Optimalizácia Windows; Kompresia; Tvorba PDF; Benchmarkovanie; Herné videá; Shareware

Virtuálne DVD REVUE 03/2015

Mar­co­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov a te­ma­tic­ký vý­ber uži­toč­ných prog­ra­mov a vi­deí. Ten­to­raz sme ap­li­kač­nú vý­ba­vu za­me­ra­li na prog­ra­my, kto­ré vám po­mô­žu vy­la­diť ope­rač­ný sys­tém Win­dows a zjed­no­du­šia prá­cu. Pr­vý prog­ram je Aham­poo WinOp­ti­mi­zer 2015, kto­rý vám po­mô­že op­ra­viť a vy­la­diť ope­rač­ný sys­tém Win­dows.

Prog­ram As­ham­poo Zip Free po­mô­že s pok­ro­či­lej­ší­mi kom­pri­má­cia­mi, za­tiaľ čo Scan2En­crypt za­se uľah­čí pre­vod pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov do po­do­by PDF. Prog­ram MO­BI­Le­dit! net­re­ba zvlášť pred­sta­vo­vať. Te­raz ho pri­ná­ša­me v naj­nov­šej ver­zii 7.7, pri­čom PC RE­VUE edí­cia pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón a má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2015. 

Na mar­co­vom DVD náj­de­te aj sha­rewaro­vý vý­ber. Uvá­dza­me freewaro­vý prog­ram Ho­ne­view, čo je nás­troj na rých­le pre­hlia­da­nie fo­tog­ra­fií. Ďalej uni­ver­zál­ny ma­na­žér úloh pre­no­su sú­bo­rov s pod­po­rou rôz­nych inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov s náz­vom Inter­net download ma­na­ger v6.22. V skú­šob­nej ver­zii uvá­dza­me Reg Or­ga­ni­zer v7.0. Je to nás­troj na čis­te­nie a op­ti­ma­li­zá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows.

Ďal­ší ob­sah sa tý­ka me­ra­nia vý­ko­nu a sta­bi­li­ty po­čí­ta­ča. Uvá­dza­me vý­ber na­šich ob­ľú­be­ných benchmar­kov, pre­ve­re­ných tes­to­va­ním v re­dak­cii. Vďa­ka ich po­pu­la­ri­te náj­de­te na inter­ne­te mno­ho me­ra­ní, s kto­rý­mi mô­že­te po­rov­nať vý­kon svoj­ho po­čí­ta­ča a ove­riť si tak, či pra­cu­je na pl­né ob­rát­ky. Ok­rem to­ho na DVD náj­de­te aj vý­ber fil­mo­vých uká­žok z naj­oča­ká­va­nej­ších hier toh­to ro­ka, o kto­rých sme ne­dáv­no pí­sa­li v na­šej her­nej rub­ri­ke. Všet­ky vi­deá sú as­poň v kva­li­te full HD.

Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii - ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus už vo ver­zii 8 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 4. 2015. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0.

Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.sk a re­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 03/2015

As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2015

Špe­ciál­na ver­zia na DVD

box_ashampoo_winoptimizer_2015_800x800.jpg  

Nás­troj na op­ra­vu sys­té­mov a kon­tro­lu re­gis­trov. WinOp­ti­mi­zer je rok­mi pre­ve­re­ný po­pu­lár­ny prog­ram, kto­rý vy­čis­tí ne­po­ria­dok v sys­té­me.

As­ham­poo ZIP Free

Za­dar­mo na Vir­tual DVD

box_ashampoo_zip_free_right_2000x2000_cmyk.jpg

No­vin­kou v sof­tvé­ro­vom por­tfó­liu As­ham­poo je ten­to kom­pri­mač­ný prog­ram, kto­rý pos­ky­tu­je nie­koľ­ko nad­štan­dar­dných fun­kcií.

Scan2En­crypt

Za­dar­mo na Vir­tual DVD

Scan2Enc.png

Ten­to prog­ram je navr­hnu­tý tak, aby čo naj­viac zjed­no­du­šil príp­ra­vu do­ku­men­tu PDF z bež­nej pa­pie­ro­vej pred­lo­hy.

Benchmar­ku­je­me PC

Za­dar­mo na Vir­tual DVD

Futuremark-3D-Mark.jpg

Za­ují­ma vás, ako ob­sto­jí va­še PC pri me­ra­ní vý­ko­nu v naj­mo­der­nej­ších tes­toch? A čo tak sta­bi­li­ta PC v pl­nej zá­ťa­ži? V na­šom vý­be­re náj­de­te naj­lep­šie tes­to­va­cie prog­ra­my.

MO­BI­Le­dit! 7.7

Špe­ciál­na ver­zia na Vir­tual DVD

mobiledit.JPG

To­to je prog­ram, kto­rý po­mô­že pri syn­chro­ni­zo­va­ní kon­tak­tov me­dzi te­le­fó­nom a po­čí­ta­čom. Umož­ňu­je vy­hľa­da­nie dup­li­cít v zoz­na­me te­le­fó­nu, hro­mad­nú úp­ra­vu kon­tak­tov a zá­lo­ho­va­nie dát. PC RE­VUE ver­zia pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón.

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

www.disk/dvd-2015-03

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri tvor­be vir­tuál­ne­ho DVD pou­ží­va pro­fe­sio­nál­ne web­hos­tin­go­vé služ­by Slo­vak­NET, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je spo­loč­nosť ZO­NER, s. r. o. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.slo­vak­net.sk ale­bo www.zo­ner.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter