Planéta vedomostí - 2/2012

planeta_vedomosti.jpg To, že EDU­LAB nie je len cen­trum pre star­ších žia­kov, potvr­dzu­jú aj ak­ti­vi­ty pre ma­ter­ské ško­ly. Mož­nos­ti vý­uč­by aj ma­te­riá­lov pre ma­ter­ské ško­ly sme už pred­sta­vi­li. K to­mu pre­bie­ha ove­ro­va­nie no­vé­ho di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu pre ma­ter­ské ško­ly, čím sa opäť roz­ši­ru­jú mož­nos­ti vý­uč­by pre ma­lé de­ti. Ide o no­vý edu­kač­ný ob­sah edu­Sen­sus v 40 vy­bra­ných ma­ter­ských ško­lách z ce­lé­ho Slo­ven­ska. edu­Sen­sus po­nú­ka množ­stvo di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu a di­dak­tic­ké­ho ma­te­riá­lu pre de­ti pred­škol­ské­ho ve­ku a pre de­ti so špe­ciál­ny­mi vý­chov­no-vzde­lá­va­cí­mi pot­re­ba­mi. Lek­cie, resp. vý­uč­bo­vé ma­te­riá­ly sú vhod­né aj na vy­tla­če­nie, čo po­mô­že nie­len pe­da­gó­gom, ale aj de­ťom. Ako už je zvy­kom, lek­cie sú inter­ak­tív­ne a oz­vu­če­né. Os­tat­né ma­ter­ské ško­ly a pe­da­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ké po­rad­ne bu­dú mať mož­nosť vy­skú­šať si ukáž­ko­vé ma­te­riá­ly edu­Sen­sus na webo­vej strán­ke www.es­kol­ka.sk.

V prí­pa­de zá­uj­mu sa mož­no bez­plat­ne za­re­gis­tro­vať na osob­nú náv­šte­vu, pri kto­rej de­ti ma­ter­skej ško­ly prí­du do pria­me­ho kon­tak­tu so vzde­lá­va­cím cen­trom. Cen­trum je po no­vom pris­pô­so­be­né aj na vzde­lá­va­nie tých naj­men­ších. Na por­tá­li náj­de­te prak­tic­ké inštruk­táž­ne vi­deá, kto­ré pre­ve­dú žia­kov aj pe­da­gó­gov niek­to­rý­mi pod­stat­ný­mi fun­kcia­mi pri pou­ží­va­ní di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu. Ukáž­ko­vé vi­deá ob­sa­hu­jú aj spô­sob za­re­gis­tro­va­nia sa na por­tá­li, žiac­ke a uči­teľ­ské lek­cie ale­bo nap­rík­lad pos­tup pri vy­tvá­ra­ní vlas­tnej pre­zen­tá­cie. Vzhľa­dom na ob­sia­hlosť lek­cií a ob­sa­hu je uži­toč­ná ukáž­ka vy­hľa­dá­va­nia na tom­to webe a ta­kis­to tvor­ba vlas­tných úloh pre žia­kov. Vďa­ka to­mu si vy­uču­jú­ci vy­tvo­rí pres­ne ta­ký ob­sah lek­cie, aký pot­re­bu­je. Keď­že ma­te­riá­ly sú kon­zis­ten­tné s tla­če­ný­mi kni­ha­mi a pra­cov­ný­mi zo­šit­mi EDU­LA­Bu, net­re­ba vy­tvá­rať ve­ci prak­tic­ky už raz vy­tvo­re­né. Ale na príp­ra­vu špe­ciál­nych opa­ko­va­cích lek­cií sú tie­to nás­tro­je ako stvo­re­né.

V ob­sa­hu sa dá dob­re vy­hľa­dá­vať na zá­kla­de pos­tup­ných filtrov ob­sa­hu pod­ľa pred­me­tu, úrov­ne, ty­pu vzde­lá­va­cie­ho ma­te­riá­lu ale­bo ma­te­riá­lu na vý­uč­bu. Prá­ve pos­led­ná spo­me­nu­tá ka­te­gó­ria umož­ní zob­ra­ziť nap­rík­lad len lek­cie za­me­ra­né na gra­ma­ti­ku, roz­poz­ná­va­nie re­či, úst­ny pre­jav a ďal­šie. Pri kaž­dej ka­te­gó­rii je zob­ra­ze­ný aj po­čet ma­te­riá­lov k da­né­mu filtru.

screens_Word_Games_05.jpg

Ukáž­ka z ja­zy­ko­vé­ho kur­zu pre ma­ter­ské ško­ly

Edu­kač­ný ob­sah edu­Sen­sus:

  • viac ako 3500 di­dak­tic­kých ma­te­riá­lov
  • množ­stvo dopl­nko­vých ma­te­riá­lov vhod­ných na vy­tla­če­nie
  • mo­ti­vač­ný sys­tém
  • nás­tro­je vhod­né pre de­ti s po­ru­cha­mi re­či, ja­zy­ka ale­bo uče­nia sa

Ok­rem spo­me­nu­tých lek­cií sú neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou lek­cie spra­cú­va­jú­ce poj­my z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Do­ved­na 13 lek­cií pre­ve­die žia­kov úpl­ný­mi zá­klad­mi s gra­fic­kým zná­zor­ne­ním kom­po­nen­tov po­čí­ta­ča. Ob­sah je aj na zá­klad­nej úrov­ni dos­ta­toč­ne kom­plex­ný a dob­re vy­svet­le­ný, tak­že tú­to sek­ciu po­koj­ne od­po­rú­ča­me na poz­re­tie aj ro­di­čom kaž­dé­ho žia­ka. Ob­sah a in­for­mač­ná hod­no­ta sú pris­pô­so­be­né ak­tuál­nym štan­dar­dom.


Zdroj: PCR 2/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pla­né­ta ve­do­mos­tí 7/2012
Program podpory digitalizácie škôl sa teší úspechu a záujmu zo strany škôl o bezplatné digitálne vzdelávacie materiály. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 6/2012
Obchodná angličtina je súčasť vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk a zameriava sa na praktické využitie anglického jazyka v obchodnom styku. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Planéta vedomostí 4/2012
Za špecialitu pokladáme pokročilé kurzy angličtiny 24/7 Cambridge a 24/7 Obchodná angličtina, ktoré sme v krátkosti spomínali už v minulosti. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 3/2012 Nauč­te­viac.sk
Vzdelávací portál obsahuje už niekoľko mesiacov aj novinku vo forme angličtiny pre 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 2/2012
To, že EDULAB nie je len centrum pre starších žiakov, potvrdzujú aj aktivity pre materské školy. Možnosti výučby aj materiálov pre materské školy sme už predstavili. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 1/2012
Učebné materiály na vzdelávacom portáli sú pripravené aj pre tých najmenších. Do tejto kategórie spadá výučba angličtiny Nicole and Tommy. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 12/2011
Portál Naučteviac.sk sa postupne rozrastá a už počas pôsobenia pribudli viaceré projekty, týkajúce sa najmä výučby. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter