Poradňa: Eternetové prepojenia v rámci rodinného domu

Má­me veľ­ký ro­din­ný dom, v kto­rom by som pot­re­bo­val mať prís­tup k inter­ne­tu. Vzhľa­dom na to, že mies­tnos­ti sú na rôz­nych stra­nách do­mu príl­iš ďa­le­ko od se­ba, jed­no­du­ché pok­ry­tie je­di­ným Wi-Fi nie je mož­né (skú­šal som, ale bez­výs­led­ne). Roz­ho­dol som sa te­da pre kla­sic­ké na­ťa­ha­nie káb­lo­vé­ho spo­je­nia. Prob­lém je, že na naj­vzdia­le­nej­šom mies­te by bol ká­bel dl­hý až oko­lo 30 met­rov a nie som si is­tý, či pri ta­kej­to dĺžke bu­de eš­te sig­nál dos­ta­toč­ne sil­ný. Sú ta­ké­to vzdia­le­nos­ti v po­riad­ku? Ne­pot­re­bu­jem ne­ja­ký špe­ciál­ny rou­ter ale­bo switch na zo­sil­ne­nie sig­ná­lu?

Eter­ne­to­vé káb­le v uve­de­ných dĺžkach mô­že­te bez prob­lé­mov pou­žiť. Net­re­ba do­ku­po­vať žiad­ne špe­ciál­ne rou­te­ry ani swit­che. Špe­ci­fi­ká­cia zá­klad­nej ver­zie ka­be­lá­že po­čí­ta s dĺžkou až do 100 met­rov, tak­že z hľa­dis­ka sig­ná­lu ne­mu­sí­te mať oba­vy. Pri roz­mies­tňo­va­ní do­má­cej sie­te LAN je vhod­né ka­be­láž umies­tňo­vať do kry­cích líšt a ukon­čo­vať eter­ne­to­vý­mi zá­suv­ka­mi. Štan­dar­dne by ste moh­li nap­rík­lad dvo­ji­cu eter­ne­to­vých káb­lov vkla­dať do kla­sic­kej liš­ty PVC, ur­če­nej na te­le­ko­mu­ni­kač­nú in­šta­lá­ciu, kto­rú kú­pi­te v ob­cho­doch s elek­tro­sú­čias­tka­mi a elek­troin­šta­lá­ciou za ce­nu oko­lo 30 cen­tov za me­ter.

Z hľa­dis­ka Wi-Fi, sa­moz­rej­me, ne­mu­sí­te re­zig­no­vať. Aj keď sto­lo­vým po­čí­ta­čom pev­né káb­lo­vé pri­po­je­nie pos­ta­ču­je, pre no­te­boo­ky, tab­le­ty či smar­tfó­ny je pred­sa len vhod­nej­šie mať do­ma aj bez­drô­to­vé pri­po­je­nie. V rám­ci do­mu mô­že­te pou­ží­vať aj dva ale­bo tri vy­sie­la­če a vďa­ka ka­be­lá­ži, kto­rú sa chys­tá­te za­viesť, ich mô­že­te roz­mies­tniť na vhod­né mies­ta po ce­lom do­me. Pos­ta­čí pri tom pou­ži­tie jed­no­du­chých Wi-Fi rou­te­rov, kto­ré sa da­jú kú­piť za ce­ny oko­lo 15 EUR. Po na­ťa­ha­ní ka­be­lá­že rou­te­ry jed­no­du­cho pri­po­jí­te na vhod­né mies­ta, za­pne­te ich vy­sie­la­če a po po­me­no­va­ní a prí­pad­nom za­hes­lo­va­ní sie­tí Wi-Fi ich prep­ne­te do mó­du brid­ge.Zdroj: PCR 4/2013


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter