Videá z výstavy CES 2014; Tvorba pohľadníc; Systémové nástroje

Virtuálne DVD REVUE 2/2014

pikto NA DVD.jpg Feb­ruáro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né ver­zie prog­ra­mov na úp­ra­vu a sprá­vu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, ako aj vy­ni­ka­jú­ci nás­troj na tvor­bu elek­tro­nic­kých poh­ľad­níc. K to­mu pri­po­čí­taj­te množ­stvo re­dak­čných vi­deí, hlav­ne z vý­sta­vy CES v Las Ve­gas.

K naj­lep­ším ap­li­ká­ciám z feb­ruáro­vé­ho vy­da­nia pat­rí prog­ram As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2014, po­mo­cou si uro­bí­te po­ria­dok v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows. Ob­sa­hu­je vy­ni­ka­jú­ci nás­troj na def­rag­men­tá­ciu a po­mô­že aj s vy­čis­te­ním toh­to sys­té­mu od ne­pot­reb­ných dát. Prog­ram uvá­dza­me v úpl­nej ver­zii s po­vin­nou re­gis­trá­ciou. Dru­hý top prog­ram v úpl­nej ver­zii je As­ham­poo Pho­to Card, kto­rý vy­uži­je­te napr. pri tvor­be elek­tro­nic­kej poh­ľad­ni­ce k sviat­ku sv. Va­len­tí­na. Ideál­ne je, ak si pri­kú­pi­te špe­cia­li­zo­va­né šab­ló­ny, kto­ré exis­tu­jú napr. pre svad­by ale­bo os­la­vu ži­vot­né­ho ju­bi­lea a uro­bí­te tak svo­jim zná­mym ra­dosť. V tom­to vy­da­ní pri­ná­ša­me aj prog­ra­my Ado­be Pho­tos­hop Ele­mentsAdo­be Pre­mie­re Ele­ments 12 v skú­šob­nej ver­zii. Oba prog­ra­my sme opí­sa­li v ja­nuá­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

Na feb­ruáro­vom DVD náj­de­te aj tes­to­va­cie prog­ra­my z ob­las­ti sha­rewaru. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu Do­ro­nix Math Tool­box 1.0.7, čo je nás­troj na nu­me­ric­ké vý­poč­ty s vlas­tným prog­ra­mo­va­cím ja­zy­kom. Ďalej je to uni­ver­zál­ny poš­to­vý klient s vy­so­kou úrov­ňou bez­peč­nos­ti The Bat! V6.2. a USB Disk Sto­ra­ge For­mat Tool v5.0 na kon­tro­lu in­teg­ri­ty a for­má­to­va­nie pa­mä­ťo­vých mé­dií USB.

Ďal­ší ob­sah je tes­ne pre­po­je­ný s ja­nuá­ro­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu tes­to­va­cie ver­zie prog­ra­mov Ado­be Pre­mie­re Ele­ments 12 a Ado­be Pho­tos­hop Ele­ments 12, ďa­lej Ne­ro 2014 Pla­ti­num, ce­lú zbier­ku sof­tvé­ru na vy­tvo­re­nie a sprá­vu vir­tuál­nych po­čí­ta­čov, ako aj re­dakč­ný vý­ber naj­lep­šie­ho sof­tvé­ru za­dar­mo pre osob­né po­čí­ta­če.

K dis­po­zí­cii je pre vás aj vi­deoob­sah, kto­rý je za­me­ra­ný ten­to­raz na vý­sta­vu CES v Las Ve­gas. Prip­ra­vi­li sme ko­men­to­va­né zá­zna­my z tla­čo­vých kon­fe­ren­cií fi­riem LG, Sharp, Pa­na­so­nic, Huawei, ASUS, In­tel, Sam­sung, So­ny, NVI­DIALe­no­vo. Špe­cia­li­tou je aj re­por­táž­ne vi­deo z na­šej ces­ty po Si­li­con Valley. Ďal­šie videá ob­sa­hu­jú zá­znam z pred­sta­ve­nia no­vých pro­jek­tov Ep­son a bo­li sme aj na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii spo­loč­nos­ti VI­SA. Po­zrieť si mô­že­te aj množ­stvo vi­deo­re­cen­zií. Ta­kis­to sme pri­da­li vi­deá v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2014 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2013. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii – ESET Smart Se­cu­ri­tyNO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 7 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 3. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu pre ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.skre­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 2/2014

As­ham­poo Pho­to Card

Prog­ram slú­ži na vy­tvo­re­nie efek­tných elek­tro­nic­kých poh­ľad­níc. Pri­tom mô­že­te pou­žiť šab­ló­nu a de­tail­ne ju pris­pô­so­bo­vať. K dis­po­zí­cii je aj kniž­ni­ca emo­ti­ko­nov.

box_ashampoo_photo_card_800x800_rgb.jpg

As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2014

To­to je vy­ni­ka­jú­ci prog­ram na sprá­vu ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows. Ob­sa­hu­je nás­tro­je na def­rag­men­tá­ciu, čis­te­nie od ne­pot­reb­ných dát, op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ko­nu a ochra­nu pou­ží­va­te­ľa.

box_ashampoo_winoptimizer_2014_800x800_rgb.jpg

Tech­no­ló­gia In­tel Real­Sen­se

Na kľú­čo­vej pred­náš­ke spo­loč­nos­ti In­tel sme vi­de­li, ako v praxi fun­gu­je tech­no­ló­gia In­tel Real­Sen­se a ako sa dá vy­užiť no­vý po­čí­tač Edi­son. Uvi­dí­te aj prík­la­dy vy­uži­tia no­vých tech­no­ló­gií.

Intel.jpg

Uve­de­nie no­te­boo­kov a tab­le­tov Le­no­vo

Na vý­sta­ve CES sme si špe­ciál­ne všim­li uve­de­nie no­vých tab­le­tov a no­te­boo­kov Le­no­vo Thin­kPad X1 Car­bon. Špe­ciál­ne sme si všim­li no­vú do­ko­va­ciu sta­ni­cu, kto­rá sa pri­pá­ja je­di­ným káb­lom.

Lenovo.jpg

Pred­sta­ve­nie za­kri­ve­ných OLED TV od Sam­sun­gu

V na­šom vi­deu sa pre­ne­sie­me na asi naj­žia­da­nej­šiu tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu na vý­sta­ve CES a pred­sta­ví­me vám za­kri­ve­né te­le­ví­zo­ry a ich mož­nos­ti. Rov­na­ko uvi­dí­te, ako je zme­ne­ný sys­tém Smart TV v mo­de­loch na rok 2014.

Samsung.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-02

qr_dvd_2014_02.png

Zdroj: PCR 2/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter