Napaľovanie, ukladanie hesiel a odstraňovanie duplicitných súborov, videá

Virtuálne DVD REVUE 1/2014

pikto NA DVD.jpg Ja­nuá­ro­vé DVD RE­VUE mô­že­te pou­žiť z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia s na­po­je­ním na inter­net. Pri­ná­ša­me vám na ňom úpl­né ver­zie prog­ra­mov na úp­ra­vu a jed­no­du­ché na­pa­ľo­va­nie dát, sprá­vu he­siel a od­stra­ňo­va­nie dup­li­cit­ných sú­bo­rov. K to­mu pri­po­čí­taj­te množ­stvo re­dak­čných vi­deí a aj her­ný ob­sah.

K naj­lep­ším ap­li­ká­ciám z ja­nuá­ro­vé­ho vy­da­nia pat­rí prog­ram As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2104, po­mo­cou kto­ré­ho si veľ­mi ľah­ko na­pá­li­te dá­ta na op­tic­ké mé­diá, ale vy­uži­je­te ho aj pri zá­lo­he úda­jov. Prog­ram uvá­dza­me v úpl­nej ver­zii. Dru­hý top prog­ram v úpl­nej ver­zii je Stic­ky Password 7, kto­rý vy­uži­je­te v sú­čas­nej si­tuá­cii, keď by ste ma­li mať na rôz­ne služ­by rôz­ne prih­la­so­va­cie hes­lá a na­vy­še by ste si ich ma­li pra­vi­del­ne me­niť. Všet­ky si však ne­mô­že­te za­pa­mä­tať, a ak čas­to me­ní­te za­ria­de­nia ale­bo sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu, je to prob­lém. Stic­ky Password 7 spo­ľah­li­vo uchrá­ni hes­lá a bu­de ich ak­tua­li­zo­vať na­prieč rôz­ny­mi pre­hlia­dač­mi. Tre­tí prog­ram, kto­rý od nás dos­tá­va­te v úpl­nej ver­zii, je 1-abc.net Dup­li­ca­te Fin­der 6. Ten spo­ľah­li­vo náj­de dup­li­cit­né sú­bo­ry a po­núk­ne ich od­strá­ne­nie. Tým ušet­rí­te mies­to na dis­ku.

Na vir­tuál­nom DVD náj­de­te aj tes­to­va­cie prog­ra­my z ob­las­ti sha­rewaru. Uvá­dza­me skú­šob­nú ver­ziu HDD LLF Low Le­vel For­mat Tool v4.40 na for­má­to­va­nie dis­ku na zá­klad­nej úrov­ni. Za­ra­di­li sme aj tes­to­va­ciu ver­ziu Dri­ver Ma­gi­cian v4.0, nás­tro­ja na zá­lo­ho­va­nie, ob­no­vu, ak­tua­li­zá­ciu a od­stra­ňo­va­nie ov­lá­da­čov in­šta­lo­va­ných za­ria­de­ní. Prog­ram Cle­men­ti­ne 1.2.1 pred­sta­vu­je hu­dob­ný preh­rá­vač kom­bi­no­va­ný so správ­com hu­dob­nej zbier­ky.

Ďal­ší ob­sah je tes­ne pre­po­je­ný s ja­nuá­ro­vým vy­da­ním PC RE­VUE. Náj­de­te tu tes­to­va­cie ver­zie prog­ra­mov Ado­be Pre­mie­re Ele­ments 12 a Ado­be Pho­tos­hop Ele­ments 12, ďa­lej Ne­ro 2014 Pla­ti­num, ce­lú zbier­ku sof­tvé­ru na vy­tvo­re­nie a sprá­vu vir­tuál­nych po­čí­ta­čov, ako aj re­dakč­ný vý­ber naj­lep­šie­ho sof­tvé­ru za­dar­mo pre osob­né po­čí­ta­če.

K dis­po­zí­cii je pre vás aj tra­dič­ný vi­deoob­sah. Za­čí­na­me pred­sta­ve­ním mo­der­ných tab­le­tov a her­ných kon­zol, nas­le­du­je Duch do­by pod­ľa Goog­lu, mo­der­ná Ško­la na do­tyk pod­ľa Sam­sun­gu, pri­dá­va­me aj vi­zio­nár­ske vi­deo o bu­dúc­nos­ti IT, tes­tu­je­me ka­me­ru VIRB od fir­my Gar­min a poz­re­li sme sa aj na mo­der­né bez­peč­nos­tné schrán­ky s od­tlač­kom prs­ta v ČSOB. Za­ují­ma­vé je vi­deo o mo­der­ných po­li­caj­ných autách na Slo­ven­sku. Pri­da­li sme ta­kis­to vi­deá, kto­ré prip­ra­vu­je­me v spo­lup­rá­ci s re­dak­ciou Di­gi­test/HN-On­li­ne, a k dis­po­zí­cii sú pre vás na­še naj­nov­šie vy­stú­pe­nia v re­lá­cii Te­le­rá­no, kto­ré si mô­že­te po­zrieť me­dzi 6. a 8. ho­di­nou rá­no na Mar­kí­za TV.

Vo vir­tuál­nom DVD RE­VUE náj­de­te aj PC RE­VUE ver­ziu prog­ra­mu MO­BI­Le­dit! 7, kto­rá má plat­nosť do kon­ca ro­ka 2014 a pod­po­ru­je je­den mo­bil­ný te­le­fón. Te­raz k nej pot­re­bu­je­te len in­šta­lač­ný kód: PCRE­VUE2013. Ne­za­bud­ni­te na bez­peč­nos­tné nás­tro­je v úpl­nej ver­zii - ESET Smart Se­cu­ri­ty i NO­D32 Anti­vi­rus vo ver­zii 7 pre 32- i 64-bi­to­vú edí­ciu s plat­nos­ťou do 15. 2. 2014. Pri­dá­va­me aj špe­ciál­nu skú­šob­nú ver­ziu ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty 2.0. Pri­po­mien­ky, návr­hy ale­bo ko­men­tá­re k ob­sa­hu vir­tuál­ne­ho DVD RE­VUE nám za­šli­te na ad­re­su dvd@pcre­vue.sk ale­bo re­dak­cia@pcre­vue.sk.

Top z DVD RE­VUE 1/2014

As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2014

Prog­ram slú­ži na na­pa­ľo­va­nie dát na CD/DVD/BD s auto­ma­tic­kou de­tek­ciou po­ža­do­va­né­ho mé­dia, pre­ve­de­nie audio CD do hu­dob­ných sú­bo­rov a pod­po­ru zá­lo­ho­va­nia dát.

Ashampoo_burning_studio.jpg

Stic­ky Password 7

To­to je kom­plex­ný prog­ram na sprá­vu he­siel. Za­pa­mä­ta­né hes­lá sú ak­tua­li­zo­va­né pre rôz­ne pre­hlia­da­če. K dis­po­zí­cii je aj ge­ne­rá­tor sil­ných he­siel. Všet­ky hes­lá sú chrá­ne­né je­di­ným sil­ným prís­tu­po­vým hes­lom a sú v šif­ro­va­nej po­do­be.

sticky_password.jpg

1-abc.net Dup­li­ca­te Fin­der 6

V po­čí­ta­či má­te ur­či­te ve­ľa dup­li­cít, čím zby­toč­ne plyt­vá­te mies­tom. Prog­ram de­tail­nou kon­tro­lou vy­hľa­dá dup­li­cit­né dá­ta s úpl­nou pres­nos­ťou. Pri­ná­ša­me ho so slo­ven­ským pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním.

Duplicate_Finder.jpg

Uve­de­nie So­ny PS4 na slo­ven­ský trh

NAY Elek­tro­dom us­po­ria­dal pol­noč­né za­ča­tie pre­da­ja PS4 v pia­tok 13. de­cem­bra 2013. My sme sa na ňom zú­čas­tni­li a spros­tred­ku­je­me vám at­mos­fé­ru tej­to uda­los­ti.

PS4.jpg

Pres­ti­gio Vis­con­te

Na slo­ven­ský trh sme­ru­je ďal­ší tab­let pre ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows, a to v ce­ne 299 eur. Pres­ti­gio tak vstu­pu­je do no­vej di­men­zie a vo vi­deu uvi­dí­te at­mos­fé­ru na uvá­dza­cej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii.

Prestigio.jpg

Vir­tuál­ne DVD náj­de­te na ad­re­se:

qr_popis_dvd.png

www.pcre­vue-on­li­ne.sk/dvd-2014-01Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 06/2015
Júnové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných aplikácií a videí. Jedna z hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo WinOptimizer 11. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 05/2015
Májové DVD REVUE prináša úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. Jedna z dvoch hlavných noviniek tento mesiac je Ashampoo Music Studio 5, s ktorým môžete v prostredí jediného programu nielen vytvárať, ale aj komplexne pracovať s hudbou. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 04/2015
Aprílové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a tematický výber užitočných programov a videí. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 2/2015
Februárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastného obsahu hlavne v podobe videorecenzií a fotogalérií. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 1/2015
Januárové DVD REVUE môžete použiť z akéhokoľvek zariadenia s napojením na internet. Prinášame vám na ňom úplné a špeciálne verzie programov a množstvo vlastných videorecenzií a fotogalérií. Tentoraz sme aplikačnú výbavu zamerali na programy, ktoré vám pomôžu pri napaľovaní CD/DVD. čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 12/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 12/2014: čítať »
 
Vir­tuál­ne DVD RE­VUE 11/2014
Nájdete na VIRTUÁLNOM DVD REVUE 11/2014: čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter