Poradňa: Ikony zmizli z pracovnej plochy a zostali len ich názvy

Vlas­tním no­vý no­te­book Asus N56vm s pre­din­šta­lo­va­ným sys­té­mom Win­dows 7 Ho­me Pre­mium. Po pár dňoch bez­prob­lé­mo­vé­ho pou­ží­va­nia sa však ob­ja­vil po­mer­ne špe­ci­fic­ký prob­lém. Iko­ny prog­ra­mov zmiz­li, prí­pad­ne sa sta­li pries­vit­ný­mi, a to u všet­kých pou­ží­va­te­ľov. Na lep­šiu pred­sta­vu po­sie­lam sním­ku ob­ra­zov­ky. Prob­lém som sa sna­žil vy­rie­šiť vy­ma­za­ním sú­bo­ru Icon­Ca­che.db v prie­čin­ku C:\Users\Ad­min\Ap­pDa­ta\Lo­cal. Po reš­tar­to­va­ní po­čí­ta­ča sa iko­ny zob­ra­zi­li, no pri os­tat­ných pou­ží­va­te­ľoch prob­lém pretr­vá­val. Pri ďal­šom reš­tar­to­va­ní iko­ny opä­tov­ne zmiz­li aj v kon­te, v kto­rom som sú­bor Icon­Ca­che vy­ma­zal. Nie­koľ­ko ho­dín pred tým, ako sa ob­ja­vil prob­lém, som in­šta­lo­val tri prog­ra­my.


Pr­vým bol Eset Smart Se­cu­ri­ty 6, pri­čom som pred­chá­dza­jú­ci anti­ví­rus (Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials) vop­red od­in­šta­lo­val. Ďal­šie dve ap­li­ká­cie bo­li prog­ra­my na op­ti­ma­li­zá­ciu sys­té­mu. Naj­prv som pou­žil Wise Ca­re 365. Op­ti­ma­li­zo­val som ním po­čí­tač a od­in­šta­lo­val ho. Dru­hý As­ham­poo Winop­ti­mi­zer 2013 som tiež pou­žil na op­ti­ma­li­zá­ciu a prog­ram po­ne­chal v po­čí­ta­či. Keď­že s tý­mi­to prog­ra­ma­mi som už pra­co­val aj na iných po­čí­ta­čoch, nep­red­pok­la­dal som, že by moh­li spô­so­biť prob­lém. Keď som však od­in­šta­lo­val aj dru­hý nás­troj, prob­lém zmi­zol. Žiaľ, iba na mo­jom úč­te, pri­čom na ďal­ších pretr­val. Mys­lel som si, že keď zno­va v nich vy­ma­žem Icon­Ca­che, prob­lém od­strá­nim na­dob­ro, no ne­po­moh­lo to. Na dru­hý deň rá­no ma pri­tom ča­ka­lo po za­pnu­tí po­čí­ta­ča ďal­šie prek­va­pe­nie.

Môj účet sa ne­na­chá­dzal na prih­la­so­va­cej ob­ra­zov­ke a ani v zoz­na­me pou­ží­va­teľ­ských kont. Na dis­ku zos­tal iba prie­či­nok C:\Users\Ad­min. Prob­lém som sa sna­žil vy­rie­šiť za­da­ním kon­zo­lo­vé­ho prí­ka­zu „net user Ad­min /ac­ti­ve:yes", pri­čom som dos­tal in­for­má­ciu o tom, že sa pro­ces po­da­ril (The com­mand com­plet suc­ces­sful­ly),ale kon­to sa ne­zob­ra­zi­lo. Z to­ho si viem od­vo­diť, že kon­to sa nes­kry­lo, ale od­strá­ni­lo. Za spo­me­nu­tie eš­te sto­jí, že v no­vom kon­te, kto­ré som si vy­tvo­ril, je všet­ko v po­riad­ku a ob­no­ve­nie sys­té­mu som za­tiaľ nes­kú­šal, pre­to­že mám skú­se­nos­ti, že to len má­lo­ke­dy po­mô­že.

Zmiz­nu­té iko­ny poš­ko­de­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu

V pr­vom ra­de tre­ba po­ve­dať, že pou­ží­va­nie rôz­nych op­ti­ma­li­zač­ných prog­ra­mov je čas­to neo­pod­stat­ne­né. Rôz­ne ču­des­né sprá­va­nia po­čí­ta­ča a neš­tan­dar­dné prob­lé­my nie sú v sú­vis­los­ti s ni­mi nič vý­ni­moč­né. Auto­ma­tic­ké od­stra­ňo­va­nie naj­rôz­nej­ších sú­bo­rov či ve­tiev re­gis­tra sa to­tiž ľah­ko mô­že vy­pom­stiť. Na dru­hej stra­ne miz­nu­tie úč­tov a po­dob­né „es­ka­pá­dy" mô­žu mať sú­vis­losť aj s poš­ko­de­ným pev­ným dis­kom ale­bo je­ho sú­bo­ro­vým sys­té­mom. Od­po­rú­ča­me pre­to v pr­vom ra­de ove­riť tú­to mož­nosť. Ot­vor­te kon­zo­lu sys­té­mu a za­daj­te prí­kaz chkdsk c: /r. Bu­de­te vy­zva­ní na reš­tart po­čí­ta­ča, ten vy­ko­naj­te. Pri ná­be­hu sys­té­mu pre­beh­ne kon­tro­la. Ak pri nej uvi­dí­te, že bu­dú ob­no­vo­va­né in­dexy sú­bo­rov ale­bo vy­ra­ďo­va­né chyb­né sek­to­ry (vý­sled­ný re­port bu­de v ko­re­ňo­vom prie­čin­ku dis­ku C), zdro­jom prob­lé­mu bo­li zrej­me prá­ve tie­to sku­toč­nos­ti.

V prí­pa­de, že je všet­ko v po­riad­ku, pou­ži­te ob­no­ve­nie sys­té­mu do ob­do­bia pred in­šta­lá­ciou op­ti­ma­li­zač­ných prog­ra­mov. Va­ša skep­sa z toh­to nás­tro­ja je neo­pod­stat­ne­ná. Ide to­tiž o vý­bor­ný nás­troj rie­šia­ci mno­ho prob­lé­mov, pri­čom vo va­šom prí­pa­de ide hlav­ne o cen­né ob­no­ve­nie sys­té­mo­vých re­gis­trov do pô­vod­né­ho sta­vu. Ak sa prob­lém neodstrá­ni, prav­de­po­dob­ne bu­dú úč­ty poš­ko­de­né. V tom­to prí­pa­de ne­má zmy­sel hľa­dať, o čo ide. Ove­ľa rých­lej­šie je vy­tvo­re­nie úč­tov na­no­vo.

Spus­ti­te svoj no­vý a funkč­ný ad­mi­nis­trá­tor­ský účet a po­mo­cou ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la a správ­cu úč­tov poš­ko­de­né úč­ty od­stráň­te. Pri zma­za­ní ne­za­bud­ni­te vy­brať, že chce­te zma­zať len zá­zna­my úč­tov, a nie ich sú­bo­ry. Sú­bo­ry úč­tov te­da na dis­ku po­ne­chaj­te! Po tom­to úko­ne ot­vor­te prie­či­nok C:/Users, kde prie­čin­ky od­strá­ne­ných úč­tov pre­me­nuj­te (nap­rík­lad účet An­na pre­me­nuj­te na An­na-pô­vod­ný) a nás­led­ne v ov­lá­da­cích pa­ne­loch vy­tvor­te úč­ty na­no­vo. V nas­ta­ve­ní mož­nos­tí prie­čin­ka si zob­raz­te skry­té a sys­té­mo­vé sú­bo­ry a dô­le­ži­té ve­ci ruč­ne pre­suň­te ale­bo pre­ko­pí­ruj­te z te­raz už sta­rých a ne­fun­kčných úč­tov do tých no­vých. Ide hlav­ne o prie­čin­ky plo­chy, do­ku­men­ty, stiah­nu­té sú­bo­ry atď.

Rov­na­ko mô­že­te pre­su­núť aj väč­ši­nu sú­bo­rov z Ap­pDa­ta, pri­čom ide naj­mä o prie­čin­ky inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov (v da­ných lo­ka­li­tách to­tiž umies­tňu­jú pou­ží­va­teľ­ské pro­fi­ly). Sta­ré sú­bo­ry úč­tov si nie­koľ­ko dní ale­bo týž­dňov pre is­to­tu na dis­ku eš­te po­ne­chaj­te, aby ste sa is­ti­li, že ste nič dô­le­ži­té ne­za­bud­li pre­su­núť. Po­kiaľ bu­de všet­ko v po­riad­ku, mô­že­te ich z dis­ku zma­zať.Zdroj: PCR 3/2013


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter