Poradňa: Priečinky na kľúči USB sa menia na odkazy

Otáz­ka: Rád by som vás pop­ro­sil o ra­du oh­ľa­dom kľú­čov USB. Keď k svoj­mu PC pri­po­jím aký­koľ­vek kľúč USB, zme­ní sa okam­ži­te a úpl­ne auto­ma­tic­ky kaž­dý prie­či­nok v ňom na zá­stup­cu. Nap­rík­lad prie­či­nok Fo­to sa okam­ži­te zme­ní na zá­stup­cu s rov­na­kým náz­vom a vo vlas­tnos­tiach má za­da­ný ten­to cieľ: %win­dir%\sys­te­m32\cmd.exe /c "start %cd%RE­CYC­LER\ 6BCFE­FE7B39416BAC­43318CEACC04 CC4.exe &&%win­dir%\explo­rer.exe G:\Fo­to. Keď je kľúč pri­po­je­ný a ja na ňom vy­tvo­rím no­vý prie­či­nok (napr. s náz­vom Film), rov­na­ko sa ih­neď zme­ní na zá­stup­cu. Ak na zá­stup­cu klik­nem, ot­vo­rí sa na kra­tuč­kú chví­ľu čier­na ob­ra­zov­ka s náz­vom sú­bo­ru a nás­led­ne kla­sic­ký prie­či­nok, kto­rý je už reál­ny a mô­žem s dá­ta­mi v ňom nor­mál­ne pra­co­vať. Po pre­su­ne na iné PC sa však prie­čin­ky vô­bec ne­da­jú ot­vo­riť a ob­ja­ví sa len sprá­va: „Ces­ta neexis­tu­je ale­bo nej­de o prie­či­nok.“ Na PC som pri­tom pred tým­to sprá­va­ním ne­ro­bil nič zvláš­tne. Skú­šal som ob­no­vu sys­té­mu (Win­dows XP) a aj som uro­bil kon­tro­lu anti­ví­ru­so­vým sof­tvé­rom (ESET), ale prob­lém sa mi ne­po­da­ri­lo od­strá­niť.

Ide o jas­ný pre­jav in­fek­cie sys­té­mu. V ad­re­se cie­ľa vi­dieť, že zá­stup­ca ot­vá­ra prí­ka­zo­vý ria­dok (cmd. exe), čo vi­dí­te ako ma­lé čier­ne ok­no, po­mo­cou ne­ho spus­tí škod­li­vý prog­ram s vy­ge­ne­ro­va­ným náz­vom 6BCFE­FE7B39416BAC­43318CEACC04CC4.exe a až nás­led­ne spúš­ťa kla­sic­ké ok­no pries­kum­ní­ka Win­dows (explo­rer.exe) s prís­luš­ným prie­čin­kom. Ide o vcel­ku pri­mi­tív­ne rie­še­nie ší­re­nia in­fek­cie. Tak­mer ur­či­te sa vy­tvá­ra­jú na dis­koch a kľú­čoch USB sú­bo­ry auto­run.inf. V ot­vo­re­nom ok­ne pries­kum­ní­ka Win­dows klik­ni­te na Nás­tro­je/Mož­nos­ti prie­čin­ka/Zob­ra­ze­nie a po­voľ­te zob­ra­ze­nie skry­tých a sys­té­mo­vých prie­čin­kov spo­lu so zob­ra­zo­va­ním prí­pon zná­mych ty­pov sú­bo­rov (do­ved­na tri po­lož­ky). Na kľú­či USB nás­led­ne zmaž­te všet­ky skry­té sú­bo­ry, resp. všet­ky tie, kto­ré ste na kľúč sa­mi neuk­la­da­li. Ide hlav­ne o sú­bor Auto­run. inf a prie­či­nok RE­CYC­LER. Rov­na­ko pos­tu­puj­te aj s ko­re­ňo­vým (te­da naj­vyš­ším) prie­čin­kom iných dis­kov, ako nap­rík­lad D a E (po­kiaľ ich má­te) a všet­ký­mi kľúč­mi a exter­ný­mi dis­ka­mi. Na dis­ku C však zmaž­te v ko­re­ňo­vom prie­čin­ku iba sú­bor Auto­run.inf a všet­ky skry­té sú­bo­ry s kon­cov­kou EXE (dá­vaj­te po­zor, pre­to­že sa tam na­chá­dza aj množ­stvo re­gu­lár­nych sys­té­mo­vých sú­bo­rov). Nás­led­ne skús­te po­čí­tač reš­tar­to­vať a sle­duj­te, či sa sú­bo­ry ne­vyt­vá­ra­jú zno­va. Ak nie, prob­lém ste od­strá­ni­li. Zá­ro­veň pri­po­mí­na­me, že žiad­ny anti­ví­rus nes­pros­tred­ku­je sto­per­cen­tnú ochra­nu a hlav­ným ochran­ným fak­to­rom je vždy zod­po­ved­ný pou­ží­va­teľ.
Zdroj: PC REVUE 5/2011

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter