Poradňa: Program Microsoft Outlook 2007 neotvára internetové odkazy

Otáz­ka: Mám prob­lém s prog­ra­mom Mic­ro­soft Out­look 2007. Vždy, keď sú v e-mai­lo­vých sprá­vach ne­ja­ké inter­ne­to­vé od­ka­zy a klik­nem na ne, na mies­to to­ho, aby sa ot­vo­ril inter­ne­to­vý pre­hlia­dač s prís­luš­nou strán­kou, zob­ra­zí sa iba nas­le­du­jú­ca chy­bo­vá sprá­va: „Tá­to ope­rá­cia bo­la ukon­če­ná vzhľa­dom na ob­me­dzenia pre ten­to po­čí­tač. Ob­ráť­te sa na správ­cu sys­té­mu.“ Ne­tu­ším, v čom by mo­hol byť prob­lém. Keď­že ide o ot­rav­nú zá­le­ži­tosť, rád by som sa opý­tal, ako sa tej­to nep­rí­jem­nos­ti zba­viť. Je pot­reb­né nie­čo od­blo­ko­vať?

Ten­to prob­lém má zvy­čaj­ne na sve­do­mí ne­dôs­led­ný auto­ma­tic­ký od­in­šta­lá­tor niek­to­ré­ho z inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov. Prí­či­nou sú nes­práv­ne, res­pek­tí­ve nep­lat­né pri­de­le­nia jed­not­li­vých úloh k prog­ra­mom, kto­ré už na po­čí­ta­či nie sú nain­šta­lo­va­né. V praxi ide o nes­práv­ne náz­vy niek­to­rých ve­tiev re­gis­tra, kto­ré prog­ram zme­nil na svo­je pou­ži­tie, ale pri od­in­šta­lá­cii ich nev­rá­til do pô­vod­né­ho sta­vu. Spo­me­nu­tý prob­lém sa ob­ja­vu­je nap­rík­lad v sú­vis­los­ti s Goog­le Chro­me. Po­kiaľ ste ten­to ale­bo iný pre­hlia­dač ne­dáv­no od­in­šta­lo­va­li, spus­ti­te prog­ram Inter­net Explo­rer a v po­nu­ke Nás­tro­je klik­ni­te na po­lož­ku Mož­nos­ti sie­te Inter­net. Pok­ra­čuj­te prek­lik­nu­tím na kar­tu Spres­ne­nie a klik­ni­te na tla­čid­lo Pô­vod­né. Na kar­te Prog­ra­my vy­ber­te mož­nosť Nas­ta­viť prog­ra­my a v nas­ta­ve­ní pred­vo­le­ných prog­ra­mov zvoľ­te po­lož­ku Mic­ro­soft Out­look. Klik­ni­te na mož­nosť Nas­ta­viť ten­to prog­ram ako pred­vo­le­ný a potvr­ďte svo­ju voľ­bu tla­čid­lom OK. Po­kiaľ sa od­ka­zy v Out­loo­ku stá­le neot­vá­ra­jú, je pot­reb­ný už zá­sah do sys­té­mo­vých re­gis­trov. Keď­že v tom­to prí­pa­de ide o čin­nosť, kto­rú zvy­čaj­ne vy­ko­ná­va pok­ro­či­lej­ší pou­ží­va­teľ, tre­ba zvý­šiť opatr­nosť. Na hlav­nom pa­ne­li sys­té­mu Win­dows klik­ni­te na me­nu Štart a do in­teg­ro­va­né­ho vy­hľa­dá­va­nia (Win­dows 7 a Win­dows Vista) na­píš­te Re­ge­dit. Na vy­hľa­da­nú po­lož­ku klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom a zvoľ­te mož­nosť Spus­tiť ako správ­ca. V stro­mo­vej štruk­tú­re sys­té­mo­vých re­gis­trov náj­di­te vet­vu HKEY_Lo­cal_Ma­chi­ne\Software\Clas­ses\html­fi­le\shell\open\com­mand a nas­tav­te po­lož­ku de­fault na „C:\Prog­ram Fi­les (x86)\Inter­net Explo­rer\iexplo­re.exe“ –no­ho­me v prí­pa­de 64-bi­to­vé­ho sys­té­mu Win­dows a na „C:\Prog­ram Fi­les\Inter­net Explo­rer\iexplo­re.exe“ –no­ho­me v prí­pa­de je­ho 32-bi­to­vej ver­zie. Rov­na­ko sa uis­ti­te, či je vo vet­ve HKEY_CLAS­SES_ROOT \.html pred­vo­le­ná hod­no­ta html­fi­le. Po­kiaľ nie, zmeň­te ju prá­ve na tú­to hod­no­tu. V prí­pa­de, že pou­ží­va­te eš­te sta­rý ope­rač­ný sys­tém Win­dows XP (spus­te­nie edi­to­ra re­gis­trov vy­ko­ná­te cez me­nu Štart/Spus­tiť/Re­ge­dit), ve­nuj­te po­zor­nosť vet­ve HKEY_CURRENT_USER\Software\Clas­ses\.html , kde zmeň­te hod­no­tu z Chro­meHTML (ale­bo iné­ho va­rian­tu) na html­fi­le.Zdroj: PCR 2/2012

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter