Napaľovanie a ripovanie multimediálnych diskov; Shareware; Videá Made in PC REVUE

Virtuálne DVD REVUE 1/2015

Ja­nuá­ro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov a množ­stvo vlas­tných vi­deo­re­cen­zií a fo­to­ga­lé­rií. Ten­to­raz sme ap­li­kač­nú vý­ba­vu za­me­ra­li na prog­ra­my, kto­ré vám po­mô­žu pri na­pa­ľo­va­ní CD/DVD. Pr­vý prog­ram je As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2015, kto­rý dos­tá­va­te za­dar­mo a mô­že­te ho vy­užiť aj na pra­vi­del­nú zá­lo­hu dát z po­čí­ta­ča. V úpl­nej ver­zii pri­ná­ša­me aj prog­ram WinX DVD Rip­per Pla­ti­num, čo je nás­troj na pok­ro­či­lú prá­cu pri zá­lo­he fil­mov ale­bo ich ri­po­va­ní.

Na ja­nuá­ro­vom DVD náj­de­te aj sha­rewaro­vé prog­ra­my. Uvá­dza­me prog­ram CClea­ner v5.0, čo je ši­kov­ný nás­troj na čis­te­nie a op­ti­ma­li­zá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Na do­má­ce pou­ži­tie je k dis­po­zí­cii aj ver­zia za­dar­mo. Nas­le­du­je gra­fic­ká ve­dec­ká kal­ku­lač­ka s niek­to­rý­mi ana­ly­tic­ký­mi fun­kcia­mi fx-Calc v3.9.2. Ten­to prog­ram mô­že­te pou­ží­vať za­dar­mo. Ta­kis­to za­dar­mo je aj prog­ram Si­mi­la­ri­ty v1.9.2, čo je nás­troj na ana­lý­zu a de­dup­li­ká­ciu zbier­ky hu­dob­ných a ob­ráz­ko­vých sú­bo­rov.

Ďal­ší ob­sah je pre­po­je­ný s ja­nuá­ro­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu fo­to­ga­lé­rie z via­ce­rých tla­čo­vých kon­fe­ren­cií ko­na­ných po­čas de­cem­bra. Prip­ra­vi­li sme pre vás ďal­ší di­el se­riá­lu o prog­ra­me na strih vi­dea Lightworks. K dis­po­zí­cii je pre vás aj ďal­ší vi­deoob­sah. Náj­de­te tu vy­ni­ka­jú­ci zá­znam z pred­sta­ve­nia no­vej ver­zie elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva mBank, ďa­lej zis­tí­te, aké je sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov na slo­ven­skom inter­ne­te pod­ľa spo­loč­nos­ti Goog­le. Uká­že­me vám naj­nov­ší te­le­fón Le­no­vo VI­BE X2 a ta­kis­to Le­no­vo VI­BE Z2, doz­vie­te sa aj o tom, ako sa vy­uču­je mo­der­né fi­nan­čníc­tvo na FIIT v Bra­tis­la­ve. Má­me pre vás vi­deo­re­cen­ziu oku­lia­rov na vir­tuál­nu reali­tu Ep­son MO­VE­RIO BT-200 a zis­tí­te, ako sa vy­uču­je mo­der­ný­mi me­tó­da­mi aj na Slo­ven­sku s tech­no­ló­gia­mi od fir­my Mic­ro­soft. Poz­re­li sme sa aj na sieť 4G od O2. Pri­dá­va­me vi­deo­re­cen­ziu no­te­boo­ku Acer As­pi­re S7 a su­per smar­tfó­nu HTC De­si­re EYE. Ta­kis­to po­nú­ka­me vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne, a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Na vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do po­lo­vi­ce ro­ka 2015 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus už vo ver­zii 8 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 2. 2015. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.sk ale­bo re­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 01/2015

As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2015

Ide o prog­ram na na­pa­ľo­va­nie CD/DVD s pou­ží­va­teľ­ským pros­tre­dím v slo­ven­či­ne. Ho­dí sa aj na pra­vi­del­nú zá­lo­hu úda­jov a umož­ní vy­tvá­rať aj fil­mo­vé dis­ky.

AshampooBOX.jpg

WinX DVD Rip­per Pla­ti­num

To­to špe­cial­ista na ri­po­va­nie fil­mov na DVD, a to veľ­mi jed­no­du­chým spô­so­bom. Pri­tom sú dos­tup­né fun­kcie, ako je ore­za­nie fil­mu, úp­ra­va zvu­ku či pri­da­nie ti­tul­kov. Ta­kis­to sa da­jú vy­tvá­rať úpl­né kó­pie fil­mo­vých DVD.

winxdrp.jpg

Smar­tfón Le­no­vo VI­BE Z2 a X2

V tom­to vi­deu pred­sta­vu­je­me smar­tfón VI­BE Z2 s uh­lo­prieč­kou 5,5 pal­ca a vy­so­kou svie­ti­vos­ťou dis­ple­ja. Je v ko­vo­vom vy­ho­to­ve­ní a sto­jí len 299 EUR. K dis­po­zí­cii bu­dú via­ce­ré fa­reb­né va­rian­ty. Tiež pred­sta­vu­je­me VI­BE X2.

Lenovo.jpg

mBank uvá­dza no­vé mo­bil­né ban­kov­níc­tvo

Poz­re­li sme sa aj na to, v čom je za­ují­ma­vá no­vá ver­zia mo­bil­né­ho ban­kov­níc­tva mBank. Ho­vo­ri­li sme s vý­vo­já­rom ap­li­ká­cie, ale aj s ve­de­ním tej­to inter­ne­to­vej ban­ky.

mBank.jpg

Tren­dy vo vy­hľa­dá­va­ní na slov. inter­ne­te

Poz­ri­te sa, ako sa me­ní sprá­va­nie ľu­dí na slo­ven­skom inter­ne­te a čo bo­lo naj­hľa­da­nej­šie v ro­ku 2014. Pri­ná­ša­me aj vy­jad­re­nia za­ují­ma­vých osob­nos­tí na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii. 

Google.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2015-01

qr_dvd_prihlasenie_2015_01.jpg

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri tvor­be vir­tuál­ne­ho DVD pou­ží­va pro­fe­sio­nál­ne web­hos­tin­go­vé služ­by Slo­vak­NET, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je spo­loč­nosť ZO­NER, s. r. o. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.slo­vak­net.sk ale­bo www.zo­ner.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter