Poradňa: E-mail s oznámením o výhre

Otáz­ka: Rád by som vás pop­ro­sil o in­for­má­ciu. Na svoj mail som dos­tal sprá­vu s tým, že som vy­hral 450 000 EUR. Ne­viem však, či ide o se­rióz­nu vec ale­bo o pod­vod. Ke­by to bo­la prav­da, bo­lo by to úžas­né, no ak ide o pod­vod, bo­lo by to pod­lé. Moh­li by ste mi na­pí­sať svoj ná­zor na to? Mail je v tom­to zne­ní: „gran­dac­cess@vir­gi­lio.it <gran­dac­cess@vir­gi­lio.it> na­pí­sal(-a): E-mail ce­nu ví­ťaz. Pla­za Ro­ma­no N3 Plan­ta, 2449, Mad­rid, Špa­nielsko. Po­zor: Ví­ťaz. Sme ra­di, že Vás in­for­mo­vať, že e-mai­lo­vú ad­re­su sa ob­ja­vi­li ví­ťaz ka­te­gó­rie B šty­ris­to päť­de­siat ti­síc eur (450,000.00 Euro) v Grand po­nú­ka sku­pi­ne Award. Ten­to e-mai­lom lo­té­rie pro­pa­gač­né prog­ram je ur­če­ný na pod­po­ru inter­ne­tu a e-mail uží­va­te­ľa, pro­pa­gá­cia Dá­tum: 10th Jú­na,2011.Your e-mai­lo­vú ad­re­su niž­šie pril­ože­nom in­for­má­cie Luc­ky c: Es11-/500. Ref #: ESG-Al­ca/279-HV9844. Šar­že #: F915835-69JQX Sé­rio­vé čís­lo: Hl80, Vy­hra­ná su­ma: Eur 450,000.00 Ak chce­te za­čať va­še tvr­de­nie, ob­ráť­te sa na pri­ra­de­né dôs­toj­ní­ci a uviesť svo­je re­fe­ren­cie pod­rob­nos­ti vy­ššie, Kon­takt: Jo­se ca­ta­do. Tel: +34-698-627-812 E-mail: in­foesp@roc­ket­mail.com, Ten­to prog­ram sa ko­ná v spo­lup­rá­ci s pop­red­ný­mi pos­ky­to­va­teľ­mi slu­žieb elek­tro­nic­kej poš­ty vo viac než 120. kra­ji­nách po ce­lom sve­te. Poz­nám­ka: Mô­že­te sa ob­rá­tiť na zá­stup­cu v an­glic­kom ja­zy­ku, ak ho­vo­rí­te an­glic­ky, Gra­tu­lu­je­me eš­te raz. Pa­ni Ro­sa Afon­so Co­py­right 2011 Grand Ac­tion Group, as Všet­ky prá­va vy­hra­de­né."

E-mai­lo­vé sprá­vy po­dob­né­ho ty­pu sú zná­me kaž­dé­mu dl­ho­do­bej­šie­mu pou­ží­va­te­ľo­vi elek­tro­nic­kej poš­ty. Ide, sa­moz­rej­me, o pod­vo­dy, kto­rých je ob­rov­ské množ­stvo. Pri čí­ta­ní ta­kých­to správ by ma­lo vždy zví­ťa­ziť kri­tic­ké mys­le­nie, kto­ré vám ne­do­vo­lí dô­ver­či­vo sko­čiť na náv­na­du. Vždy by ste si ma­li po­lo­žiť otáz­ky: „Prih­la­so­val som sa do ne­ja­kej sú­ťa­že? Za­dá­val som svo­je me­no a ad­re­su do ne­ja­kej ta­kej­to ak­cie? Ako by som mo­hol vy­hrať ne­ja­kú sú­ťaž v Špa­nielsku, keď som tam ne­bol a ani sa na ni­čom re­le­van­tnom ne­zú­čas­tňo­val?" Pri po­dob­ných zá­le­ži­tos­tiach maj­te vždy na pa­mä­ti, že or­ga­ni­zo­va­nie vý­her­ných sú­ťa­ží, ako sú ha­zar­dné hry, ti­po­va­nie či žre­bo­va­nie, je zá­rob­ko­vá čin­nosť. Nej­de o žiad­ne roz­dá­va­nie pe­ňa­zí ná­hod­ným ľu­ďom. Ak chce­te vy­hrať, mu­sí­te sta­viť, kú­piť žreb, ti­po­vať čís­la atď. Ke­by k vám na uli­ci pris­tú­pil nez­ná­my člo­vek a po­ve­dal: „Bla­ho­že­lám, vy­hra­li ste pol mi­lió­na eur," ur­či­te by ste pri­da­li do kro­ku a po­mys­le­li, že je to blá­zon. Ta­kú su­mu jed­no­du­cho nik­to ná­hod­né­mu oko­loi­dú­ce­mu ne­dá. Pre­čo by to te­da ma­lo byť inak v prí­pa­de e-mai­lu? Mai­ly toh­to ty­pu ma­jú jed­no­du­chý prie­beh. Od­osie­la­jú sa ako spam mi­lió­nom ľu­dí. Vďa­ka ľah­ko dos­tup­né­mu prek­la­da­ču Goog­le nie je prob­lém pre­lo­žiť mi­mo­riad­ne kostr­ba­to mail do ja­zy­ka zod­po­ve­da­jú­ce­ho je­ho top-le­vel do­mé­ne, čo je vo va­šom prí­pa­de SK (mi­mo­cho­dom, aj keď mail ho­vo­rí o vý­hre v Špa­nielsku, je od­osie­la­ný z ta­lian­skej mai­lo­vej ad­re­sy). Nie­koľ­ko ľu­dí sa na­chy­tá a od­po­ve­dá. Nás­led­ne pri­chá­dza dru­hý mail, kde je vý­hra potvr­de­ná, tre­ba však uh­ra­diť ma­ni­pu­lač­ný či iný ad­mi­nis­tra­tív­ny pop­la­tok, nap­rík­lad v su­me 50 EUR. Už to je sa­mo ose­be úpl­ný nez­my­sel a po­koj­ne si mô­že­te vy­skú­šať na mail od­po­ve­dať, aby ste sa pres­ved­či­li, že ta­kú­to hlú­pu po­žia­dav­ku dos­ta­ne­te. Ak je „šťast­ný vý­her­ca" veľ­mi naiv­ný, dos­ta­ne po­cit, že za­pla­te­nie 50 EUR je ba­ga­teľ, pre­to­že vy­hral 400 000 EUR, a pe­nia­ze poš­le. Pod­vod­ník tak pri súč­te všet­kých na­chy­ta­ných ľu­dí zin­ka­su­je po­mer­ne veľ­kú su­mu, pri­čom je­ho obe­te már­ne ča­ka­jú na za­sla­nie vý­hry. V kaž­dom prí­pa­de vám ta­ké­to mai­ly od­po­rú­ča­me ig­no­ro­vať.Zdroj: PC REVUE 8/2011

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter