Poradňa: Pevný disk s rozhraním SATA III na základnej doske so SATA I

Pred­ne­dáv­nom som si do svoj­ho star­šie­ho po­čí­ta­ča kú­pil zá­klad­nú dos­ku AS­ROCK P4I65G, k nej mám pri­po­je­ný pev­ný disk s roz­hra­ním PA­TA/IDE. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti by som si chcel kú­piť no­vý pev­ný disk, ale prob­lém je v tom, že zá­klad­ná dos­ka dis­po­nu­je roz­hra­ním SA­TA iba vo ver­zii 1. Chcel by som sa pre­to opý­tať, či mô­žem k dos­ke pri­po­jiť aj dis­ky SA­TA II a SA­TA III bez ne­ja­kých váž­nej­ších prob­lé­mov. Ak áno, kto­ré­ho vý­rob­cu mi od­po­rú­ča­te?

Kom­pa­ti­bi­li­ta jed­not­li­vých ver­zií zber­ni­ce SA­TA mô­že byť v niek­to­rých prí­pa­doch tro­cha oše­met­ná zá­le­ži­tosť. Z hľa­dis­ka spät­nej kom­pa­ti­bi­li­ty je prak­tic­ky všet­ko v po­riad­ku. Na zber­ni­ci SA­TA III vám bez prob­lé­mov bu­dú fun­go­vať dis­ky SA­TA II aj SA­TA I, rov­na­ko na zber­ni­ci SA­TA II zas dis­ky SA­TA I . Z hľa­dis­ka kom­pa­ti­bi­li­ty sme­rom do bu­dúc­nos­ti je si­tuácia zvy­čaj­ne úpl­ne bez­prob­lé­mo­vá pri zber­ni­ci SA­TA II a dis­koch SA­TA III. Prob­lém je, žiaľ, prá­ve naj­star­šia pr­vá ver­zia.

Pri nej sa skrát­ka ne­dá s is­to­tou po­ve­dať, že dis­ky s roz­hra­ním SA­TA II a SA­TA III bu­dú bez prob­lé­mov fun­go­vať. Mô­žu, ale aj ne­mu­sia. Pr­vé im­ple­men­tá­cie toh­to roz­hra­nia bo­li po­mer­ne nes­láv­ne. Z toh­to dô­vo­du mno­hé dis­ky SA­TA II dis­po­no­va­li pin­mi, po­mo­cou kto­rých sa roz­hra­nie da­lo prep­núť na špe­ci­fi­ká­ciu SA­TA I. Ak te­da disk SA­TA II na roz­hra­ní SA­TA I ne­ja­kej kon­krét­nej zá­klad­nej dos­ky ne­fun­go­val, po­mo­cou svor­ky (jum­pe­ra) sa dal pres­ta­viť na re­žim SA­TA I. Mno­ho mo­de­lov však nas­ta­vo­va­cí­mi pin­mi vô­bec ne­dis­po­no­va­lo (na­chá­dza­jú sa na rov­na­kom mies­te ako pi­ny PA­TA/IDE, slú­žia­ce na kon­fi­gu­rá­ciu po­zí­cie mas­ter/sla­ve), a tak bol pou­ží­va­teľ čas­to bez­moc­ný. Po­dob­ná si­tuácia je aj v sú­čas­nos­ti, pri­čom mno­ho mo­de­lov dis­kov nas­ta­vo­va­cie pi­ny skrát­ka ne­má.

Žiaľ, pi­ny na dis­koch SA­TA III slú­žia len na pres­ta­ve­nie na re­žim SA­TA II, čo je vo va­šom prí­pa­de bez­pred­met­né. Po­môcť mô­žu aj up­gra­dy BIOS-u. Vý­rob­ca va­šej dos­ky vy­dal nie­koľ­ko no­vých ver­zií (v ča­se, keď bo­la dos­ka na tr­hu ak­tuál­na, te­da v ro­koch 2006 a 2007), pri­čom mno­hé z nich sa tý­ka­li prá­ve pev­ných dis­kov. Na strán­ke vý­rob­cu www.as­rock.com/mb/In­tel/P4i65G sú k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie, a ke­by nas­ta­li prob­lé­my, uis­ti­te sa, že má­te na dos­ke pos­led­nú ver­ziu.

Väč­ši­na dis­kov na tr­hu má v sú­čas­nos­ti pri­po­je­nie SA­TA III, a pre­to by bo­lo disk vhod­né ku­po­vať tam, kde ho bu­de mož­né v prí­pa­de prob­lé­mov jed­no­du­cho vrá­tiť. Sa­moz­rej­me, dá sa kú­piť aj disk s roz­hra­ním SA­TA II, kto­rý dis­po­nu­je nas­ta­vo­va­cí­mi pin­mi, a v prí­pa­de prob­lé­mov ho jed­no­du­cho nas­ta­viť svor­kou do re­ži­mu SA­TA I. Ďal­šia mož­nosť je kú­pa sa­mos­tat­né­ho ra­di­ča SA­TA III ale­bo SA­TA II v po­do­be kar­ty PCI, čo je však už in­ves­tí­cia oko­lo 18 EUR. Pri kú­pe sa vy­hý­baj­te dis­kom s veľ­kos­ťou nad 2 TB, pre­to­že by moh­li vo va­šom prí­pa­de (v sú­vis­los­ti so sta­rým BIOS-om a či­po­vou súp­ra­vou) pri­niesť ďal­šie prob­lé­my.

Čo sa tý­ka od­po­rú­ča­nia vý­rob­cu, veľ­ký vý­ber už dnes nie je. V sú­čas­nos­ti sú na tr­hu prak­tic­ky len dva­ja vý­rob­co­via 3,5-pal­co­vých dis­kov - Sea­ga­te (kto­rý vlas­tní aj niek­daj­ší Maxtor a aj do­ne­dáv­na po­pu­lár­nu dis­ko­vú di­ví­ziu Sam­sun­gu) a Wes­tern Di­gi­tal (vlas­tnia­ci aj niek­daj­šiu dis­ko­vú di­ví­ziu Hi­ta­chi). Na po­li 2,5-pal­co­vých pev­ných dis­kov sa dá na­ra­ziť eš­te na pár mo­de­lov od Tos­hi­by. Z hľa­dis­ka tech­no­ló­gií sú vý­rob­co­via po­rov­na­teľ­ní a ne­dá sa vy­brať ani je­den, kto­rý by tých os­tat­ných (lep­šie po­ve­da­né, to­ho dru­hé­ho) pre­vy­šo­val. Jed­not­li­vé mo­de­ly sa od­li­šu­jú a je sa­moz­rej­mé, že niek­to­ré sú z hľa­dis­ka vý­ko­nu a ce­ny lep­šie a iné zas hor­šie. Na hod­no­te­nie kon­krét­nych mo­de­lov je pre­to už lep­šie na­hliad­nuť do vý­sled­kov tes­tov.

Pev­ný disk s pin­mi na nas­ta­ve­nie re­ži­mu SA­TA a na­sa­de­nou svor­kou (jum­pe­rom)Zdroj: PCR 4/2013

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter