Poradňa: Problém s ASUS LifeFrame

Otáz­ka: Som vlas­tní­kom no­te­boo­ku Asus K53E, na kto­rom je nain­šta­lo­va­ný 64-bi­to­vý ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dow 7 Ho­me Pre­mium. Prob­lém je, že v no­te­boo­ku mi nej­de spus­tiť prog­ram ASUS Li­feF­ra­me, kto­rý bol nain­šta­lo­va­ný auto­ma­tic­ky pri pr­vom spus­te­ní. Nie­čo mi iba pí­še po an­glic­ky (zrej­me chce, aby som nain­šta­lo­val ver­ziu Li­veF­ra­me 3). Akú fun­kciu ten­to prog­ram v no­te­boo­ku vô­bec spĺňa? Ne­bu­de na pre­káž­ku, ak ho od­strá­nim?

ASUS Li­feF­ra­me je dopl­nko­vý prog­ram, kto­rý spo­loč­nosť Asus pos­ky­tu­je pre svo­je no­te­boo­ky a iné pro­duk­ty. Ide o ap­li­ká­ciu, kto­rá umož­ňu­je nap­rík­lad nah­rá­vať zá­znam z webo­vej ka­me­ry, pri­dá­vať do ob­ra­zu rôz­ne zá­bav­né efek­ty a po­dob­ne. Rov­na­ko mož­no ap­li­ká­ciu pou­žiť ako stráž­ne­ho psa, kto­rý de­te­gu­je po­hyb pred pri­po­je­nou ka­me­rou. Množ­stvo pou­ží­va­te­ľov ten­to prog­ram nes­práv­ne po­va­žu­je za ov­lá­dač webo­vej ka­me­ry, no v sku­toč­nos­ti ide len o roz­ší­re­nú sof­tvé­ro­vú nad­stav­bu vstup­né­ho vi­deo­za­ria­de­nia. Po­kiaľ prog­ram ne­pou­ží­va­te, po­koj­ne ho mô­že­te od­strá­niť. Nao­pak, ak ho chce­te pou­ží­vať, tre­ba opí­sať váš prob­lém dôs­led­nej­šie. Ak to­tiž prob­lém opí­še­te spô­so­bom, že prog­ram „len nie­čo pí­še po an­glic­ky", nik­to vám ne­do­ká­že účin­ne po­ra­diť. Aj keď an­glic­ký ja­zyk neov­lá­da­te, nie je pred­sa prob­lém text dos­lov­ne od­pí­sať. No­vú ver­ziu prog­ra­mu, sa­moz­rej­me, mô­že­te nain­šta­lo­vať. Tre­ba nav­ští­viť inter­ne­to­vú strán­ku http://sup­port.asus.com, kde do vy­hľa­dá­va­cie­ho po­líč­ka za­dá­te mo­del no­te­boo­ku (vo va­šom prí­pa­de ide o K53E). Po vy­hľa­da­ní klik­ni­te pod ob­ráz­kom svoj­ho no­te­boo­ku na Download, vy­ber­te ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu a roz­baľ­te stro­mo­vú štruk­tú­ru sek­cie Uti­li­ties. V zob­ra­ze­ných ap­li­ká­ciách náj­di­te Li­feF­ra­me3 Uti­li­ty a klik­nu­tím na server s náz­vom Glo­bal prog­ram stiah­ni­te.Zdroj: PCR 1/2012


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter