Poradňa: Slabý signál na Wi-Fi

Otáz­ka: Mám inter­ne­to­vé pri­po­je­nie od spo­loč­nos­ti Te­le­com, ku kto­ré­mu som dos­tal rou­ter s Wi-Fi. Prob­lém je, že sig­nál z ne­ho je veľ­mi sla­bý a ne­do­siah­ne tam, kam by som pot­re­bo­val. Exis­tu­je ne­ja­ké za­ria­de­nie ale­bo ne­ja­ký spô­sob, kto­rý by sig­nál zo­sil­nil? Rou­ter je úpl­ne no­vý a ne­rád by som ku­po­val iný, pre­to­že ak­tuál­ny pat­rí vlas­tne Te­le­co­mu a ne­rád by som ním hý­bal. Šlo by to ne­ja­ko vy­rie­šiť?

Exis­tu­je nie­koľ­ko rie­še­ní, kto­ré by moh­li va­šu si­tuáciu zlep­šiť. Všet­ko zá­vi­sí, sa­moz­rej­me, od to­ho, o akú kon­krét­nu si­tuáciu ide. Keď­že neu­vá­dza­te mo­del ADSL rou­te­ra a ani nes­po­mí­na­te, akú veľ­kú ob­lasť chce­te pok­ryť (ro­din­ný dom s nie­koľ­ký­mi pod­la­žia­mi či su­se­dia­ce by­ty?), ra­dí sa veľ­mi ťaž­ko. Po­kiaľ ide o si­tuáciu, že rou­ter v prí­ze­mí ro­din­né­ho do­mu ne­má dos­ta­toč­ný sig­nál nap­rík­lad v pod­krov­ných iz­bách, rie­še­ním je do­kú­pe­nie dru­hé­ho za­ria­de­nia, ten­to­raz kla­sic­ké­ho Wi-Fi rou­te­ra (te­da bez ADSL, je­ho ce­na sa za­čí­na už od 20 eur). No­vý rou­ter by ste pre­po­ji­li káb­lom s ak­tuál­nym ADSL rou­te­rom od Te­le­co­mu a nas­ta­vi­li ho ako opa­ko­vač. Ma­li by ste te­da dva ne­zá­vis­lé vy­sie­la­če sig­ná­lu Wi-Fi v rám­ci tej is­tej sie­te, pri­čom by ste ich umies­tni­li na rôz­ne pod­la­žia, aby ste pok­ry­li rov­no­mer­ne ce­lý dom. Dru­hé rie­še­nie je kú­pa sil­nej­šej an­té­ny a jej vý­me­na na exis­tu­jú­com ADSL rou­te­ri. Väč­ši­na rou­te­rov má an­té­nu od­skrut­ko­va­teľ­nú, a te­da vy­me­ni­teľ­nú, no nie všet­ky, tak­že je dob­ré sa o tom pred kú­pou naj­prv pres­ved­čiť. Sil­nej­šie an­té­ny v 5, 7 či do­kon­ca 10 dB vy­ho­to­ve­ní sa da­jú kú­piť v ce­nách 5 až 12 eur. Po­kiaľ nech­ce­te in­ves­to­vať do dopl­nko­vé­ho rou­te­ra a va­še za­ria­de­nie ne­má mož­nosť vý­me­ny an­té­ny, exis­tu­je tá naj­jed­no­duch­šia mož­nosť, kto­rou je pre­sun váš­ho ADSL rou­te­ra na vhod­nej­šie mies­to. Ak je rou­ter nap­rík­lad v jed­nom ro­hu by­tu, je po­mer­ne bež­né, že na opač­nej stra­ne by­tu za 4 ste­na­mi už sig­nál nie je dob­rý. Vte­dy je vhod­né rou­ter pre­su­núť nap­rík­lad do hlav­nej stre­do­vej chod­by, kde mu v ces­te do kaž­dej iz­by sto­jí len jed­na ste­na, čím sa po­da­rí spo­ľah­li­vo pok­ryť sig­ná­lom Wi-Fi ce­lý byt.


Ak va­še za­ria­de­nie Wi-Fi umož­ňu­je vý­me­nu an­té­ny, do­kú­pe­nie vý­kon­nej­šie­ho vy­ho­to­ve­nia mô­že vy­rie­šiť ťaž­kos­ti so sla­bým sig­ná­lom
Zdroj: PCR 7/2012

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter