Planéta vedomostí – 02/2011

Cer­ti­fi­ká­cia uči­te­ľov
Ideál­ny spô­sob ako vy­učo­vať s po­mo­cou mo­der­ných tech­no­ló­gií a pod­kla­dov vý­uč­bo­vých ma­te­riá­lov Pla­né­ty ve­do­mos­ti, je mať prís­luš­nú cer­ti­fi­ká­ciu. Tie pre­bie­ha­jú vo vop­red sta­no­ve­ných ter­mí­noch pria­mo v cen­tre EDU­LAB v Bra­tis­la­ve a mož­nosť re­gis­trá­cie ako aj re­zer­vo­va­nia ter­mí­nu náj­de­te na strán­ke www.edu­lab.sk. Ofi­ciál­ny cer­ti­fi­kát Pla­né­ta ve­do­mos­tí umož­ní uči­te­ľom spo­lup­rá­cu na vzde­lá­va­cích ak­ti­vi­tách v EDU­LA­Be, pria­mo na ško­lách a zlep­šo­va­ní vy­uží­va­nia di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu a mo­der­ných vzde­lá­va­cích tech­no­ló­gií vo vý­uč­be na ško­lách.

V cen­tre EDU­LAB pre­bie­ha­jú rôz­ne vzde­lá­va­cie ak­ti­vi­ty kaž­dý pra­cov­ný deň, tak­že kaž­dý vy­uču­jú­ci so svo­jou trie­dou si mô­že inter­ak­tív­ne tech­no­ló­gie vy­skú­šať pria­mo „z pr­vej ru­ky“. Ide o pro­to­typ mul­ti­me­diál­nej trie­dy bu­dúc­nos­ti dis­po­nu­jú­cou har­dvé­ro­vým a sof­tvé­ro­vým rie­še­ním ur­če­ným na pou­ži­tie v praxi. Za­me­ria­va sa na ško­ly a vzde­lá­va­cie or­ga­ni­zá­cie a je­ho cie­ľom je po­pu­la­ri­zo­vať vzde­lá­va­nie žia­kom ale aj uči­te­ľom.

IMG_7354.JPG

Náv­šte­va v EDU­LA­Be
V tom­to cen­tre sa da­jú ab­sol­vo­vať prak­tic­ké ško­le­nia vý­uč­by a vy­uču­jú­ci zís­ka preh­ľad nie­len o inter­ak­ti­vi­te pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej kniž­ni­ce ma­te­riá­lov, ale aj o sa­mot­nom prie­be­hu vy­učo­va­nia. EDU­LAB je roz­de­le­ný na učeb­ňu a zá­bav­nú zó­nu a ob­sa­hu­je nie­koľ­ko tech­no­ló­gií. Ok­rem sa­mot­ných por­tá­lov s prís­tu­pom k vý­uč­bo­vé­mu ob­sa­hu je tu inter­ak­tív­na ta­bu­ľa, dis­plej s pod­po­rou do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia, vi­zua­li­zér, tab­le­ty, hla­so­vé za­ria­de­nia tla­čiar­ne, ko­pír­ky ale­bo nap­rík­lad inter­ak­tív­ne pe­rá. Zá­bav­ná zó­na slú­žia­ca na od­dych má her­né kon­zo­ly a tak ako aj hlav­ná učeb­ňa, je za­ria­de­ná v mo­der­nom štý­le. K dis­po­zí­cii sú po­čí­ta­če s do­ty­ko­vý­mi dis­plej­mi aj no­te­boo­ky a tiež mož­nosť vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho vy­sie­la­nia cez inter­net.

IMG_5217.JPG

V dneš­nej do­be by mno­hí uči­te­lia ma­li ra­di k dis­po­zí­cii naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie na vy­učo­va­ní. Nie­len pre­to, že sú mo­der­né, ale naj­mä pre­to, že pri­ná­ša­jú no­vé mož­nos­ti pri vý­uč­be a pri­ro­dze­ne os­lo­vu­jú naj­mlad­šiu ge­ne­rá­ciu, kto­rá s ni­mi vy­ras­tá. Ve­ľa uči­te­ľov už v sú­čas­nos­ti vy­uží­va mo­der­né tech­no­ló­gie, ale naj­čas­tej­šie len v izo­lo­va­nej po­do­be. Je to napr. no­te­book s pro­jek­to­rom, inter­ak­tív­na ta­bu­ľu v niek­to­rej z učeb­ní ško­ly či učeb­ňa s po­čí­tač­mi. Uči­teľ pri­tom veľ­mi čas­to zá­pa­sí s rôz­ny­mi tech­nic­ký­mi ale­bo sof­tvé­ro­vý­mi ob­me­dzenia­mi, či pries­to­ro­vý­mi pod­mien­ka­mi. Na­vy­še, ak si chce za­bez­pe­čiť hlad­ký prie­beh ho­di­ny, mal by si pre­ve­riť fun­kčnosť pou­ží­va­ných tech­nic­kých pros­tried­kov.

IMG_5084.JPG

Do ta­kej­to učeb­ne sa vy­bra­li na ho­di­nu ma­te­ma­ti­ky šies­ta­ci z bež­nej zá­klad­nej ško­ly na se­ve­ro­zá­pa­de Slo­ven­ska. Ich vy­uču­jú­ce si prip­ra­vi­li ho­di­nu ma­te­ma­ti­ky roz­ší­re­nú o ap­li­ko­va­ný vý­klad z fy­zi­ky s vy­uži­tím Pla­né­ty ve­do­mos­tí a do vy­učo­va­nia za­hr­nu­li i pros­tried­ky, kto­ré v ško­le k dis­po­zí­cii ne­ma­jú. Vy­učo­va­cia ho­di­na pre­beh­la hlad­ko, de­ti s tech­ni­kou ne­ma­li prob­lé­my, nad­še­ne a spon­tán­ne rea­go­va­li a za­pá­ja­li sa do rie­še­nia ma­te­ma­tic­kých úloh pria­mo pri inter­ak­tív­nej ta­bu­li, sa­mos­tat­ne na svo­jom po­čí­ta­či, keď bo­lo tre­ba aj na pa­pie­ri a tro­chu ne­doč­ka­vo stlá­ča­li od­po­ve­de pri kon­trol­nom tes­te s vy­uži­tím hla­so­va­cie­ho sys­té­mu.
Uči­te­lia ma­li s príp­ra­vou ho­di­ny ur­či­te viac prá­ce než zvy­čaj­ne. Spl­ni­lo vy­na­lo­že­né úsi­lie ich oča­ká­va­nia? V čom vi­de­li prí­nos tak­to vy­učo­va­nej ho­di­ny? Uči­lo sa im lep­šie? Na­čo tre­ba dať po­zor?

Vy­uču­jú­ca ma­te­ma­ti­ky: „Vy­na­lo­že­né úsi­lie spl­ni­lo mo­je oča­ká­va­nie. Od­me­nou mi bo­la ra­dosť a nad­še­nie de­tí pri pl­ne­ní úloh. Mož­nosť vy­užiť ani­má­cie a vi­deá pod­ľa vý­be­ru uči­te­ľa pris­pe­la k cel­ko­vej ná­zor­nos­ti, kto­rá je zvlášť v ta­kom teo­re­tic­kom pred­me­te, akým je ma­te­ma­ti­ka, veľ­mi pot­reb­ná. K roz­ma­ni­tos­ti ho­di­ny pris­pe­li aj cvi­če­nia a úlo­hy vy­bra­né z da­ta­bá­zy Pla­né­ty ve­do­mos­tí. Uči­lo sa mi ove­ľa lep­šie ako zvy­čaj­ne a aj ja sa­ma som ma­la z ho­di­ny ra­dosť. Žia­ci sa uči­li za­ují­ma­vej­šou a ná­zor­nej­šou for­mou, viac vtiah­nu­tí do de­ja a uče­nie sa pre nich stá­va­lo zá­ba­vou. Som si is­tá, že žia­ci ma­li my­seľ ot­vo­re­nú viac než ino­ke­dy.“

Vy­uču­jú­ca fy­zi­ky: „Cen­trum EDU­LAB som ako koor­di­ná­tor­ka pro­jek­tu v na­šej ško­le poz­na­la zo svo­jej pred­chá­dza­jú­cej náv­šte­vy. Te­raz sme však ma­li mož­nosť vy­skú­šať si ho v riad­nom vy­učo­va­ní. Všet­ko pre­beh­lo per­fek­tne. Naj­väč­ší­mi hviez­da­mi sa ale sta­li na­ši šies­ta­ci, kto­rí sa sprá­va­li bez­pros­tred­ne, a ich reak­cie bo­li spon­tán­ne. Pou­ží­vať naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie – do­ty­ko­vé mo­ni­to­ry, hla­so­va­cie za­ria­de­nie, iný typ inter­ak­tív­nej ta­bu­le než na aký sú zvyk­nu­tí ne­bol pre nich prob­lém. Sú vo ve­ku, v kto­rom ne­ma­jú pred no­vin­ka­mi zá­bra­ny, po­va­žu­jú to skôr za vý­zvu. Pre mňa je pod­stat­né to, že sme prek­ro­či­li rá­mec kla­sic­ké­ho vy­učo­va­nia, kto­ré má na na­šich ško­lách pretr­vá­va­jú­cu tra­dí­ciu a uká­za­li de­ťom, že učiť sa je mož­né aj v inom pros­tre­dí.“

Vy­uču­jú­ca in­for­ma­ti­ky: „Zú­čas­tni­la som sa vy­učo­va­cej ho­di­ny v EDU­LA­Be ako po­zo­ro­va­teľ­ka a fo­tog­raf­ka. Sle­do­vať de­ti po­čas vy­učo­va­nia bo­lo pre mňa za­ují­ma­vé a pod­net­né. EDU­LAB je per­fek­tne vy­ba­ve­né vzde­lá­va­cie la­bo­ra­tó­rium. Špe­ku­lo­vať nad je­ho ne­dos­tup­nos­ťou však nie je dob­ré – je to pres­ne to, čo pre vzde­lá­va­nie na­šich de­tí pot­re­bu­je­me a pre čo by sme ma­li uro­biť maximum. Vďa­ka ap­li­ko­va­ným tech­no­ló­giám má uči­teľ mož­nosť okam­ži­te vi­dieť u žia­kov vý­sled­ky svoj­ho úsi­lia a na ich zá­kla­de sta­no­viť ďal­ší pos­tup vý­uč­by. Bez to­ho aby de­ti jed­not­li­vo znám­ko­val, zís­ka­va stá­ly preh­ľad o ich nap­re­do­va­ní v uči­ve či ne­dos­tat­koch v ňom. Pod­ľa rých­lej od­oz­vy u žia­kov mô­že do­kon­ca ko­ri­go­vať svo­je vlas­tné pos­tu­py. Uči­teľ sa tak stá­va sprie­vod­com žia­ka pri je­ho vzde­lá­va­ní, pri­čom má ale ce­lý pro­ces vý­uč­by pod kon­tro­lou.“Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pla­né­ta ve­do­mos­tí 7/2012
Program podpory digitalizácie škôl sa teší úspechu a záujmu zo strany škôl o bezplatné digitálne vzdelávacie materiály. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 6/2012
Obchodná angličtina je súčasť vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk a zameriava sa na praktické využitie anglického jazyka v obchodnom styku. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Planéta vedomostí 4/2012
Za špecialitu pokladáme pokročilé kurzy angličtiny 24/7 Cambridge a 24/7 Obchodná angličtina, ktoré sme v krátkosti spomínali už v minulosti. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 3/2012 Nauč­te­viac.sk
Vzdelávací portál obsahuje už niekoľko mesiacov aj novinku vo forme angličtiny pre 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 2/2012
To, že EDULAB nie je len centrum pre starších žiakov, potvrdzujú aj aktivity pre materské školy. Možnosti výučby aj materiálov pre materské školy sme už predstavili. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 1/2012
Učebné materiály na vzdelávacom portáli sú pripravené aj pre tých najmenších. Do tejto kategórie spadá výučba angličtiny Nicole and Tommy. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 12/2011
Portál Naučteviac.sk sa postupne rozrastá a už počas pôsobenia pribudli viaceré projekty, týkajúce sa najmä výučby. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter