Poradňa: Chladič do notebooku

Otáz­ka: Vlas­tním no­te­book MSI EX610, dopl­ne­ný o ďal­šie 2 GB ope­rač­nej pa­mä­te. Po ča­se mi za­čal neu­ve­ri­teľ­ne hu­čať ven­ti­lá­tor (fot­ku ven­ti­lá­to­ra prik­la­dám). No­te­book som v rám­ci rek­la­má­cie od­nie­sol do servis­u, ale tam mi po­ve­da­li, že ho mô­žu vy­me­niť iba za rov­na­ký typ, aký tam v sú­čas­nos­ti je. Po vý­me­ne však, žiaľ, o dva me­sia­ce opäť za­čal hu­čať. Chcel by som ho vy­me­niť te­da za kva­lit­nej­ší. Bol by mo­del Za­lman VF900-Cu do toh­to no­te­boo­ku vhod­ný? A ak nie, mô­že­te mi po­ra­diť ne­ja­ký iný, dob­rej kva­li­ty?

Ku­po­va­nie chla­di­ča do no­te­boo­ku je po­mer­ne zlo­ži­té. Chla­dič, kto­rý ste si vy­bra­li, je ur­če­ný pre kla­sic­ké gra­fic­ké kar­ty a do no­te­boo­ku by sa jed­no­du­cho nez­mes­til. Rie­še­ním je pres­né od­me­ra­nie sú­čas­né­ho chla­di­ča a hľa­da­nie rov­na­ko veľ­kej al­ter­na­tí­vy. Aj pri nej však eš­te hro­zí roz­diel­ne uchy­te­nie, kto­ré bu­de mať za nás­le­dok to, že ho ne­bu­de­te môcť na­mon­to­vať. No­te­boo­ky sa sku­toč­ne na ne­ja­ké vý­me­ny kom­po­nen­tov ne­ho­dia a tre­ba na to my­slieť už pri ich ku­po­va­ní. Pod­ľa ob­ráz­ka ide o chla­dič s veľ­mi níz­kym pro­fi­lom, aký sa bu­de zhá­ňať ťaž­šie. Od­me­raj­te pres­nú vý­šku a prie­mer chla­di­ča, pri­čom ne­za­bud­ni­te ani na vý­šku ko­nek­to­ra a roz­pä­tie úchytiek na skrut­ky. Po­tom sa po­kús­te náj­sť ob­dob­ný chla­dič. Nie vždy však inter­ne­to­vé ob­cho­dy uvá­dza­jú roz­me­ry do ta­kých­to de­tai­lov, a pre­to ich bu­de­te zrej­me mu­sieť ob­čas aj pí­som­ne kon­tak­to­vať a po­žia­dať o spres­ne­nie. Žiaľ, ani re­no­mo­va­nej­šia znač­ka chla­di­ča vzhľa­dom na vy­so­ké tep­lo­ty a veľ­mi zlú cir­ku­lá­ciu vzdu­chu (kto­rá mô­že byť eš­te zná­so­be­né hor­ším návr­hom jed­not­li­vé­ho ty­pu no­te­boo­ku) ne­za­ru­čí, že sa v bu­dúc­nos­ti neob­ja­ví rov­na­ký prob­lém. Vý­me­na chla­di­čov kom­po­nen­tov v no­te­boo­koch ne­bý­va ani zďa­le­ka ta­ká jed­no­du­chá ako pri kla­sic­kých po­čí­ta­čoch
Zdroj: PCR Redakcia


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter