Hľadanie videoklipov, správa dát v telefónoch; Shareware; Videá Made in PC REVUE

Virtuálne DVD REVUE 2/2015

Feb­ruáro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov a množ­stvo vlas­tné­ho ob­sa­hu hlav­ne v po­do­be vi­deo­re­cen­zií a fo­to­ga­lé­rií. Ten­to­raz sme ap­li­kač­nú vý­ba­vu za­me­ra­li na prog­ra­my, kto­ré vám po­mô­žu pri vy­hľa­da­ní vi­deo ob­sa­hu, uľah­čia prá­cu s mo­bil­ným te­le­fó­nom a aj špe­ciál­nym nas­ta­ve­ním hla­si­tos­ti na po­čí­ta­či s Mic­ro­soft Win­dows. Pr­vý prog­ram, kto­rý dos­tá­va­te, je As­ham­poo Clip­Fin­der HD 2.

Po­mô­že vám, ak hľa­dá­te vi­deok­li­py a chce­te si ich stiah­nuť a zdie­ľať na so­ciál­nej sie­ti. Po­mo­cou prog­ra­mu Vo­lu­me2 si nas­ta­ví­te hla­si­tosť v ope­rač­nom sys­té­me a ap­li­ká­ciách pod­ľa svoj­ho že­la­nia a prog­ram MO­BI­Le­dit! net­re­ba zvlášť pred­sta­vo­vať. Te­raz ho pri­ná­ša­me v naj­nov­šej ver­zii 7.7, pri­čom PC RE­VUE ver­zia pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Prog­ram MO­BI­Le­dit! 7.7 na vir­tuál­nom DVD RE­VUE má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2015. Te­raz k ne­mu pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014.

Na feb­ruáro­vom DVD náj­de­te aj ďal­šie prog­ra­my. Uvá­dza­me freewaro­vý prog­ram CDex v1.76, čo je nás­troj na extrak­ciu zvu­ko­vých stôp mé­dií audio CD do MP3 a ďal­ších for­má­tov. Nas­le­du­je nás­troj na čis­te­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu od už ne­pot­reb­ných ap­li­ká­cií PC Dec­ra­pi­fier v3.0. Na do­má­ce pou­ži­tie je bez­plat­ný. Vo fun­kčne ob­me­dze­nej ver­zii mô­že­te za­dar­mo pou­ží­vať ap­li­ká­ciu Vec­tir 3.6. Je to prog­ram pre mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom, Win­dows Pho­ne 8 ale­bo Blac­kBerry 10 na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie fun­kcií po­čí­ta­ča.

Ďal­ší ob­sah je pre­po­je­ný s feb­ruáro­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu fo­to­ga­lé­rie z via­ce­rých tla­čo­vých kon­fe­ren­cií ko­na­ných po­čas vý­sta­vy CES v Las Ve­gas. K dis­po­zí­cii je pre vás aj ďal­ší vi­deoob­sah, má­me aj vi­deá na po­pu­lár­nu té­mu ume­lej in­te­li­gen­cie za vo­lan­tom. Prip­ra­vi­li sme vás ta­kis­to zá­zna­my z tla­čo­vých kon­fe­ren­cií spo­loč­nos­tí Sam­sung, LG, Pa­na­so­nic, So­ny, Ep­sonIn­tel.

Pri­ná­ša­me aj ukáž­ku star­tu­po­vých rie­še­ní net­ra­dič­ných pro­duk­tov. Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne, a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV. Upo­zor­ňu­je­me vás, že ar­chív­ne PDF z vy­da­nia PC RE­VUE č. 11/2014 náj­de­te na DVD RE­VUE v za­hes­lo­va­nej po­do­be. Pod­rob­nos­ti poz­ri ďa­lej.

Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus už vo ver­zii 8 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 3. 2015. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 02/2015

As­ham­poo Clip­Fin­der HD 2

Úpl­ná ver­zia na Vir­tual DVD

box_ashampoo.jpg
Šikov­ný prog­ram na vy­hľa­da­nie vi­deí na da­nú tí­mu až na 12 vi­deo­server­och, nie­len na YouTu­be. Zís­ka­te náh­ľa­dy na vy­hľa­da­né vi­deá a mô­že­te si ich preh­rá­vať, ale aj sťa­ho­vať do svoj­ho po­čí­ta­ča a nás­led­ne zdie­ľať.

Vo­lu­me2

Za­dar­mo na Vir­tual DVD

Box_VolumeSqr_640.png
Ten­to prog­ra­my zlep­šu­je vlas­tnos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu so za­me­ra­ním na hla­si­tosť. Tá sa dá me­niť v rám­ci ope­rač­né­ho sys­té­mu ale­bo v rám­ci kon­krét­nej ap­li­ká­cie. Na vý­ber má­te aj via­ce­ro efek­tných gra­fic­kých pr­vkov pri ov­lá­da­ní hla­si­tos­ti.

CES 2015: V stán­ku spo­loč­nos­ti Le­no­vo

Ma­de in PC RE­VUE

Lenovo.jpg

V tom­to vi­deu uvi­dí­te naj­nov­ší no­te­book Thin­kPad X1 Car­bon, mo­de­lo­vý rok 2015, aj s no­vým ty­pom do­ko­va­cej sta­ni­ce a ďal­ším prís­lu­šen­stvom.

Sam­sung Ga­laxy No­te Ed­ge a Ga­laxy A5

Ma­de in PC RE­VUE

edge.jpg

Vo vi­deop­re­zen­tá­cii uvi­dí­te smar­tfón so za­kri­ve­ným dis­ple­jom No­te Ege a aj ce­lo­ko­vo­vé vy­ho­to­ve­nie A5. Vy­skú­ša­li sme prá­cu s ni­mi a pri­ná­ša­me na­še skú­se­nos­ti.

MO­BI­Le­dit! 7.7

Špe­ciál­na ver­zia na Vir­tual DVD

mobiledit.JPG

To­to je prog­ram, kto­rý po­mô­že pri syn­chro­ni­zo­va­ní kon­tak­tov me­dzi te­le­fó­nom a po­čí­ta­čom. Umož­ňu­je vy­hľa­da­nie dup­li­cít v zoz­na­me te­le­fó­nu, hro­mad­nú úp­ra­vu kon­tak­tov a zá­lo­ho­va­nie dát. PC RE­VUE ver­zia pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón.

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2015-02

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri tvor­be vir­tuál­ne­ho DVD pou­ží­va pro­fe­sio­nál­ne web­hos­tin­go­vé služ­by Slo­vak­NET, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je spo­loč­nosť ZO­NER, s. r. o. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.slo­vak­net.sk ale­bo www.zo­ner.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter