Riešenie problémov: Nefungujúca webová kamera

Po­rad­ňa: Som vlas­tní­kom no­te­boo­ku Hewlett-Pac­kard Pa­vi­lion dv5 1160ec. Prob­lém je, že ne­mô­žem spo­jaz­dniť vsta­va­nú ka­me­ru v prog­ra­me Sky­pe. Sky­pe som ak­tua­li­zo­val aj na naj­nov­šiu ver­ziu, ale ka­me­ra stá­le ne­fun­gu­je. V čom mô­že byť prob­lém?


Naj­čas­tej­ším prob­lé­mom bý­va ov­lá­dač, res­pek­tí­ve je­ho nep­rí­tom­nosť. Nap­rík­lad pri prein­šta­lo­va­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu sa na ov­lá­dač vsta­va­nej ka­me­ry čas­to za­bú­da. Rov­na­ký prob­lém mô­že byť aj s je­ho in­šta­lo­va­ním, pre­to­že mno­ho no­te­boo­kov pou­ží­va nie­koľ­ko ty­pov ka­mier v rám­ci jed­né­ho ty­po­vé­ho ozna­če­nia, čo je čas­to veľ­mi mä­tú­ce a tre­ba sťa­ho­vať ov­lá­dač až po iden­ti­fi­ká­cii ven­dor ID v správ­co­vi za­ria­de­ní. Naš­ťas­tie pri va­šom no­te­boo­ku nej­de o ten­to prí­pad.


Vý­me­na za­ve­de­né­ho ov­lá­da­ča webo­vej ka­me­ry po­mo­cou nás­tro­ja na sprá­vu po­čí­ta­ča sys­té­mu Win­dows

Naj­prv vy­skú­šaj­te, či ne­fun­kčnosť ka­me­ry nes­pô­so­bu­je sám Sky­pe. Vhod­ný tes­to­va­cí prog­ram je Web­cam­Viewer, kto­rý je k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Ide o mi­nia­túr­nu ap­li­ká­ciu, po­mo­cou kto­rej si mô­že­te ove­riť, či va­ša ka­me­ra fun­gu­je. Prog­ram ne­mu­sí­te in­šta­lo­vať a mô­že­te si ho stiah­nuť na tej­to ad­re­se. (po­kiaľ pou­ží­va­te eš­te star­ší sys­tém Win­dows XP, je ne­vyh­nut­né na správ­nu fun­kciu prog­ra­mu doin­šta­lo­vať Mic­ro­soft .NET Fra­mework). Prog­ram spus­ti­te, v zoz­na­me vy­ber­te svo­ju ka­me­ru a klik­ni­te na tla­čid­lo Con­nect. Mal by sa ob­ja­viť ob­raz z va­šej ka­me­ry. Ak sa ob­ja­ví, prob­lém bu­de iba v prog­ra­me Sky­pe, pri­čom over­te, či je ka­me­ra v je­ho nas­ta­ve­ní vy­bra­tá správ­ne. Ak sa ob­raz neob­ja­ví, prí­pad­ne webo­vú ka­me­ru ne­bu­de­te môcť v zoz­na­me náj­sť, prav­de­po­dob­ne ne­bu­de v sys­té­me nain­šta­lo­va­ný ov­lá­dač. Ot­vor­te strán­ku www.hp.com a klik­ni­te na sek­ciu Pod­po­ra a ov­lá­da­če. Do zob­ra­ze­né­ho vy­hľa­dá­va­ča za­daj­te Pa­vi­lion dv5-1160ec a stlač­te En­ter. Zob­ra­zí sa mož­nosť stiah­nu­tia ov­lá­da­čov, v ňom vy­ber­te svo­ju ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu. V nas­le­du­jú­com zoz­na­me náj­di­te sek­ciu Software - Mul­ti­me­dia a stiah­ni­te a nain­šta­luj­te prog­ram YouCam. Po in­šta­lá­cii ho spus­ti­te a skon­tro­luj­te, či ka­me­ra fun­gu­je správ­ne. Ak áno, bu­de už prav­de­po­dob­ne fun­go­vať aj v prog­ra­me Sky­pe.

Ke­by ani tá­to in­šta­lá­cia ka­me­ru nes­pre­vádz­ko­va­la, je mož­né, že sa pou­ží­va nes­práv­ny ov­lá­dač. Ot­vor­te pa­nel Štart a klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom na po­lož­ku Po­čí­tač. V kon­texto­vom me­nu vy­ber­te mož­nosť Spra­vo­vať a poč­kaj­te na zob­ra­ze­nie ok­na. V ňom vy­ber­te sek­ciu Správ­ca za­ria­de­ní a ka­te­gó­riu Sound, Vi­deo and Ga­me con­trollers (Ov­lá­da­če zvu­ku, vi­dea a hier). Ak tam vi­dí­te ov­lá­dač ne­ja­kej webo­vej ka­me­ry, ot­vor­te ho dvo­ji­tým klik­nu­tím a na kar­te Ov­lá­dač klik­ni­te na tla­čid­lo Ak­tua­li­zo­vať ov­lá­dač. V zob­ra­ze­nom sprie­vod­co­vi vy­ber­te mož­nosť Vy­hľa­dať sof­tvér ov­lá­da­ča v tom­to po­čí­ta­či a nás­led­ne Chcem vy­brať v zoz­na­me ov­lá­da­čov za­ria­de­ní v tom­to po­čí­ta­či. Po­kiaľ je v zoz­na­me k dis­po­zí­cii viac ov­lá­da­čov, vy­ber­te ten ďal­ší v po­ra­dí a stla­če­ním tla­čid­la Ďalej ho nain­šta­luj­te.

Ke­by sa vám ani po všet­kých tých­to po­ku­soch ka­me­ru ne­da­ri­lo spre­vádz­ko­vať, bu­de to zrej­me z dô­vo­du, že ne­fun­gu­je z har­dvé­ro­vej strán­ky. No­te­book bu­de tre­ba pre ten­to prob­lém rek­la­mo­vať, prí­pad­ne ak už nie je v zá­ru­ke, nah­ra­diť ka­me­ru ne­ja­kým exter­ným rie­še­ním v ce­nách už od 10 eur.Zdroj: PCR 11/2012

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Do­pa­ľo­va­nie dát na op­tic­ký disk
Chcel by som sa opýtať na dopaľovanie dát na CD médiá. Ide mi o to, že by som rád napálil na CD len nejaký objem dát, napríklad len do polovice kapacity, a druhú časť by som rád napálil neskôr. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Vo­do­rov­né čia­ry pri pí­sa­ní e-mai­lo­vých správ
Na mojom počítači s operačným systémom Windows 7 sa objavuje pomerne zvláštny problém. Pri písaní e-mailových správ v prostredí schránky vytvorenej na portáli azet.sk sa mi zobrazujú vodorovné čiary čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Win­dows 7 od­mie­ta nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie
Vlastním počítač so základnou doskou Microstar P67A-GD65, procesorom Intel Core i5-2500 a grafickou kartou AMD Radeon 6850, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Ado­be Flash na te­le­fó­ne Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i
Som vlastníkom smartfónu Samsung Galaxy ACE S5830i. Problém je, že sa mi naň nedarí nainštalovať Adobe Flash Player, ktorý potrebujem na správne prehrávanie on-line televízií. čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Od­kaz na zob­ra­ze­nie pra­cov­nej plo­chy vo Win­dows XP
Používam operačný systém Microsoft Windows XP a rád by som sa spýtal, ako dostať tlačidlo na zobrazenie pracovnej plochy do panela rýchleho spustenia (hneď napravo od tlačidla Štart). čítať »
 
Rie­še­nie prob­lé­mov: Pre­pí­na­nie me­dzi GPU In­tel a AMD na no­te­boo­ku
Vlastním notebook HP Pavilion dv6-6b85ec Dark Umber. Ide o model s procesorom Intel Core i5 2430 a grafickou kartou AMD HD6770M. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter