Poradňa: Samovoľné vypínanie notebooku

Otáz­ka:Vlas­tním no­te­book ASUS A6KM a v pos­led­nom ča­se sa ob­čas sa­mo­voľ­ne vy­pne. De­je sa to nap­rík­lad pri kon­tro­le anti­ví­ru­so­vým prog­ra­mom ESET ale­bo iných čin­nos­tiach. Vy­pí­na sa do­kon­ca aj pri rein­šta­lá­cii ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows XP. Zá­ro­veň mám po­doz­re­nie na ne­dos­ta­toč­né chla­de­nie, pre­to­že ven­ti­lá­tor už beží per­ma­nen­tne ih­neď po spus­te­ní (spo­čiat­ku sa za­pí­nal len ob­čas) a spod­ná časť no­te­boo­ku je po­mer­ne ho­rú­ca.

Sa­mo­voľ­né vy­pí­na­nie je v prí­pa­de no­te­boo­kov veľ­mi čas­tý prob­lém. Je­ho naj­ob­vyk­lej­šia prí­či­na je pre­hrie­va­nie, kto­ré je ne­pria­mym dôs­led­kom konštruk­cií chla­de­nia. Zvy­čaj­ne ide o veľ­mi ten­ký prie­duch s me­de­ným ale­bo iným pa­sív­nym reb­ro­va­ním, cez kto­rý sa že­nie vzduch roz­prú­de­ný ak­tív­nym ven­ti­lá­to­rom. Pri pre­vádz­ke sa však pos­tup­ne vnút­ro chla­de­nia za­ná­ša pra­chom, a po­kiaľ sa no­te­book pra­vi­del­ne ne­čis­tí, prach sa hro­ma­dí a zle­pu­je a na­po­kon spo­jí do veľ­kých chuch­val­cov, kto­ré reb­ro­va­nie úpl­ne za­pcha­jú. Keď­že vzduch už ne­do­ká­že cez za­pcha­té reb­ro­va­nie prú­diť pl­no­hod­not­ne, chla­dič (a te­da aj čip pod ním) je bez od­obe­ra­nia tep­la prú­dom vzdu­chu čo­raz ho­rú­cej­ší. V oka­mi­hu, keď tep­lo­ta či­pu prek­ro­čí maximál­nu hra­ni­cu, pri kto­rej už za­čí­na hro­ziť je­ho poš­ko­de­nie, kon­trol­ný me­chan­izmus zá­klad­nej dos­ky vy­vo­lá okam­ži­té nú­dzo­vé vy­pnu­tie. Dru­há prí­či­na vy­pí­na­nia mô­že byť poš­ko­de­ná na­pá­ja­cia sús­ta­va zá­klad­nej dos­ky, kto­rá vy­vo­lá­va veľ­ké vý­ky­vy na­pä­tia. No­te­book sa vy­pí­na nás­led­ne pre­to, le­bo kom­po­nen­ty (ako nap­rík­lad CPU) ne­ma­jú v roz­ho­du­jú­cej chví­li za­bez­pe­če­né dos­ta­toč­né na­pá­ja­nie. Oba prí­pa­dy (pre­hrie­va­nie ale­bo po­ru­cha na­pá­ja­nia) sa naj­čas­tej­šie pre­ja­via vte­dy, keď je no­te­book vý­raz­ne za­ťa­že­ný (nap­rík­lad kon­tro­la anti­ví­ru­som, strih a kom­pre­sie vi­dea atď.), pre­to­že stú­pa­jú je­ho ná­ro­ky na elek­tric­ké na­pá­ja­nie a zá­ro­veň aj vy­ža­ro­va­né tep­lo. Prí­či­ny sa však da­jú od­lí­šiť. Ak sa no­te­book vy­pne z dô­vo­du poš­ko­de­nej na­pá­ja­cej sús­ta­vy, zvy­čaj­ne sa dá hneď po vy­pnu­tí opäť za­pnúť, pre­to­že mu v tom nič neb­rá­ni. Nao­pak, pri pre­hria­tí ho ne­mož­no za­pnúť nie­koľ­ko se­kúnd ale­bo mi­nút, pre­to­že chví­ľu tr­vá, kým tep­lo­ta kom­po­nen­tov aj pri vy­pnu­tom sta­ve kles­ne pod hra­ni­cu ne­bez­peč­ných hod­nôt.

Po­kiaľ sa chla­de­nie no­te­boo­ku pra­vi­del­ne ne­čis­tí zvon­ku, prach sa na­po­kon zle­pí do veľ­kých ne­prie­chod­ných chuch­val­cov, kto­ré sa po­da­rí od­strá­niť až po ot­vo­re­ní ce­lej konštruk­cie

V prí­pa­de pre­hrie­va­nia pri­chá­dza na rad čis­te­nie. Kým pri bež­nom čis­te­ní, vy­ko­ná­va­nom prib­liž­ne kaž­dé 2 me­sia­ce, pos­ta­čí pri vy­pnu­tom no­te­boo­ku prestr­čiť ha­dič­ku stla­če­né­ho vzdu­chu von­kaj­ším plas­to­vým reb­ro­va­ním a chla­dič pre­fúk­nuť, pri veľ­kom za­ne­se­ní za rok či dva už ta­ké­to čis­te­nie ne­po­mô­že. Pra­cho­vé zle­pen­ce to­tiž sil­ný tlak vzdu­chu pos­tup­ne kom­pri­mu­je do ne­prie­chod­nej ba­rié­ry s kon­zis­ten­ciou špon­gie, kto­rá je už pri­veľ­ká na to, aby preš­la plas­to­vým reb­ro­va­ním kry­tu no­te­boo­ku. Ak sil­no fúk­ne­te dov­nút­ra stla­če­ný vzduch, pra­cho­vý zle­pe­nec sa sí­ce uvoľ­ní z reb­ro­va­nia, ale ne­má ka­diaľ vy­jsť von a po za­pnu­tí no­te­boo­ku ho ven­ti­lá­tor zno­va od­fúk­ne na pô­vod­né mies­to. Na vy­čis­te­nie je te­da ne­vyh­nut­né no­te­book ot­vo­riť (vo väč­ši­ne prí­pa­dov strá­ca­te zá­ru­ku). Zlo­ži­tosť ot­vo­re­nia sa lí­ši typ pod­ľa ty­pu a je dob­ré skú­siť na inter­ne­te náj­sť pre váš kon­krét­ny mo­del no­te­boo­ku servisn­ý (nie pou­ží­va­teľ­ský) ma­nuál, kde je pos­tup ro­zo­be­ra­nia nak­res­le­ný. Niek­to­rým no­te­boo­kom sta­čí od­skrut­ko­vať pár skru­tiek a za­dný pa­nel sa ľah­ko od­klo­pí po čas­tiach ale­bo rov­no ce­lý, pri iných je pro­ces ro­zo­be­ra­nia kom­plexnej­ší, a kým sa dos­ta­ne­te k chla­di­ču, mu­sí­te od­ob­rať dis­plej, klá­ves­ni­cu, mo­dul Wi-Fi, me­cha­ni­ku, disk a os­tat­né kom­po­nen­ty. V prí­pa­de poš­ko­de­nia na­pá­ja­cej sús­ta­vy zá­klad­nej dos­ky už nie je svoj­po­moc­né rie­še­nie pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa mož­né, pre­to­že zvy­čaj­ne tre­ba ce­lú dos­ku vy­me­niť za no­vú. Ak je to­to váš prí­pad, mu­sí­te kon­tak­to­vať auto­ri­zo­va­né servisn­é stre­dis­ko vý­rob­cu, pri­čom po­čí­taj­te s nák­lad­mi na dop­ra­vu, di­ag­nos­ti­ku aj vý­me­nu (ak už no­te­book nie je v zá­ru­ke). Ce­na op­ra­vy mô­že te­da ľah­ko stúp­nuť aj na 100 eur.Zdroj: PC Revue 9/2011

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter