Poradňa: Automatické odpovede na e-maily v programe Outlook

Chcel by som sa opý­tať, ako mám v Mic­ro­soft Of­fi­ce Out­look nas­ta­viť auto­ma­tic­kú od­po­veď v prí­pa­de, že nie som prih­lá­se­ný na PC. Zá­ro­veň by som pot­re­bo­val ve­dieť, ako to nas­ta­viť tak, aby Out­look na niek­to­ré e-mai­ly neod­po­ve­dal (nap­rík­lad na po­žia­dav­ky od Fa­ce­boo­ku).

Aby ne­doš­lo k ne­do­ro­zu­me­niu, v pr­vom ra­de mu­sí­me po­dot­knúť, že ak chce­te, aby prog­ram Mic­ro­soft Out­look na va­šom do­má­com po­čí­ta­či auto­ma­tic­ky od­po­ve­dal na pri­chá­dza­jú­ce e-mai­ly, po­čí­tač mu­sí byť v tom ča­se za­pnu­tý a prog­ram mu­sí byť na ňom spus­te­ný. Na nas­ta­ve­nie auto­ma­tic­ké­ho od­po­ve­da­nia pou­ži­te nas­le­du­jú­ci pos­tup (pla­tí pre Mic­ro­soft Of­fi­ce 2003, 2007 a 2010). Ot­vor­te ok­no na pí­sa­nie no­vé­ho mai­lu (Sú­bor/No­vé/Poš­to­vá sprá­va) a na­píš­te ob­sah, kto­rý chce­te auto­ma­tic­ky od­osie­lať. Nás­led­ne klik­ni­te na tla­čid­lo Of­fi­ce (v star­ších ver­ziách na me­nu Sú­bor) a vy­ber­te Ulo­žiť ako, pri­čom v zob­ra­ze­nom ok­ne vy­ber­te typ sú­bo­ru Šab­ló­na prog­ra­mu Out­look (*.oft). Sprá­vu si nás­led­ne nie­kam ulož­te.


Nas­ta­ve­nie pra­vi­diel pre e-mai­lo­vé sprá­vy v prog­ra­me Mic­ro­soft Out­look, me­dzi kto­rý­mi ne­chý­ba ani mož­nosť auto­ma­tic­kých od­po­ve­dí


Pok­ra­čuj­te klik­nu­tím na Nás­tro­je/Pra­vid­lá a upo­zor­ne­nia/No­vé pra­vid­lo (vo ver­zii 2010 je to kar­ta Do­mov/Pra­vid­lá/Pra­vid­lá a upo­zor­ne­nia/No­vé pra­vid­lo). V zob­ra­ze­nom ok­ne klik­ni­te na No­vé a vy­ber­te Skon­tro­lo­vať sprá­vy pri do­ru­če­ní. Pok­ra­čuj­te tla­čid­lom Ďalej, kde vy­be­rie­te, aké pra­vid­lá mu­sí pri­chá­dza­jú­ci e-mail dodr­žať, aby mu bo­la od­os­la­ná auto­ma­tic­ká od­po­veď. V nas­le­du­jú­com ok­ne vy­ber­te ak­ciu Od­po­ve­dať po­mo­cou ur­či­tej šab­ló­ny, kde nas­tav­te svo­ju šab­ló­nu, kto­rú ste prip­ra­vi­li. Pok­ra­čuj­te nas­ta­ve­ním vý­ni­miek, pri kto­rých sa auto­ma­tic­ké od­po­ve­de ne­bu­dú up­lat­ňo­vať (nap­rík­lad všet­ky mai­ly od spo­mí­na­né­ho Fa­ce­boo­ku a po­dob­ne). Nás­led­ne už len sprie­vod­cu do­kon­či­te, čím sa pra­vid­lo za­pne. Pri náv­ra­te ne­za­bud­ni­te pra­vid­lo vy­pnúť po­mo­cou Nás­tro­je/Pra­vid­lá a upo­zor­ne­nia/Pra­vid­lá e-mai­lu. Po­kiaľ chce­te po­čí­tač vy­pnúť (nap­rík­lad pri ces­te na do­vo­len­ku), ale auto­ma­tic­ké od­po­ve­de pot­re­bu­je­te, skon­tro­luj­te, či váš e-mail ne­má aj webo­vé roz­hra­nie (ako ma­jú nap­rík­lad schrán­ky @gmail, @zoz­nam, @at­las a po­dob­ne). V tom prí­pa­de sa to­tiž auto­ma­tic­ká od­po­veď dá nas­ta­viť aj v ňom, bez oh­ľa­du na váš po­čí­tač a prog­ram Mic­ro­soft Out­look.Zdroj: PCR Redakcia

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter