Poradňa: Zmena nastavení Intel Turbo Boost a NVIDIA Optimus

Otáz­ka:Pred me­sia­com som si kú­pil no­vý no­te­book Asus N53SN a mal by som na vás oh­ľa­dom ne­ho dve otáz­ky. V pr­vom ra­de by som chcel ve­dieť, ako do­siah­nuť, aby bol Tur­bo Boost pro­ce­so­ra i7 per­ma­nen­tne maximál­ny. Ako to nas­ta­viť? Po dru­hé by som chcel nas­ta­viť aj to, aby no­te­book tr­va­lo pou­ží­val gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA (v mo­jom prí­pa­de GT550) na­mies­to tech­no­ló­gie Op­ti­mus a pre­pí­na­nia na in­teg­ro­va­ný čip In­tel HD.

V pr­vom ra­de si tre­ba oz­rej­miť, čo In­tel Tur­bo Boost vlas­tne je, aby ne­doš­lo k ne­ja­ké­mu ne­do­ro­zu­me­niu. Tur­bo Boost je tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti In­tel, kto­rú pou­ží­va na svo­jich pro­ce­so­roch Co­re i5 a i7. Jej prin­cí­pom je, že ak ap­li­ká­cia ne­do­ká­že vy­uží­vať vý­ho­dy dvoj- a viac­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra, auto­ma­tic­ky sa pre­tak­tu­je pr­vé jad­ro, za­tiaľ čo os­tat­né jad­rá, kto­ré ap­li­ká­cia vô­bec ne­pou­ží­va, sa pod­tak­tu­jú. Vý­sled­kom je, že pro­ce­sor sa sprá­va ako vý­kon­nej­ší jed­no­jad­ro­vý mo­del. Keď­že ap­li­ká­cia vy­uží­va prá­ve iba to­to pr­vé jad­ro, v ko­neč­nom dôs­led­ku má CPU o nie­čo väč­ší vý­kon. Ten­to stav, keď sa ma­ni­pu­lu­je s frek­ven­ciou jed­not­li­vých ja­dier, je pri­tom úpl­ne auto­ma­tic­ký (spúš­ťa sa, keď je to vhod­né a pri­ne­sie to osoh). Ak mys­lí­te pod per­ma­nen­tným nas­ta­ve­ním na maximál­ny vý­kon to, že by Tur­bo Boost stá­le dr­žal jed­no jad­ro pre­tak­to­va­né a os­tat­né pod­tak­to­va­né, uro­bi­li by ste si z viac­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra natr­va­lo jed­no­jad­ro­vý, čo by ste zrej­me nech­ce­li. Ap­li­ká­cie, kto­ré by dvoj- a viac­jad­ro­vý pro­ce­sor do­ká­za­li vy­uží­vať, by bo­li v dôs­led­ku to­ho o vý­kon CPU uk­rá­te­né (všet­ky jad­rá ok­rem jed­né­ho by ma­li vý­raz­ne zní­že­ný vý­kon). Ak sa te­da nech­ce­te z ne­ja­ké­ho dô­vo­du vrá­tiť do čias, keď bo­li pro­ce­so­ry jed­no­jad­ro­vé, úva­ha o ta­kom­to „nas­ta­ve­ní" je úpl­ne sces­tná.

A te­raz k dru­hej čas­ti otáz­ky. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa NVI­DIA Op­ti­mus ne­dá vy­pnúť, pre­to­že by to bo­lo kon­trap­ro­duk­tív­ne. Ide to­tiž o sys­tém zni­žu­jú­ci spot­re­bu, kto­rý ni­ja­ko neov­plyv­ňu­je vý­kon. Má te­da prak­tic­ky len vý­ho­dy a žiad­ne ne­vý­ho­dy. V BIOS-och niek­to­rých no­te­boo­kov sa však ob­čas dá vy­pnúť pou­ži­tie de­di­ko­va­nej gra­fic­kej kar­ty a zvo­le­nie pou­ží­va­nia iba IGP (te­da opak to­ho, čo chce­te do­siah­nuť). Na lep­šie po­cho­pe­nie, ako NVI­DIA Op­ti­mus vlas­tne fun­gu­je, pos­lú­ži ob­rá­zok. Po spus­te­ní hry, HD vi­dea či iné­ho zdro­ja sys­tém Op­ti­mus roz­ho­du­je (ak­tua­li­zo­va­ný stá­le o no­vé dá­ta, aby bol čo naj­pres­nej­ší), či ide o prá­cu, kto­rú zvlád­ne in­teg­ro­va­ný čip bez li­mi­to­va­nia vý­ko­nu, ale­bo nie. Ak ide o ne­ná­roč­nú úlo­hu, de­di­ko­va­né GPU zos­tá­va v po­ko­ji a IGP s niž­šou spot­re­bou úlo­hu spra­cu­je a od­oš­le do ren­de­ro­va­cie­ho vý­stu­pu v ope­rač­nej pa­mä­ti, od­kiaľ pu­tu­je na dis­plej. Ak ide o ná­roč­nej­šiu úlo­hu, tra­sa dát sa me­ní. Dá­ta pri­chá­dza­jú do GPU, kto­ré ich vy­po­čí­ta a nás­led­ne od­oš­le do ren­de­ro­va­cie­ho vý­stu­pu IGP či­že do ope­rač­nej pa­mä­te. GPU te­da fun­gu­je ako po­moc­ník ale­bo aký­si „ot­rok" na ťaž­kú prá­cu gra­fic­kej sché­my IGP. Vďa­ka to­mu je sys­tém ply­nu­lý a ne­do­chá­dza k zá­se­kom pri strie­da­ní či­pov. Sys­tém te­da nie je pos­ta­ve­ný tak, aby do­ká­zal fun­go­vať bez IGP.


Sché­ma fun­go­va­nia NVI­DIA Op­ti­musZdroj: PC Revue 9/2011


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter