ZONER Photo Studio 17; Snímanie obrazovky; Priama tlač do PDF; Shareware; Videá Made in PC REVUE

Virtuálne DVD REVUE 12/2014

De­cem­bro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov a množ­stvo vlas­tné­ho ob­sa­hu hlav­ne v po­do­be vi­deo­re­cen­zií a fo­to­ga­lé­rií. Ten­to­raz sme ap­li­kač­nú vý­ba­vu za­me­ra­li na prog­ra­my, kto­ré vám po­mô­žu pri kaž­do­den­nej čin­nos­ti.

Hlav­ný prog­ram je Zo­ner Pho­to Stu­dio 17, kto­rý od nás dos­ta­ne­te v úpl­nej ver­zii ako via­noč­ný dar­ček na 90 dní za­dar­mo. Nás­led­ne si ho bu­de­te môcť kú­piť za zvý­hod­ne­nú ce­nu. V úpl­nej ver­zii pri­ná­ša­me prog­ram As­ham­poo Snap 7, čo je nás­troj na za­chy­tá­va­nie ob­sa­hu ob­ra­zov­ky v po­do­be ob­ráz­kov ale­bo vi­deo­re­cen­zií. Ľah­ko mô­že­te svo­je ob­ráz­ky aj edi­to­vať, čo sa vždy ho­dí napr. pri zvý­raz­ňo­va­ní. Nas­le­du­je prog­ram no­vaPDF Li­te 8, kto­rým za­se vy­tvo­rí­te for­mát PDF napr. aj z prog­ra­mu Mic­ro­soft Word. Je to sku­toč­ný tvor­ca for­má­tu PDF s pok­ro­či­lý­mi vlas­tnos­ťa­mi a do­ká­že pra­co­vať aj s for­má­tom PDF/A. Oba tie­to prog­ra­my uvá­dza­me v úpl­nej ver­zii bez ob­me­dze­ní.  

Na de­cem­bro­vom DVD náj­de­te aj sha­rewaro­vé prog­ra­my. Uvá­dza­me tu OP­TI­MIK 3.41, čo je prog­ram na návrh dĺžko­vých a ploš­ných ná­re­zo­vých plá­nov pre sto­lá­rov, sklá­rov, vý­rob­cov okien. Pre plán do 30 di­el­cov je za­dar­mo. Nas­le­du­je prog­ram Pic­Pick v4.0.0, bez­plat­ný na osob­né pou­ži­tie. Je to nás­troj na tvor­bu a mo­di­fi­ká­ciu di­gi­tál­nych ob­ráz­kov. Edi­tač­né fun­kcie za­hŕňa­jú vý­rez, zme­nu veľ­kos­ti ob­ráz­ka a je­ho poo­to­če­nie, resp. prek­lo­pe­nie, úp­ra­vu ja­su, kon­tras­tu a fa­reb­nos­ti, kon­ver­ziu do od­tie­ňov si­vej, fun­kcie štet­ca, gu­my, pe­čiat­ky, dok­res­ľo­va­nia geo­met­ric­kých út­va­rov, za­lie­va­nia far­bou a pri­dá­va­nia texto­vé­ho opi­su, vo­dot­la­če a ďal­šie. Za­dar­mo uvá­dza­me aj prog­ram Su­mat­ra PDF v3.0, čo je pre­hlia­dač elek­tro­nic­kých kníh a do­ku­men­tov.

Ďal­ší ob­sah je pre­po­je­ný s de­cem­bro­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu fo­to­ga­lé­rie z via­ce­rých tla­čo­vých kon­fe­ren­cií. K dis­po­zí­cii je pre vás aj bo­ha­tý vi­deoob­sah. Prip­ra­vi­li sme vy­ni­ka­jú­cu vi­deo­re­cen­ziu fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 7D Mark II pri zho­to­vo­va­ní špor­to­vej fo­tog­ra­fie, ale za­šli sme s ňou aj do nao­zaj dr­sné­ho pros­tre­dia. Bo­li sme na slo­ven­skej pre­mié­re pro­ce­so­ra In­tel Co­re M, uve­de­ní ap­li­ká­cie ANTIK TV Go a pre­mié­re pro­duk­tov znač­ky ASUS. Za­ve­die­me vás aj do mo­der­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra a pred­sta­ví­me Le­no­vo Yoga 3 Pro. Bo­li sme aj na pred­sta­ve­ní sa­te­lit­né­ho inter­ne­tu od fir­my Eutel­sat a mo­der­né­ho inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva od SLSP. Nas­le­du­je vi­deo­vi­zit­ka 3D tla­čiar­ne Da­Vin­ci 1.0, no­te­boo­ku Acer As­pi­re V15 Nit­ro, po­zrie­me sa na po­nu­ku NAY Elek­tro­dom a po­zrie­me sa aj do Pra­hy k ope­rá­to­ro­vi T-Mo­bi­le CZ. Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne, a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE ta­kis­to náj­de­te PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do po­lo­vi­ce ro­ka 2015 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus už vo ver­zii 8 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 1. 2015. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 12/2014

Zo­ner Pho­to Stu­dio 17

Po do­ho­de s vý­rob­com exklu­zív­ne uvá­dza­me prog­ram Zo­ner Pho­to Stu­dio 17 s predĺže­nou mož­nos­ťou pou­ží­va­nia za­dar­mo. Má­te až 90 dní na to, aby ste si ten­to prog­ram dob­re vy­skú­ša­li, po­tom ho mô­že­te za­kú­piť za zvý­hod­ne­nú ce­nu.

ZPS17_Box3D_L_cz.jpg

As­ham­poo Snap 7

Ide o pok­ro­či­lý nás­troj na reali­zá­ciu sním­ky ak­tuál­nej ob­ra­zov­ky, pri­čom do­ká­že di­anie na ob­ra­zov­ke za­chy­tiť aj vo for­me vi­dea. Roz­hra­nie je pris­pô­so­be­né aj na do­ty­ko­vé dis­ple­je a k dis­po­zí­cii je aj edi­tor ob­ráz­kov vrá­ta­ne expor­tu do for­má­tu PSD.

box_ashampoo_snap_7_800x800_rgb.jpg

no­vaPDF Li­te 8

To­to je sku­toč­ný tvor­ca sú­bo­rov PDF vrá­ta­ne pria­me­ho expor­tu z prog­ra­mu Mic­ro­soft Word. Pri viac­ná­sob­nej kon­ver­zii vy­uži­je­te pred­vo­le­né uk­la­da­nie do vy­bra­ných lo­ka­lít. Prog­ram pra­cu­je aj s for­má­tom PDF/A.

novapdf_noeditionBOX.jpg

Ca­non EOD 7D Mark II na Chop­ku

Fo­toa­pa­rát Ca­non EOS 7D Mark II sme tes­to­va­li ok­rem Bra­tis­la­vy aj na Chop­ku, a to v po­rad­nej zi­me. Poz­ri­te sa, ako ten­to mo­del vzdo­ro­val zi­me a sne­že­niu a umož­nil na­fo­tiť efek­tné zá­be­ry a nak­rú­tiť vi­deá.

CanonChopok.jpg

No­vin­ky v po­nu­ke T-Mo­bi­le CZ

Bo­li sme na náv­šte­ve v T-Mo­bi­le CZ v Pra­he a poz­re­li sme sa na no­vin­ky, kto­ré sa tu vy­ví­ja­jú. Ide o rých­lu sieť 4G, vý­voj no­vých ap­li­ká­cií, mô­že­te vi­dieť aj to, ako sa tes­tu­jú tzv. bez­plat­né ap­li­ká­cie.

TMobile.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

qr_dvd_2014_12.jpg

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-12

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri tvor­be vir­tuál­ne­ho DVD pou­ží­va pro­fe­sio­nál­ne web­hos­tin­go­vé služ­by Slo­vak­NET, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je spo­loč­nosť ZO­NER, s. r. o. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.slo­vak­net.sk ale­bo www.zo­ner.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter