Tvorba webových stránok, práca s hudbou; Shareware; Videá Made in PC REVUE

Virtuálne DVD REVUE 7/2014

Jú­lo­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov. Ten­to­raz sme sa za­me­ra­li na pok­ro­či­lú tvor­bu webo­vých strá­nok s mož­nos­ťa­mi vy­uži­tia šab­lón po­mo­cou prog­ra­mu Web­Si­te X5 Ho­me 10.

Už na bu­dú­ci me­siac prip­ra­vu­je­me pre vás aj ďal­ší prog­ram z tej­to ob­las­ti s eš­te pok­ro­či­lej­ší­mi vlas­tnos­ťa­mi. Nas­le­du­je prog­ram As­ham­poo Mu­sic Stu­dio 4 na pok­ro­či­lú prá­cu s hud­bou a hu­dob­ný­mi mé­dia­mi audio CD. Je to vý­bor­ná fun­kcia, ak ne­má­te do­ma napr. CD me­cha­ni­ku a chce­te si preh­rá­vať hud­bu, kto­rú má­te na CD mé­diách.

Na jú­lo­vom DVD náj­de­te aj tes­to­va­cie prog­ra­my z ob­las­ti sha­rewaru. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu Bur­nAware v7.1, kto­rý slú­ži na na­pa­ľo­va­nie op­tic­kých mé­dií vrá­ta­ne Blu-ray. Nas­le­du­je Maxthon Cloud Browser v4.4.1, inter­ne­to­vý mul­tip­lat­for­mo­vý pre­hlia­dač s pod­po­rou HTML5, clou­do­vých slu­žieb a so vsta­va­ným pre­hlia­da­čom PDF. Pos­led­ný nás­tro­jom z ob­las­ti sha­rewaru je Win­yl v3.0.1, čo je preh­rá­vač a ma­na­žér zbier­ky hu­dob­ných sú­bo­rov.

Ďal­ší ob­sah je pre­po­je­ný s jú­lo­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu rôz­ne fo­to­ga­lé­rie z jú­no­vých IT po­du­ja­tí a her­ný ob­sah. K dis­po­zí­cii je pre vás aj bo­ha­tý vi­deoob­sah. Prip­ra­vi­li sme zá­zna­my z vý­sta­vy Com­pu­tex na Taiwane, ale aj z po­du­ja­tí or­ga­ni­zo­va­ných napr. spo­loč­nos­ťou Goog­le, bo­li sme na náv­šte­ve v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Uvá­dza­me pred­sta­ve­nie tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy Tab S.

Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne, a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2014 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 7 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 8. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 7/2014

Web­Si­te X5 Ho­me 10

Uvá­dza­me kom­plex­ný nás­troj na tvor­bu webo­vých strá­nok. Prog­ram je ov­lá­da­ním pris­pô­so­be­ný aj pre za­čia­toč­ní­kov, k dis­po­zí­cii je via­ce­ro šab­lón.

website_x5.jpg

As­ham­poo Mu­sic Stu­dio 4

Ide o kom­plex­ný prog­ram na prá­cu s hud­bou vrá­ta­ne gra­bo­va­nia z mé­dií audio CD. Prog­ram je in­tui­tív­ny na ov­lá­da­nie a pos­ta­rá sa o hud­bu v ce­lom do­me.

box_ashampoo_music_studio_4_800x800_rgb.jpg

ASUS na vý­sta­ve Com­pu­tex 2014

Pri­ná­ša­me vám ko­men­to­va­ný zá­znam z tla­čov­ky spo­loč­nos­ti ASUS na vý­sta­ve Com­pu­tex. Rov­na­ko sa po­zrie­me aj do vý­stav­né­ho stán­ku a na mes­to Tai­pei.

Computex.jpg

No­vé BMW X6

Uvá­dza­me pred­sta­ve­nie no­vej ver­zie vo­zid­la BMW X6 vrá­ta­ne je­ho in­te­li­gen­tných fun­kcií a opi­su no­vi­niek v po­rov­na­ní s pô­vod­nou ver­ziou.

BMW.jpg

Tes­ty od­ol­nos­ti za­ria­de­ní pri ich vý­vo­ji

Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi na to, ako sa tes­tu­jú za­ria­de­nia spo­loč­nos­ti ASUS pred tým, ako opus­tia brá­ny vý­rob­ných pod­ni­kov.

Odolnost.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

qr_dvd_2014_07.png

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-07

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter