Poradňa: Súbory programu Excel zaslané e-mailom sa nedajú otvoriť

Otáz­ka:Vlas­tním no­te­book s ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 7, na kto­rom je nain­šta­lo­va­ný kan­ce­lár­sky ba­lík Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010. Ak vy­tvo­rím ne­ja­ké do­ku­men­ty v prog­ra­me Word ale­bo Excel, nie je prob­lém ulo­žiť ich a ot­vo­riť. Prob­lém je s do­ku­men­tmi, kto­ré mi pri­chá­dza­jú e-mai­lom. Sú­bo­ry, kto­ré prí­du v príl­ohe e-mai­lu vo for­má­te prog­ra­mu Wor­de, sa ot­vo­ria bez prob­lé­mu, ale sú­bo­ry pre prog­ram Excel už nie. Tie­to sú­bo­ry sa vô­bec ne­da­jú ot­vo­riť, a to ani po ulo­že­ní na pev­ný disk. Príl­oha vo Wor­de sa ulo­ží ako sú­bor DOC (.doc) - ot­vo­riť v prog­ra­me MS Word. Príl­oha v Exce­li sa ulo­ží ako sú­bor XLS (.xls) - ot­vo­riť v prog­ra­me MS Of­fi­ce 2010 (ne­ma­lo by byť Ot­vo­riť v prog­ra­me Excel?). Skú­ša­la som Excel vy­brať cez me­nu Ot­vo­riť v prog­ra­me - Vy­brať pred­vo­le­ný prog­ram - Preh­ľa­dá­vať, no prog­ram Excel sa vô­bec ne­dá náj­sť. V čom mô­že byť prob­lém?

Prav­de­po­dob­ne nas­tal ne­ja­ký prob­lém s aso­ciá­cia­mi sú­bo­rov. Va­mi vy­tvá­ra­né sú­bo­ry v kan­ce­lár­skom ba­lí­ku Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010 ma­jú prí­po­ny DOCX (Mic­ro­soft Word) a XLSX (Mic­ro­soft Excel). Prí­po­ny DOC a XLS pa­tria star­šie­mu for­má­tu kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov, pou­ží­va­ných hlav­ne kan­ce­lár­sky­mi ba­lík­mi Mic­ro­soft Of­fi­ce 2003 a star­ší­mi. Ako pí­še­te, sú­bo­ry DOC sa ot­vá­ra­jú bez prob­lé­mov, pos­luš­nosť od­mie­ta­jú iba sú­bo­ry XLS. V pr­vom ra­de vy­skú­šaj­te, či nie sú poš­ko­de­né sú­bo­ry. Ot­vor­te prog­ram Mic­ro­soft Excel a klik­ni­te na iko­nu ba­lí­ka Of­fi­ce v ľa­vom hor­nom ro­hu. Zvoľ­te po­lož­ku Ot­vo­riť a vy­hľa­daj­te in­kri­mi­no­va­ný sú­bor. Sú­bor mô­že­te s rov­na­kým efek­tom ot­vo­riť aj rých­lej­šie jed­no­du­chým pre­tiah­nu­tím my­šou do ot­vo­re­né­ho prog­ra­mu Excel. Po­kiaľ sa sú­bor neot­vo­rí, buď je poš­ko­de­ný, ale­bo bu­de v sku­toč­nos­ti v inom for­má­te než XLS. Nao­pak, ak sa ot­vo­rí, pôj­de len o chy­bu pri­de­le­nej aso­ciá­cie k tej­to prí­po­ne. Prog­ram Excel za­vri­te a na sú­bor, kto­rý sa ne­dá ot­vo­riť, klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom my­ši. Vy­ber­te mož­nosť Vlas­tnos­ti a nás­led­ne na kar­te Všeo­bec­né v sek­cii Ot­vo­riť v prog­ra­me klik­ni­te na tla­čid­lo Zme­niť. Zob­ra­zí sa di­aló­go­vé ok­no s vý­be­rom prog­ra­mov, kde klik­ni­te na Preh­ľa­dá­vať. Nás­led­ne ot­vor­te prie­či­nok Prog­ram Fi­les/Mic­ro­soft Of­fi­ce a vy­hľa­daj­te v ňom sú­bor EXCEL.EXE. Po­zor, ak pou­ží­va­te 64-bi­to­vý ope­rač­ný sys­tém a 32-bi­to­vú ver­ziu Mic­ro­soft Of­fi­ce, tre­ba sú­bor hľa­dať v prie­čin­ku Prog­ram Fi­les (x86)/Mic­ro­soft Of­fi­ce. Po ot­vo­re­ní (a za­škr­tnu­tí voľ­by na za­pa­mä­ta­nie) by ma­la byť aso­ciá­cia pre sú­bo­ry XLS ob­no­ve­ná a prob­lé­my by sa ma­li vy­tra­tiť.
Zdroj: PCR 4/2012

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter