Poradňa: Životnosť batérie notebooku

Otáz­ka: Som vlas­tní­kom no­te­boo­ku Tos­hi­ba Sa­telli­te A300-20C a chce­la by som sa opý­tať, ako správ­ne na­rá­bať s ba­té­riou. Kon­krét­ne mi ide o to, či je ne­vyh­nut­né vy­be­rať ba­té­riu pri do­má­com pou­ží­va­ní, keď je no­te­book nep­res­taj­ne pri­po­je­ný do elek­tric­kej sie­te. Ak to neu­ro­bím a no­te­book bu­de stá­le za­po­je­ný v zá­suv­ke, ne­bu­de sa ba­té­ria ka­ziť?

V sú­čas­ných no­te­boo­koch (vrá­ta­ne to­ho váš­ho) sa pou­ží­va­jú ba­té­rie ty­pu Li-Ion. K ich kľú­čo­vým vlas­tnos­tiam z hľa­dis­ka ži­vot­nos­ti pat­rí po­čet na­bí­ja­cích cyk­lov a hod­no­ta na­pä­tia. Ži­vot­nosť ba­té­rie kle­sá pos­tup­ne s opa­ko­va­ným na­bí­ja­ním. Ba­té­riám toh­to ty­pu ško­dí úpl­né, tzv. hl­bo­ké vy­bi­tie, pri kto­rom mô­že do­chá­dzať k vý­raz­né­mu úbyt­ku ka­pa­ci­ty ale­bo aj k zni­če­niu. Mno­ho ľu­dí to, žiaľ, ne­tu­ší a up­lat­ňu­jú prin­cí­py na­bí­ja­nia ba­té­rií ty­pu Ni-Cd a Ni-Mh, kto­ré sa pou­ží­va­li pred pia­ti­mi a viac rok­mi. Sna­žia sa nap­rík­lad ba­té­rie pri pr­vom pou­ži­tí for­má­to­vať opa­ko­va­ným hl­bo­kým na­bi­tím a vý­raz­ným pre­bi­tím. To je však pre sú­čas­né ba­té­rie ty­pu Li-Ion mi­mo­riad­ne škod­li­vé. Naš­ťas­tie elek­tro­ni­ka mo­der­ných za­ria­de­ní sa pre­bí­ja­niu a aj hl­bo­ké­mu vy­bi­tiu sna­ží za­brá­niť. Pri ba­té­riách toh­to ty­pu je vhod­né na­bí­ja­nie za­čať skôr ako pri úpl­nom vy­bi­tí, pri­čom nep­re­ká­ža za­ča­tie na­bí­ja­nia ani pri 80 až 90 % sta­ve na­bi­tia. Dô­le­ži­té je však vždy ba­té­riu na­bí­jať úpl­ne, nie­len sčas­ti.Po­kiaľ ide o va­šu otáz­ku o vy­be­ra­ní ba­té­rie, tre­ba zvá­žiť nie­koľ­ko ve­cí. Ži­vot­nosť ba­té­rie Li-Ion vo všeo­bec­nos­ti zá­vi­sí od poč­tu na­bí­ja­cích cyk­lov, te­da ak­tív­nos­ti jej cel­ko­vé­ho pou­ží­va­nia. Nie je pre­to dob­ré ju pre­bí­jať a opa­ko­va­ne na­bí­jať nap­rík­lad hneď po kles­nu­tí o 1 %. Tre­ba si však uve­do­miť, že no­te­boo­ky ba­té­riu po úpl­nom 100 % do­bi­tí od­po­ja z ok­ru­hu a ďa­lej fun­gu­jú iba z na­pá­ja­nia zo sie­te (čo mô­že byť sym­bo­li­zo­va­né aj zhas­nu­tím sig­na­li­zá­cie na­bí­ja­nia). Ak je no­te­book stá­le na adap­té­ri, ba­té­ria sa vy­bí­ja iba sa­mo­voľ­ne, čo tr­vá v po­rov­na­ní s kla­sic­kým pra­cov­ným vy­bí­ja­ním ove­ľa dlh­šie. Niek­to­ré no­te­boo­ky mô­žu za­čať opä­tov­ný na­bí­ja­cí pro­ces až pri vy­bi­tí o 5 až 10 %, aby sa šet­ril po­čet na­bí­ja­cích cyk­lov a predl­žo­va­la sa tak ži­vot­nosť ba­té­rie. Z toh­to hľa­dis­ka sa pre­to o tú svo­ju ne­mu­sí­te obá­vať, pre­to­že no­te­boo­ky sú na to jed­no­du­cho prip­ra­ve­né. Na dru­hej stra­ne však na ba­té­riu pô­so­bia aj iné fak­to­ry, pri­čom k tým zá­sad­ným pat­rí tep­lo vy­chá­dza­jú­ce z os­tat­ných kom­po­nen­tov, kto­ré má vplyv na zni­žo­va­nie jej ži­vot­nos­ti. Ak no­te­book plá­nu­je­te pou­ží­vať nie­koľ­ko me­sia­cov iba z adap­té­ra, je dob­ré už zvá­žiť jej vy­bra­tie. Na us­klad­ne­nie je vhod­ný 70 až 90-per­cent­ný stav na­bi­tia a chlad­nej­šie su­ché pros­tre­die. V tom­to prí­pa­de si však uve­dom­te, že pri­chá­dza­te o vý­ho­du zá­lož­né­ho zdro­ja. No­te­book sa v prí­pa­de vý­pad­ku prú­du vy­pne aj s roz­pra­co­va­nou prá­cou.

Na zá­ver eš­te do­dá­me, že ba­té­rie sa skrát­ka pos­tu­pom ča­su opot­re­bú­va­jú a je jed­no, či sa pou­ží­va­jú, ale­bo nie. Pri čas­tom pou­ží­va­ní je to rých­lej­šie, nao­pak, pri ma­lom ale­bo žiad­nom pou­ží­va­ní po­mal­šie, vte­dy však ba­té­ria vlas­tne strá­ca svoj zmy­sel. Z toh­to dô­vo­du ide vlas­tne o pro­dukt „po­dlie­ha­jú­ci sa­mo­voľ­nej ska­ze“ a aj zá­ru­ka naň je iba 6 me­sia­cov. Vo všeo­bec­nos­ti sa dá po­ve­dať, že ba­té­ria po ro­ku pou­ží­va­nia strá­ca prib­liž­ne 50 % svo­jej pô­vod­nej ka­pa­ci­ty.

Zdroj: PCR Redakcia

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Po­rad­ňa: Kom­plet­né vy­ma­za­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a dát z no­te­boo­ku
Pred pár dňami som si prostredníctvom internetového obchodu kúpil notebook Lenovo IdeaPad Z510. Notebook sa predával bez operačného systému, čo mi neprekážalo, pretože som chcel vyskúšať Linux Ubuntu. čítať »
 
Po­rad­ňa: Po pre­bu­de­ní no­te­boo­ku zo spán­ku ne­fun­gu­je klá­ves­ni­ca
Som vlastníkom už staršieho notebooku HP Pavilion dv5 1160ec, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Vista. čítať »
 
Po­rad­ňa: Sky­pe nes­pus­tí webo­vú ka­me­ru, pre­to­že ju blo­ku­je nez­ná­my prog­ram
Na svojom počítači mám nainštalovanú webovú kameru Logitech c920. Aj keď funguje bez problémov na rôznych počítačoch, nedarí sa mi ju sprevádzkovať na mojom primárnom zariadení. V programe Skype funguje jej mikrofón, ale obraz už nie. čítať »
 
Po­rad­ňa: No­te­book za­čal ná­hod­ne za­mŕzať po ak­tua­li­zá­cii na Win­dows 8.1
Pred dvoma mesiacmi som si kúpil nový notebook od HP s predinštalovaným operačným systémom Microsoft Windows 8. čítať »
 
Po­rad­ňa: Pri­da­nie dru­hé­ho dis­ku do no­te­boo­ku
Asi pred pol rokom som si zakúpil notebook Dell Inspiron 7720-5457 s procesorom Intel Core i7-3630QM, 8 GB RAM a 1 TB pevným diskom (5400 ot./min). čítať »
 
Po­rad­ňa: Po nain­šta­lo­va­ní ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 7 zmiz­ne mi­nia­pli­ká­cia ho­dín
Na pracovnej ploche operačného systému Microsoft Windows 7 už dlhší čas používam miniaplikácie v podobe hodín a počasia. čítať »
 
Po­rad­ňa: Nas­ta­ve­nie po­lož­ky Me­mo­ry Flexibi­li­ty v BIOS-e
Rád by som sa opýtal na jednu špecifickú položku BIOS-u môjho počítača, ktorej prítomnosť ma trochu mätie. čítať »
 
Po­rad­ňa: In­šta­lá­tor sys­té­mu Win­dows 8 sa ne­na­čí­ta z kľú­ča USB
Mám problém s inštaláciou Windows z kľúča USB. Ide o kľúč USB DataTraveler 100G2 32 GB, ktorý používam na notebooku HP ProBook 4525s. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter