Videá z výstavy MWC 2014 a Samsung EU Forum; Bezpečné odinštalovanie; Pripomienky poruke; Návrhy letákov

Virtuálne DVD REVUE 3/2014

pikto NA DVD.jpg Mar­co­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né ver­zie prog­ra­mov na kom­plet­né od­in­šta­lo­va­nie ap­li­ká­cií, pok­ro­či­lé pri­po­mien­ky, ako aj tvor­bu tla­če­ných ma­te­riá­lov. K to­mu pri­po­čí­taj­te množ­stvo re­dak­čných vi­deí vrá­ta­ne ne­dáv­no skon­če­né­ho kon­gre­su MWC v Bar­ce­lo­ne.

K naj­lep­ším ap­li­ká­ciám z mar­co­vé­ho vy­da­nia pat­rí prog­ram As­ham­poo Unin­staller 5, po­mo­cou ne­ho  si udr­ží­te po­ria­dok a rých­losť prá­ce v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows aj v prí­pa­de, že ra­di skú­ša­te no­vé ap­li­ká­cie. Ten­to prog­ram kom­plet­ne od­strá­ni sto­py po nain­šta­lo­va­nej ap­li­ká­cii. Dá sa pou­žiť aj v prí­pa­de, ak ne­bol eš­te na­sa­de­ný na po­čí­ta­či v ča­se, keď sa in­šta­lo­va­li ap­li­ká­cie. Dru­hý špič­ko­vý prog­ram v úpl­nej ver­zii je En­gel­mann Mo­vie­Sa­ver 4, kto­rý vy­uži­je­te napr. vte­dy, ak si chce­te do po­čí­ta­ča stiah­nuť hu­dob­ný klip z YouTu­be ale­bo iných ka­ná­lov. Nes­kôr ho mô­že­te po­čú­vať aj off-li­ne. V tom­to vy­da­ní pri­ná­ša­me aj prog­ram Ado­be Pre­mie­re Ele­ments 12 v skú­šob­nej ver­zii.

Na mar­co­vom DVD náj­de­te aj tes­to­va­cie prog­ra­my z ob­las­ti sha­rewaru. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu Ima­gi­na v1.9, nás­tro­ja na pre­hlia­da­nie a úp­ra­vu di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fií a preh­rá­va­nie vi­deo­sú­bo­rov. Ďalej je tu ap­li­ká­cia na tvor­bu ani­má­cií Flash, HTML5 a AVI s ozna­če­ním Kool­Mo­ves v9.0 a WinSCP v5.5.1, čo je klient na bez­peč­ný pre­nos úda­jov me­dzi pra­cov­nou sta­ni­cou a FTP/SFTP server­om.

Ďal­ší ob­sah je pre­po­je­ný s mar­co­vým vy­da­ním PC RE­VUE, náj­de­te tu napr. prog­ram Team­Viewer, ďa­lej Fi­ne­Rea­der 12 ale­bo Cy­berLink Power­Di­rec­tor na jed­no­du­chý strih vi­dea.

K dis­po­zí­cii je pre vás aj vi­deoob­sah, kto­rý je ten­to­raz za­me­ra­ný na vý­sta­vu MWC v Bar­ce­lo­ne a na po­du­ja­tie Sam­sung EU Fo­rum 2014 v špa­nielskej Ma­la­ge. Prip­ra­vi­li sme pre vás ko­men­to­va­né zá­zna­my z oboch uda­los­tí. Bo­li sme aj na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pri spus­te­ní služ­by Dee­zer na Slo­ven­sku, de­tail­ne pred­sta­vu­je­me aj smar­tfón So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact. Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2014 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2013. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 7 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 4. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

As­ham­poo Unin­staller 5

Ide o pok­ro­či­lý prog­ram na úpl­né od­in­šta­lo­va­nie ap­li­ká­cií z ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Kom­plet­ne mo­ni­to­ru­je in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cií, aby mo­hol nes­kôr od­strá­niť všet­ky reali­zo­va­né zme­ny.

Abel­ssoft AbA­larm 2013 Pro

Ap­li­ká­cia pri­po­mí­na pra­vi­del­né uda­los­ti a pod­po­ru­je dl­ho­do­bé plá­no­va­nie. Od­me­ria de­fi­no­va­ný úsek ča­su a ozná­mi je­ho up­ly­nu­tie. Vy­uži­je­te ju napr. v ku­chy­ni ale­bo pri zdra­vom spô­so­be ži­vo­ta.

En­gel­mann Mo­vie­Sa­ver 4

Ten­to prog­ram stiah­ne vi­deá z YouTu­be ale­bo iných ka­ná­lov do po­čí­ta­ča v naj­vyš­šej kva­li­te a ulo­ží vo for­má­te FLV s mož­nos­ťou kon­ver­zie do MP3 (napr. na hu­dob­né kli­py).

Slim­Pub­lis­her 4

Prog­ram sa za­me­ria­va na tvor­bu vi­zi­tiek, le­tá­kov, poh­ľad­níc ale­bo hla­vič­ko­vých pa­pie­rov. Pri návr­hu od­po­rú­ča­me vy­užiť ho­to­vé šab­ló­ny. Pou­žiť mô­že­te tex­ty, ob­ráz­ky, ale aj QR kó­dy.

Re­por­táž z kon­gre­su MWC v Bar­ce­lo­ne

Na kon­gre­se MWC v Bar­ce­lo­ne sme bo­li pri všet­kých dô­le­ži­tých pred­sta­ve­niach. Vi­de­li sme no­vý smar­tfón Sam­sung Ga­laxy S5, So­ny Xpe­ria Z2 a no­vin­ky z di­el­ne HTC či LG.

MWC.jpg

 Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

qr_popis_dvd_2014_03.png

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-03

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE pri tvor­be vir­tuál­ne­ho DVD pou­ží­va pro­fe­sio­nál­ne web­hos­tin­go­vé služ­by Slo­vak­NET, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je spo­loč­nosť ZO­NER, s. r. o. Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.slo­vak­net.sk ale­bo www.zo­ner.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter