Poradňa: Programy na Apple Mac OS X Leopard

Otáz­ka: V blíz­kom ča­se si plá­nu­jem za­kú­piť Mac­Book od App­le. V tej­to sú­vi­slos­ti by som sa chcel opý­tať, či mi na tom­to po­čí­ta­či pôj­de inter­net 3G a pro­gra­my, ako sú na­prí­klad Mo­zil­la Fi­re­fox, Mi­cro­soft Of­fi­ce, Ne­ro Bur­ning ROM a pre­hrá­va­če vi­dea.Mno­ho zná­mych apli­ká­cii exis­tu­je aj vo ver­zii pre ope­rač­né sys­té­my Mac OS X a Li­nux, jed­na z nich je na­prí­klad Mo­zil­la Fi­re­fox

Pro­gra­my ur­če­né pre Win­dows vám na tom­to ope­rač­nom sys­té­me fun­go­vať ne­bu­dú. Ak te­da má­te na CD či dis­ku in­šta­lač­né sú­bo­ry svo­jich obľú­be­ných apli­ká­cií, ne­bu­de­te ich môcť pou­žiť. Množ­stvo pro­gra­mov, kto­ré sa vy­dá­va­jú pre Win­dows, však náj­de­te aj vo ver­zii pre App­le Mac OS X. Tre­ba si len stiah­nuť správ­nu ver­ziu. Na­prí­klad inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Fi­re­fox ale­bo ko­mu­ni­kač­ný pro­gram Sky­pe náj­de­te aj vo ver­zii pre sys­tém od App­le a mô­že­te si ich stiah­nuť na ich do­mov­ských strán­kach. Na­opak, pro­gram Ne­ro pre Mac bu­de­te hľa­dať már­ne. Rie­še­ním je na­pa­ľo­va­nie po­mo­cou ope­rač­né­ho sys­té­mu (po­dob­ne ako vo Win­dows) ale­bo in­ves­to­va­nie do po­kro­či­lé­ho sa­mos­tat­né­ho pro­gra­mu, ako je na­prí­klad Roxio Toast. Pro­gram Mi­cro­soft Of­fi­ce exis­tu­je aj pre Mac OS X, ale opäť, ak má­te už za­kú­pe­nú ver­ziu pre Win­dows, ne­bu­de­te ju môcť pou­žiť.

Tre­ba za­kú­piť sa­mos­tat­nú ver­ziu, ur­če­nú špe­ciál­ne pre Mac. Pre­hrá­va­čov vi­dea je veľ­ké množ­stvo, a pre­to ne­bu­de pro­blém vy­brať si ta­ký, kto­rý je za­dar­mo a bu­de vám vy­ho­vo­vať. Je­den z pre­hrá­va­čov, kto­rý je zná­my na oboch sys­té­moch, je VLC. Po­kiaľ plá­nu­je­te ná­kup mo­bil­né­ho inter­ne­tu od niek­to­ré­ho z mo­bil­ných ope­rá­to­rov, pred kú­pou sa uis­ti­te, či k da­né­mu mo­de­mu USB exis­tu­jú ovlá­da­če na Mac OS X Leo­pard. Eš­te upo­zor­ňu­je­me, že aj na po­čí­ta­či od fir­my App­le mož­no pou­ží­vať ope­rač­ný sys­tém Mi­cro­soft Win­dows, a to aj po­pri Mac OS X. To je aj ces­ta, ako vy­užiť va­šu in­ves­tí­ciu do pro­gra­mov pre Win­dows na plat­for­me Mac­Book.


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter