Rýchla konverzia fotiek; Zálohovanie dát; Shareware; Videá Made in PC REVUE

Virtuálne DVD REVUE 11/2014

Ako je­di­né mé­dium sme sa zú­čas­tni­li aj na pred­sta­ve­ní no­vi­niek znač­ky Gar­min v Tren­čian­skych Tep­li­ciach. Uvi­dí­te na­vi­gá­to­ry na golf, in­te­li­gen­tné ná­ram­ky a no­vé ty­py ces­tných na­vi­gá­cií.

No­vem­bro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov a množ­stvo vlas­tné­ho ob­sa­hu hlav­ne v po­do­be vi­deo­re­cen­zií a fo­to­ga­lé­rií zo sve­to­vých vý­stav. Ten­to­raz sme ap­li­kač­nú vý­ba­vu za­me­ra­li na prog­ra­my, kto­ré sa da­jú dob­re vy­užiť. V úpl­nej ver­zii pri­ná­ša­me prog­ram As­ham­poo Pho­to Con­ver­ter 2.

Po­mo­cou ne­ho ľah­ko zreali­zu­je­te hro­mad­né úp­ra­vy fo­tog­ra­fií ale­bo zme­nu ich for­má­tu. Veľ­mi jed­no­du­cho si tak pris­pô­so­bí­te bie­lu, ale napr. aj bi­to­vú hĺbku. Nas­le­du­je prog­ram Bac­kup­4all 5.1 na spo­ľah­li­vú zá­lo­hu va­šich dát. Pri­tom si vy­be­rie­te cieľ zá­lo­hy, nas­ta­ví­te kom­pre­siu a vý­nim­ky a zá­lo­ha beží úpl­ne auto­ma­tic­ky. Oba tie­to prog­ra­my uvá­dza­me v úpl­nej ver­zii bez ob­me­dze­ní.

Na no­vem­bro­vom DVD náj­de­te aj sha­rewaro­vé prog­ra­my. Uvá­dza­me bez­plat­ný prog­ram Ca­lib­re v2.5, kto­rý vám pos­lú­ži na spra­vo­va­nie zbier­ky elek­tro­nic­kých kníh. Nas­le­du­je opäť bez­plat­ný prog­ram Clean Mas­ter for PC v1.0, čo je mu­tá­cia ap­li­ká­cie zná­mej pre ope­rač­ný sys­tém An­droid, ale te­raz pou­ži­teľ­ná na plat­for­me Mic­ro­soft Win­dows. Slú­ži na od­stra­ňo­va­nie po­moc­ných sú­bo­rov vy­tvá­ra­ných ope­rač­ným sys­té­mom a rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi. V skú­šob­nej ver­zii uvá­dza­me prog­ram Re­mo­te Des­ktop Ma­na­ger v10.0. Je to ap­li­ká­cia na jed­not­nú reali­zá­ciu vzdia­le­né­ho prís­tu­pu k rôz­nym plat­for­mám cez inter­net.

Ďal­ší ob­sah je pre­po­je­ný s no­vem­bro­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu fo­to­ga­lé­rie z ino­vá­cií pred­sta­ve­ných spo­loč­nos­ťou Oran­ge v Pa­rí­ži či tes­to­va­nia au­ta Tes­la Mo­del S. Po­zrie­te sa aj na par­tner­ský deň u dis­tri­bú­to­ra SWS, na ni­trian­sky, ale aj pa­ríž­sky auto­sa­lón ale­bo do auto­ri­zo­va­né­ho cen­tra spo­loč­nos­ti Ca­non. K dis­po­zí­cii je pre vás aj bo­ha­tý vi­deoob­sah. Prip­ra­vi­li sme vi­deo z vý­sta­vy audia, vi­dea a do­má­ce­ho ki­na Hig­hEnd, pre­zen­tá­cie iRo­bot na vý­sta­ve Mod­Dom, uvi­dí­te, ako sa na slo­ven­ský trh uvied­la už ôs­ma ver­zia prog­ra­mu ESET Smart Se­cu­ri­ty, pred­sta­ví­me smar­tfón Sam­sung Ga­laxy No­te 4 a ho­din­ky Gear S. Nas­le­du­je vi­deo­vi­zit­ka te­le­fó­nu App­le iP­ho­ne 6 Plus, tab­le­tu Le­no­vo Yoga Tab­let 2, po­zrie­me sa na via­noč­nú po­nu­ku spo­loč­nos­ti Oran­ge a pred­sta­ví­me pred­pla­te­nú kar­tu Te­le­kom Easy Pec­ka. Pri­dá­va­me aj vi­deo k se­riá­lu o prog­ra­me Lightworks. Ta­kis­to po­nú­ka­me vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do po­lo­vi­ce ro­ka 2015 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus už vo ver­zii 8 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 12. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0

Top z DVD RE­VUE 11/2014

As­ham­poo Pho­to Con­ver­ter 2

Po­mo­cou toh­to nás­tro­ja rých­lo skon­ver­tu­je­te svo­je fo­tog­ra­fie do iných for­má­tov a pri­dá­te aj gra­fic­ké efek­ty. Všet­ko sa dá reali­zo­vať hro­mad­ne. Fot­ky mož­no otá­čať, prek­lá­pať ale­bo im mô­že­te up­ra­vo­vať jas, ga­ma ko­rek­ciu, kon­trast, do­kon­ca tep­lo­tu ale­bo od­tieň a sý­tosť.

box_ashampoo_photo_converter_2_800x800_rgb.jpg

Bac­kup­4all 5.1

To­to je zá­lo­ho­va­nie pre no­vá­či­kov i pok­ro­či­lých pou­ží­va­te­ľov. Zá­lo­ha sa dá vy­tvo­riť aj na sie­ťo­vé, exter­né, flash dis­ky či pa­mä­ťo­vé kar­ty i do clou­du. Vy­brať si mô­že­te typ kom­pre­sie a rôz­ne filtre pri vý­be­re sú­bo­rov.

coverbox-backup4all-lite-5 BOX.jpg

Tes­to­va­li sme elek­tro­mo­bil Tes­la Mo­del S

V ra­kús­kom za­stú­pe­ní spo­loč­nos­ti Tes­la sme tes­to­va­li Mo­del S. Vy­skú­ša­li sme si je­ho mul­ti­me­diál­ny sys­tém a spô­sob šo­fé­ro­va­nia. Je to auto­mo­bil, kto­rý pred­bie­ha sú­čas­ný vý­voj elek­tro­mo­bi­lov o pár ro­kov.

Tesla.jpg

Te­le­kom uvá­dza kar­tu Easy Pec­ka

Slo­vak Te­le­kom ro­bil po­ria­dok v pred­pla­te­ných kar­tách a vznik­la z to­ho je­di­ná pred­pla­te­ná kar­ta s ozna­če­ním Easy Pec­ka. Tá za­vá­dza ce­no­vý strop na je­den deň pre hlas a SMS, ale aj pre dá­ta. A sú k to­mu aj za­ují­ma­vé ak­cie.

EasyPecka.jpg

Gar­min Day

Ako je­di­né mé­dium sme sa zú­čas­tni­li aj na pred­sta­ve­ní no­vi­niek znač­ky Gar­min v Tren­čian­skych Tep­li­ciach. Uvi­dí­te na­vi­gá­to­ry na golf, in­te­li­gen­tné ná­ram­ky a no­vé ty­py ces­tných na­vi­gá­cií.

Garmin.jpg

Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-11

qr_dvd_2014_11.png

Zdroj: PC REVUE 11/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter