Posielanie fotiek; Klávesové skratky, PC REVUE 2013 v PDF, Videá Made in PC REVUE

Virtuálne DVD REVUE 5/2014

Má­jo­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né a špe­ciál­ne ver­zie prog­ra­mov. Ten­to­raz sme sa za­me­ra­li na pok­ro­či­lé po­sie­la­nie fo­tog­ra­fií cez mail a aj na zrý­chle­nie ov­lá­da­nia za­ve­de­ním klá­ve­so­vých skra­tiek v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows. Pri­da­li sme aj ce­lý roč­ník 2013 ma­ga­zí­nu PC RE­VUE vo for­má­te PDF. K to­mu pri­po­čí­taj­te množ­stvo re­dak­čných vi­deí z di­el­ne náš­ho ma­ga­zí­nu.

K naj­lep­ším ap­li­ká­ciám z má­jo­vé­ho vy­da­nia pat­rí prog­ram As­ham­poo Pho­to Mai­ler. Ten vám veľ­mi vý­raz­ne uľah­čí prá­cu pri po­sie­la­ní fo­tog­ra­fií e-mai­lom. Ne­nas­ta­ne sa tak, že sa vám mail vrá­ti ako ne­do­ru­či­teľ­ný, keď­že je­ho ka­pa­ci­ta je vy­ššia, ako po­vo­ľu­je schrán­ka elek­tro­nic­kej poš­ty prí­jem­cu. Prog­ram uvá­dza­me v špe­ciál­nej ver­zii s po­vin­nou re­gis­trá­ciou. Dru­hý špič­ko­vý prog­ram je 1-abc.net Hot­key Or­ga­ni­zer 4, kto­rý vy­uži­je­te pri zrý­chle­ní va­šej prá­ce v ope­rač­nom sys­té­me Mic­ro­soft Win­dows za­ve­de­ním glo­bál­nych klá­ve­so­vých skra­tiek. Nao­zaj to pri tro­che cvi­ku urých­li a zjed­no­du­ší ov­lá­da­nie.

Na má­jo­vom DVD náj­de­te aj tes­to­va­cie prog­ra­my z ob­las­ti sha­rewaru. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu The Pe­rio­dic Tab­le of Ele­ments v3.0.3, kto­rý pred­sta­vu­je gra­fic­kú pe­rio­dic­kú ta­buľ­ku pr­vkov so zá­klad­ný­mi fy­zi­kál­ny­mi údaj­mi. Nas­le­du­je Kon­ver­tor FM v5.00, ma­na­žér a kon­ver­tor texto­vých, mul­ti­me­diál­nych a ar­chív­nych sú­bo­rov. Pos­led­ný nás­troj z tej­to ob­las­ti je Star­tup De­layer v3.0, čo je ap­li­ká­cia na op­ti­ma­li­zá­ciu štar­to­va­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu pros­tred­níc­tvom se­lek­tív­ne­ho ones­ko­re­nia spúš­ťa­nia vy­bra­ných ap­li­ká­cií.

Ďal­ší ob­sah je tes­ne spo­je­ný s má­jo­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu rôz­ne fo­to­ga­lé­rie z ap­rí­lo­vých IT po­du­ja­tí a her­ný ob­sah. K dis­po­zí­cii je aj vi­deoob­sah. Prip­ra­vi­li sme pre vás zá­zna­my z pred­sta­ve­nia HTC One (M8), Sam­sung Ga­laxy S5, So­ny Xpe­ria Z2, O2 pre pod­ni­ka­te­ľov a pod. Špe­ciál­ne sa po­zrie­me na crash tes­ty na vý­sta­ve TouchIT a mô­že­te si po­zrieť aj pred­náš­ku o IT tren­doch. Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie na­še vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť kaž­dý uto­rok me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na TV Mar­kí­za.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2014 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 7 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 6. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.sk ale­bo re­dak­cia@pcre­vue.sk.

Kom­plet­né vy­da­nie PC RE­VUE 2013

Uvá­dza­me pre vás ce­lý roč­ník 2013 vo for­má­te PDF na jed­no­du­chú ar­chi­vá­ciu a mož­nos­ti hľa­da­nia in­for­má­cií.

PCR_2.jpg

As­ham­poo Pho­to Mai­ler

To­to je rie­še­nie na prí­pad, že chce­te nie­ko­mu pos­lať fot­ky, ale ne­vie­te, či vám ta­ký veľ­ký ob­jem dát do je­ho schrán­ky prej­de. Pho­to Mai­ler si ka­pa­ci­tu schrán­ky prí­jem­cu naj­prv ove­rí a pris­pô­so­bí to­mu kom­pre­siu dát. Veľ­mi prak­tic­ké!

ashampoo.jpg

1-abc.net Hot­key Or­ga­ni­zer 4

Ten­to prog­ram po­mô­že pri nas­ta­ve­ní klá­ve­so­vých skra­tiek plat­ných pre ce­lý ope­rač­ný sys­tém. Pri­tom sa dá de­fi­no­vať aj ce­lá sek­ven­cia ma­kier a prog­ram aj upo­zor­ňu­je na mož­né kon­flik­ty.

Hotkey.jpg  

Crash tes­ty na No­te­book EXPO

Vo vi­deu uvá­dza­me crash tes­ty, kto­ré sme reali­zo­va­li na vý­sta­ve No­te­book EXPO. Uvi­dí­te, čo­mu všet­ké­mu od­olal ro­bo­tic­ký vy­sá­vač iRo­bot, smar­tfón od So­ny a no­te­book od Le­no­va.

CrashTest.jpg

Pred­sta­ve­nie smar­tfó­nu HTC One (M8)

Po­čas na­šej náv­šte­vy v Pra­he sme nak­rú­ti­li vi­deo z pred­sta­ve­nia toh­to smar­tfó­nu aj pre Slo­ven­sko. Vy­skú­ša­li sme si je­ho fun­kcie a uka­zu­je­me, v čom je vý­ni­moč­ný.

HTC.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

QR_DVD.png

 www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-05

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri tvor­be vir­tuál­ne­ho DVD pou­ží­va pro­fe­sio­nál­ne web­hos­tin­go­vé služ­by Slo­vak­NET, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je spo­loč­nosť ZO­NER, s. r. o. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.slo­vak­net.sk ale­bo www.zo­ner.sk.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter