Planéta vedomostí - 1/2012

planeta_vedomosti.jpg Učeb­né ma­te­riá­ly na vzde­lá­va­com por­tá­li sú prip­ra­ve­né aj pre tých naj­men­ších. Do tej­to ka­te­gó­rie spa­dá vý­uč­ba an­glič­ti­ny Ni­co­le and Tom­my. De­ti vo ve­ku už od 4 ro­kov sa mô­žu zú­čas­tniť na vý­uč­be a ma­te­riál je ideál­ny pre ma­ter­ské ško­ly. Lek­cie to­tiž po­zos­tá­va­jú z ob­ráz­kov a hla­so­vé­ho sprie­vo­du v slo­ven­skom ja­zy­ku. Net­re­ba te­da čí­tať tex­ty, de­ti sa ve­ľa naučia hlav­ne z po­čú­va­nia. Gra­fic­ky pú­ta­vo spra­co­va­né lek­cie pos­ky­tu­jú pes­trý di­gi­tál­ny ob­sah, za­me­ra­ný na bu­do­va­nie slov­nej zá­so­by pre naj­men­ších. Ma­te­riá­ly sú pri­tom vhod­né pre de­ti do 10 ro­kov. Pri uče­ní po­má­ha zá­klad­ná slov­ná zá­so­ba a naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né frá­zy, za­me­ra­né napr. na ro­di­nu, do­mov, ško­lu, hrač­ky či zvie­ra­tá. Ta­kis­to sú tu pok­ro­či­lej­šie té­my, ako sú­ťa­že, čas, šport, po­ča­sie ale­bo hob­by. Ok­rem di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu ma­jú uči­te­lia mož­nosť pou­ží­vať nás­tro­je vzde­lá­va­cie­ho por­tá­lu Nauč­te­viac.sk na tvor­bu príp­rav na vy­učo­va­cie ho­di­ny, ako aj úloh pre žia­kov a ich kon­tro­lu. Vý­uč­ba an­glic­ké­ho ja­zy­ka sa opie­ra o štan­dar­di­zo­va­né me­to­dic­ké pos­tu­py tak, aby bo­la za­bez­pe­če­ná príp­ra­va na me­dzi­ná­rod­né ja­zy­ko­vé skúš­ky KET, PET, FCE, BEC. Ďal­šie dos­tup­né ma­te­riá­ly sú aj pre 1. stu­peň ZŠ a lek­cie sú ob­siah­nu­té ta­kis­to v an­glič­ti­ne Ni­co­le and Tom­my. Všet­ky kur­zy an­glic­ké­ho ja­zy­ka sa orien­tu­jú na reál­nu ko­mu­ni­ká­ciu v bež­nom ži­vo­te a kla­dú dô­raz na auten­tic­kosť ja­zy­ka. Sú pos­ta­ve­né na vzde­lá­va­cích ma­te­riá­loch od sve­to­vých vy­da­va­te­ľov, ako Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press a Mac­millan Hei­ne­mann ELT ale­bo Oxford.

AJ.png
Ukáž­ka lek­cie z an­glic­ké­ho ja­zy­ka pre ma­ter­ské ško­ly

An­glič­ti­na Ni­co­le and Tom­my

 • Pre de­ti od 4 ro­kov
 • 20 te­ma­tic­kých ka­te­gó­rií
 • 260 ak­ti­vít na prec­vi­čo­va­nie slov­nej zá­so­by
 • 400 slo­ví­čok s ani­mo­va­ný­mi ilus­trá­cia­mi
 • pou­ži­tie slov­nej zá­so­by v kon­texte
 • mo­ti­vač­ný sys­tém
 • prec­vi­čo­va­nie vý­slov­nos­ti
 • uži­toč­né nás­tro­je pre de­ti s po­ru­cha­mi re­či, ja­zy­ka ale­bo uče­nia sa

An­glič­ti­na Wow!

 • pre žia­kov od 7 do 12 ro­kov
 • 20 inter­ak­tív­nych lek­cií
 • viac ako 250 inter­ak­tív­nych cvi­če­ní
 • 1200 slo­ví­čok pou­ži­tých v kon­texte
 • ob­ráz­ko­vý slov­ník
 • gra­ma­ti­ka s audio­nah­ráv­ka­mi
 • efek­tív­ny sys­tém mo­ti­vá­cie a spät­nej väz­by

24/7 An­glič­ti­na Teen Talk

 • pre žia­kov od 9 do 13 ro­kov
 • 80 inter­ak­tív­nych ho­dín
 • té­my roz­ví­ja­jú­ce inter­kul­tu­rál­nosť
 • an­glic­ká gra­ma­ti­ka, hry, ani­má­cie
 • slov­ník s mož­nos­ťou vy­hľa­dá­va­nia slo­ví­čok
 • nás­troj na nác­vik správ­nej vý­slov­nos­ti
 • mo­ti­vač­ný sys­tém
 • príp­ra­va na KET

24/7 An­glič­ti­na Cam­brid­ge

 • na zá­kla­de sé­rie Lan­gua­ge in Use
 • Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press
 • viac ako 500 di­gi­tál­nych vzde­lá­va­cích
 • ma­te­riá­lov pre kaž­dú úro­veň: za­čia­toč­ní­ci, mier­ne pok­ro­či­lí, stred­ne pok­ro­či­lí
 • ti­síc­ky inter­ak­tív­nych cvi­če­ní, audio- a vi­deo­nah­ráv­ky, fo­tog­ra­fie, ilus­trá­cie, ani­má­cie,
 • si­mu­lá­cie a ja­zy­ko­vé hry
 • 6500 no­vých slo­ví­čok a slov­ník naj­pou­ží­va­nej­ších fráz
 • preh­ľad­ná gra­ma­ti­ka, sys­tém na prec­vi­čo­va­nie vý­slov­nos­ti
 • príp­ra­va na KET, PET, FCE

24/7 Ob­chod­ná an­glič­ti­na

 • na zá­kla­de Bu­si­ness Tar­gets, Mac­millan Hei­ne­mann ELT, Oxford
 • 459 vzde­lá­va­cích ma­te­riá­lov
 • 35 te­ma­tic­kých ok­ru­hov
 • 150 ho­dín vý­uč­by
 • slov­ník ob­chod­nej an­glič­ti­ny, ob­chod­né frá­zy
 • preh­ľad­ná gra­ma­ti­ka s prík­lad­mi pou­ži­tia
 • sys­tém na prec­vi­čo­va­nie vý­slov­nos­ti
 • príp­ra­va na BEC

Zdroj: PCR 1/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pla­né­ta ve­do­mos­tí 7/2012
Program podpory digitalizácie škôl sa teší úspechu a záujmu zo strany škôl o bezplatné digitálne vzdelávacie materiály. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 6/2012
Obchodná angličtina je súčasť vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk a zameriava sa na praktické využitie anglického jazyka v obchodnom styku. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Planéta vedomostí 4/2012
Za špecialitu pokladáme pokročilé kurzy angličtiny 24/7 Cambridge a 24/7 Obchodná angličtina, ktoré sme v krátkosti spomínali už v minulosti. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 3/2012 Nauč­te­viac.sk
Vzdelávací portál obsahuje už niekoľko mesiacov aj novinku vo forme angličtiny pre 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 2/2012
To, že EDULAB nie je len centrum pre starších žiakov, potvrdzujú aj aktivity pre materské školy. Možnosti výučby aj materiálov pre materské školy sme už predstavili. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 1/2012
Učebné materiály na vzdelávacom portáli sú pripravené aj pre tých najmenších. Do tejto kategórie spadá výučba angličtiny Nicole and Tommy. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 12/2011
Portál Naučteviac.sk sa postupne rozrastá a už počas pôsobenia pribudli viaceré projekty, týkajúce sa najmä výučby. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter