Úprava fotografií; Tvorba grafiky; Shareware; Videá Made in PC REVUE

Virtuálne DVD REVUE 10/2014

Ok­tób­ro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s pri­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov a množ­stvo vlas­tné­ho ob­sa­hu hlav­ne v po­do­be vi­deo­re­cen­zií a re­por­tá­ží zo sve­to­vých vý­stav.

Ten­to­raz sme ap­li­kač­nú vý­ba­vu za­me­ra­li na spra­co­va­nie ob­ra­zu. Pr­vý ta­ký­to prog­ram je As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5. Po­mô­že vám pri zvý­še­ní at­rak­ti­vi­ty va­šich fo­tog­ra­fií a do­dá im št­ýl. Nas­le­du­je prog­ram Xara Pho­to & Grap­hic De­sig­ner 7 na kom­plet­nú tvor­bu gra­fi­ky vrá­ta­ne príp­ra­vy webo­vých strá­nok. Oba prog­ra­my uvá­dza­me v úpl­nej ver­zii bez ob­me­dze­ní. Rov­na­ko uvá­dza­me aj skú­šob­nú ver­ziu prog­ra­mu Zo­ner Pho­to Stu­dio 17 v čes­kom ja­zy­ku.

Na ok­tób­ro­vom DVD náj­de­te aj sha­rewaro­vé prog­ra­my. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu Beyond Com­pa­re 4.0, kto­rá slú­ži na po­rov­ná­va­nie ob­sa­hu sú­bo­rov a prie­čin­kov. Nas­le­du­je Pot­Player v1.6, kto­rý vy­uži­je­te ako preh­rá­vač mé­dií audio CD, DVD vi­deo a Blu-ray a rôz­nych mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov. Ten­to prog­ram mô­že­te pri­tom pou­ží­vať úpl­ne bez­plat­ne. Pos­led­ný nás­troj z ob­las­ti sha­rewaru je RSS Guard 2.0, čo je čí­tač­ka zdro­jov RSS.  

Ďal­ší ob­sah je pre­po­je­ný s ok­tób­ro­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu fo­to­ga­lé­rie z vý­sta­vy IFA a Pho­to­ki­na. K dis­po­zí­cii je pre vás aj bo­ha­tý vi­deoob­sah. Prip­ra­vi­li sme vi­deo z vy­stú­pe­nia dô­le­ži­tých fi­riem na vý­sta­ve IFA v Berlí­ne a Pho­to­ki­na v Ko­lí­ne. Ne­za­bud­ni­te si po­zrieť ukáž­ku to­ho, ako sa dá po­do­ba tvá­re pou­ží­va­te­ľa dos­tať napr. do hry. Pri­ná­ša­me aj roz­ho­vor o tom, ako mož­no do­siah­nuť 300 Mbit/s na mo­bil­nej sie­ti, ako to uká­zal na Slo­ven­sku Slo­vak Te­le­kom. Poz­ri­te si vi­deo o vý­kon­nom auto­mo­bi­le BMW M4, in­te­li­gen­tných ho­din­kách Sam­sung Gear S, ro­di­ne smar­tfó­nov So­ny Xpe­ria Z3 a full HD ka­me­re do au­ta Gar­min Das­hCam 20. Aj ten­to­raz sme pri­da­li ces­to­pis, po­zrie­me sa spo­lu do naj­vyš­šej bu­do­vy v Európ­skej únii, kto­rou je Lon­don Shard. Po­čas sep­tem­bra sme nav­ští­vi­li aj tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, kde spo­loč­nosť O2 Slo­va­kia pred­sta­vi­la 4G pri­po­je­nie na Slo­ven­sku. Bo­li sme aj na pred­sta­ve­ní 17. ver­zie Zo­ner Pho­to Stu­dio. Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne, a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do po­lo­vi­ce ro­ka 2015 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 7 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 11. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0.

Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 10/2014

As­ham­poo Pho­to Op­ti­mi­zer 5

Po­mo­cou toh­to nás­tro­ja si zlep­ší­te svo­je fo­tog­ra­fie napr. o efekt zos­tar­nu­tia, pop­ras­ka­né­ho pa­pie­ra a pod. Dos­tup­né sú efek­ty ako sé­pia, ko­rek­cia od­tie­ňov si­vej a in­ver­zné zob­ra­ze­nie. Sof­tvér sa ho­dí aj na zní­že­nie šu­mu pri fo­te­ní v še­re.

ashampoo_box.jpg

Xara Pho­to & Grap­hic De­sig­ner 7

To­to je prog­ram na tvor­bu gra­fi­ky vrá­ta­ne návr­hov webo­vých strá­nok s pri­ra­de­ním fun­kcie po pre­cho­de my­šou nad vy­bra­ným ob­jektom. Sa­mos­tat­nú fun­kciu pred­sta­vu­je vy­tvá­ra­nie 3D ob­jek­tov.

xara_box.jpg

Vý­sta­va IFA Berlín 2014

V sé­rií vi­deo­re­cen­zií sa vra­cia­me k vý­sta­ve IFA. Mo­ni­to­ru­je di­anie na tla­čo­vých kon­fe­ren­ciách a v stán­koch spo­loč­nos­tí Acer, ASUS, Huawei, In­tel, Le­no­vo, Phi­lips, Sam­sung, So­ny a ďal­ších.

IFA.jpg

Vý­sta­va Pho­to­ki­na 2014 Ko­lín

Doz­vie­te sa všet­ko aj o di­aní na vý­sta­ve Pho­to­ki­na v Ko­lí­ne na Rý­nom. Bo­li sme na pre­zen­tá­ciách fi­riem Ca­non, Ni­kon, Fu­ji, Olym­pus, Pa­na­so­nic či Sam­sung a po­de­lí­me sa s va­mi o na­še zá­žit­ky.

Photokina.jpg

Su­per špor­to­vé auto BMW M4

Tes­to­va­li sme BMW M4 a uži­li sme si to. V mi­nú­to­vom tes­te pred­sta­vu­je­me to­to špor­to­vé auto s vý­ko­nom viac ako 430 ko­ní. Za­me­ria­va­me sa aj na mož­nos­ti je­ho pris­pô­so­be­nia.

BMWM4.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-10


Zdroj: PCR 10/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter