Videá PC REVUE; PDF vydania z roku 2013; Super nástroj na grafiku; Mazanie nepotrebných dát

Virtuálne DVD REVUE 4/2014

pikto NA DVD.jpg Ap­rí­lo­vé vy­da­nie DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né ver­zie prog­ra­mov na čis­te­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, ale špe­cia­li­tou je nás­troj  Xara Pho­to & Grap­hic De­sig­ner 7 SE, po­mo­cou kto­ré­ho si vy­tvo­rí­te webo­vé strán­ky aj tla­če­né vý­stu­py. Špe­cia­li­tou pri tvor­be je strán­ko­va­nie.

Pro­jekt mô­že mať via­ce­ro sa­mos­tat­ných strá­nok, vy­tvá­ra­te te­da kom­plexné di­elo. Nap­rík­lad pri spo­mí­na­ných weboch si vy­tvá­ra­te hlav­nú strán­ku spo­lu s ďal­ší­mi podstrán­ka­mi. Ta­ký­to prin­cíp sa dá pou­žiť aj pri vi­zit­kách. Xara pod­po­ru­je aj návrh vek­to­ro­vej gra­fi­ky.

K naj­lep­ším ap­li­ká­ciám z ap­rí­lo­vé­ho vy­da­nia pat­rí prog­ram As­ham­poo MP3 Co­ver Fin­der, po­mo­cou kto­ré­ho si uro­bí­te po­ria­dok so svo­ji­mi sú­bor­mi MP3. Ko­neč­ne si mô­že­te dať do po­riad­ku sú­bo­ry s  náz­va­mi ako Track01.mp3 a zis­tiť, o aké pes­nič­ky ide, ak si nes­po­me­nie­te na ich ná­zov. MP3 Co­ver Fin­der si po­ra­dí aj so sklad­ba­mi, kto­ré net­vo­ria hlav­ný hu­dob­ný prúd v na­šich rá­diách. Prog­ram uvá­dza­me v špe­ciál­nej ver­zii s po­vin­nou re­gis­trá­ciou.  

Na ap­rí­lo­vom vy­da­ní DVD náj­de­te aj tes­to­va­cie prog­ra­my z ob­las­ti sha­rewaru. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu Co­lor Tools v1.2, ap­li­ká­cie na voľ­bu fa­reb­né­ho od­tie­ňa v ob­jek­toch. Ďalej je to Dexster Audio Edi­tor v4.2 na kon­ver­ziu a mo­di­fi­ká­ciu zvu­ko­vých zá­zna­mov. Pos­led­ný prog­ram z tej­to ob­las­ti je hos­tsCon­troller v3.0 na úp­ra­vu sú­bo­rov HOSTS a ma­ni­pu­lá­ciu s ni­mi.

Ďal­ší ob­sah je tes­ne pre­po­je­ný s ap­rí­lo­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu tes­to­va­cie ver­zie prog­ra­mov AB­BYY Fi­ne­Rea­der 12 a via­ce­ro fo­to­ga­lé­rií.

K dis­po­zí­cii je pre vás aj vi­deoob­sah, po­nú­ka­me vi­deo­re­cen­ziu smar­tfó­nov Sam­sung Ga­laxy S5, So­ny Xpe­ria Z2 a tab­le­tu Huawei Me­dia­Pad X1. Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne, a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2014 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2014. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 7 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 5. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Xara Pho­to & Grap­hic De­sig­ner 7 SE

To­to je špe­cial­ista na kres­le­nie a pub­li­ko­va­nie webov, pri­čom kom­bi­nu­je krea­tív­nu tvor­bu kres­le­nej gra­fi­ky s mož­nos­ťou vy­tvá­rať rôz­ne pro­pa­gač­né le­tá­ky a ma­te­riá­ly. Či už pot­re­bu­je­te tla­če­ný vý­stup, ale­bo di­gi­tál­ny, vždy vám dob­re pos­lú­ži.

XaraBOX.jpg

As­ham­poo MP3 Co­ver Fin­der

Po­mo­cou toh­to prog­ra­mu si uro­bí­te po­ria­dok v sú­bo­roch MP3, keď­že umož­ňu­je edi­to­vať ta­gy pes­ni­čiek. Prog­ram fun­gu­je na prin­cí­pe auto­ma­tic­ké­ho roz­poz­ná­va­nia hud­by a na zá­kla­de zís­ka­nej vzor­ky od­osie­la do inter­ne­to­vej da­ta­bá­zy po­žia­dav­ku na ur­če­nie zho­dy. 

AshampooMP3BOX.jpg

Abel­ssoft Was­hAn­dGo 2014

Ide o nás­troj na čis­te­nie sys­té­mu so  špe­cia­li­zá­ciou na inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če. Prog­ram auto­ma­tic­ky ana­ly­zu­je ob­las­ti na čis­te­nie už po spus­te­ní a udr­žia­va tak preh­ľad o poč­te sú­bo­rov na dis­ku aj o poč­te tých, kto­ré sa da­jú od­strá­niť.

Boxshot-transparent.jpg

Hard Dri­ve Was­her 7

Opäť ide o nás­troj na očis­te­nie po­čí­ta­ča od ne­pot­reb­ných sú­bo­rov. Ob­sa­hu­je zá­zna­my o naj­pou­ží­va­nej­ších ty­poch dát, kto­ré bý­va­jú do­čas­né a nie sú na beh ap­li­ká­cie pot­reb­né. Ob­sa­hu­je aj ochran­né me­cha­niz­my, kto­ré chrá­nia pred zne­fun­kčne­ním sys­té­mu.

HDDWasherBOX.jpg

Pred­sta­ve­nie smar­tfó­nu Sam­sung Ga­laxy S5

V na­šom vi­deu pri­ná­ša­me pr­vé pred­sta­ve­nie smar­tfó­nu Sam­sung Ga­laxy S5 na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Bar­ce­lo­ne. Dopl­ni­li sme aj poh­ľad na slo­ven­skú lo­ka­li­zo­va­nú ja­zy­ko­vú ver­ziu pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia.

  Samsung.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

qr_popis_dvd_2014_04.png

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-04

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri tvor­be vir­tuál­ne­ho DVD pou­ží­va pro­fe­sio­nál­ne web­hos­tin­go­vé služ­by Slo­vak­NET, kto­ré­ho pre­vádz­ko­va­te­ľom je spo­loč­nosť ZO­NER, s.r.o. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.slo­vak­net.sk ale­bo www.zo­ner.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter