPC za­pí­na­te len v prí­pa­de, že TV je tiež za­pnu­té. Ke­by bo­li HTPC aj TV pri­po­je­né k jed­né­mu rou­te­ru a TV by dis­po­no­val mož­nos­ťou zdie­ľa­nia svoj­ho ob­sa­hu po sie­ti, váš prob­lém by to vy­rie­ši­lo. Za­ria­de­nie HTPC by to­tiž disk vi­de­lo ako sie­ťo­vú jed­not­ku a moh­lo by s ňou ma­ni­pu­lo­vať. Všet­ko zá­vi­sí od schop­nos­tí váš­ho te­le­ví­zo­ra, kto­ré­ho mo­del neu­dá­va­te, tak­že si­tuácia sa dá od­ha­do­vať len ťaž­ko. Kaž­do­pád­ne by stá­lo za to vy­skú­šať ten­to spô­sob.Zdroj: PCR 4/2013


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter