Poradňa: Výmena Wi-Fi routera za výkonnejší

Otáz­ka: Som vlas­tní­kom za­ria­de­nia Dray­Tek Vi­gor 2700 VGST, kto­ré som dos­tal k inter­ne­to­vej služ­be neob­med­ze­né­ho inter­ne­tu od spo­loč­nos­ti T-Com. Prob­lém je, že sig­nál Wi-Fi nie je ta­ký sil­ný, ako by som chcel. Ten­to Wi-Fi rou­ter je umies­tne­ný v ro­din­nom do­me, kým ja som s no­te­boo­kom Acer vo ved­ľaj­šom prí­zem­nom dom­če­ku, kto­rý je vzdia­le­ný asi 10 m. Sig­nál ob­čas veľ­mi sla­bo za­chy­tím, ale čas­tej­šia je si­tuácia, keď ho ne­zac­hy­tím vô­bec. Chcel by som pre­to Vi­gor nah­ra­diť rou­te­rom od TP-Link, pri­čom sa roz­ho­du­jem med­zi mo­de­lom TL-WA 701, 801 ale­bo 901 ND. Kto­rý by bol vhod­nej­ší? Bu­de s tý­mi­to rou­ter­mi sig­nál dos­ta­toč­ne sil­ný? O mo­de­li 901 ste to­tiž v PC RE­VUE pí­sa­li, že už má vy­so­ký vy­sie­la­cí vý­kon.

Vo všet­kých troch prí­pa­doch ide o rou­te­ry po­dpo­ru­jú­ce štan­dard IEEE 802.11N s teo­re­tic­kou prie­pus­tnos­ťou 150 až 600 Mbit/s. Dôs­led­kom vy­ššie­ho vý­ko­nu an­té­ny je aj väč­ší do­sah. Mo­del 701 dis­po­nu­je jed­nou an­té­nou, kým drah­ší mo­del 801 dvo­ma a naj­drah­ší mo­del 901 až tro­mi an­té­na­mi. Vý­kon te­da stú­pa, ale na dru­hej stra­ne stú­pa aj ce­na. Do­sah by mal byť vo všet­kých prí­pa­doch lep­ší ako v prí­pa­de ADSL mo­de­mu/rou­te­ru Vi­gor 2700, kto­rý po­dpo­ru­je star­šiu nor­mu IEEE 802.11G (54 Mbit/s). Upo­zor­ňu­je­me, že vo všet­kých prí­pa­doch ide iba o rou­te­ry a bu­de­te ich mu­sieť po­uží­vať spo­lu s ADSL mo­de­mom/rou­te­rom Vi­gor. V praxi by to vy­ze­ra­lo tak, že by ste moh­li vy­pnúť Wi-Fi na Vi­go­re a pri­po­jiť k ne­mu káb­lom LAN vy­bra­ný rou­ter od TP-Lin­ku, kde by ste Wi-Fi za­pli. Wi-Fi mô­že byť prí­pad­ne za­pnu­té na oboch za­ria­de­niach s tým, že pre­po­jo­va­cí ká­bel bu­de dl­hší a rou­ter od TP-Lin­ku pre­su­nie­te bliž­šie k po­ža­do­va­né­mu cie­ľu. Ak chce­te ako do­te­raz po­uží­vať iba jed­no za­ria­de­nie, je ne­vyh­nut­né vy­be­rať med­zi ADSL mo­de­ma­mi/rou­ter­mi.

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter